دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۰ اردیبهشت

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اعظم حبیبیتکاب۸۹۲۵۹۰۲۰۵۲۰۰۰۴۸۱۰۰۵۹۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۱
۲اکرم مصطفی نیاجاجرم۸۹۲۵۹۰۲۰۵۲۰۰۰۵۰۹۱۰۹۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۱
۳الهام اتحادیلاهیجان-گیلان۸۹۲۵۹۰۲۰۵۲۰۰۰۵۹۹۱۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۱
۴الهام بیگیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۲۰۰۰۶۷۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۱
۵الهه توانگرارسنجان۸۹۲۵۹۰۲۰۵۲۰۰۰۶۴۶۶۷۳۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۱
۶ایمان مطرودیشادگان۸۹۲۵۹۰۲۰۵۲۰۰۰۶۲۷۸۰۶۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۱
۷حدیث علی داد پورقرچک۸۹۲۵۹۰۲۰۵۲۰۰۰۶۶۴۴۱۸۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۱
۸حسنیاراک۸۹۲۵۹۰۲۰۵۲۰۰۰۵۷۰۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۱
۹زارع پورتبریز۸۹۲۵۹۰۲۰۵۲۰۰۰۴۶۳۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۱
۱۰سارا صرافبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۰۵۲۰۰۰۵۵۸۱۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۱
۱۱سهراب فیض آبادیبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۰۵۲۰۰۰۵۴۷۱۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۱
۱۲شیوا رستمیانهرسین۸۹۲۵۹۰۲۰۵۲۰۰۰۴۵۱۵۰۶۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۱
۱۳عبد الله مرادیهفتگل۸۹۲۵۹۰۲۰۵۲۰۰۰۶۱۵۲۶۴۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۱
۱۴فاطمه قنبریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۲۰۰۰۷۰۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۱
۱۵فرانک رحمانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۲۰۰۰۶۹۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۱
۱۶فرشته حسینیاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۰۵۲۰۰۰۵۳۵۷۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۱
۱۷فروغ امیر جلیلییزد۸۹۲۵۹۰۲۰۵۲۰۰۰۴۷۴۲۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۱
۱۸کبرا قشقاییاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۵۲۰۰۰۵۲۳۳۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۱
۱۹مائده عسگریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۲۰۰۰۶۸۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۱
۲۰مجتبی زمانیگتوند۸۹۲۵۹۰۲۰۵۲۰۰۰۶۰۰۵۶۴۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۱
۲۱محمد نجاتشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۵۲۰۰۰۶۳۴۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۱
۲۲محمود متقیکوچصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۵۲۰۰۰۵۸۵۹۴۳۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۱
۲۳مرتضی پژوهش فرسیرجان۸۹۲۵۹۰۲۰۵۲۰۰۰۴۹۴۶۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۱
۲۴مرتضی رمضان پورساوه۸۹۲۵۹۰۲۰۵۲۰۰۰۵۶۰۵۰۰۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۱
۲۵مرجان افشاریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۲۰۰۰۷۲۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۱
۲۶مریم ایمانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۵۲۰۰۰۷۱۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۱
۲۷مریم رضاییارسنجان۸۹۲۵۹۰۲۰۵۲۰۰۰۶۵۷۶۷۳۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۱
۲۸مریم عسگریبندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۰۵۲۰۰۰۴۴۰۵۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۱
۲۹هنگامه هژیر کمالرزن۸۹۲۵۹۰۲۰۵۲۰۰۰۵۱۵۶۶۵۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۲۱