دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۰ آذر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اتحادی۱۰۷۰۸۴لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۱۰۰۷۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۲احراری۱۰۷۱۳۲جویم۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۳۷۸۵۷۴۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۳احمدی۱۰۶۹۹۹اردبیل۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۰۸۵۵۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۴اذرابادی۱۰۷۰۰۸تبریز۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۲۷۷۲۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۵اذری۱۰۷۰۴۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۲۸۱۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۶اسدپور شاه ابادی۱۰۷۱۰۱دزفول۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۲۱۲۷۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۷ال طیب۱۰۷۱۳۸شوشتر۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۲۵۵۷۰۶۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۸امید۱۰۷۰۸۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۱۵۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۹انیکازی۱۰۷۰۶۰فریدونشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۰۵۳۲۰۸۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۱۰اوک۱۰۶۷۲۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۲۹۰۰۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۱۱بجنوردی۱۰۷۰۸۵مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۱۷۶۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۱۲بصیرت۱۰۷۰۴۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۲۹۳۲۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۱۳بیاتی۱۰۷۰۵۹نیشابور۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۳۶۷۷۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۱۴پورخیابیمنجیل۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۱۴۳۷۰۴۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۱۵پهلوان۱۰۷۰۱۳آمل۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۲۹۹۶۷۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۱۶پیمانفر۱۰۷۰۴۴مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۳۸۹۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۱۷جعفری۱۰۷۰۴۳کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۲۰۲۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۱۸حسنی۱۰۷۱۳۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۳۱۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۱۹حسنین خانی ۱۰۷۰۳۳هادیشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۳۹۰۰۰۵۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۲۰حسین زاده۱۰۷۱۱۷آستانه اشرفیه۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۲۹۶۴۵۰۴۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۲۱دانشور۱۰۶۷۲۶سروستان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۲۹۵۳۷۷۳۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۲۲درودگر۱۰۷۱۲۶رشت۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۰۴۲۵۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۲۳دهقانی۱۰۷۱۲۴یزد۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۲۸۶۳۲۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۲۴زرین۱۰۷۱۲۸شاهیندژ۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۳۴۶۲۰۵۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۲۵سپهری۱۰۷۰۰۰بندر گز۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۰۱۰۲۰۴۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۲۶سیستانی۱۰۷۱۱۱۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۲۸۸۴۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۲۷صاحبی۱۰۷۱۳۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۲۳۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۲۸صدیق۱۰۶۷۶۸جناح۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۳۵۷۰۷۹۶۱۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۲۹صراف۱۰۷۰۰۵مرند۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۲۹۸۷۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۳۰طاهری۱۰۶۹۹۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۲۶۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۳۱طاهری۱۰۷۰۰۲قزوین۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۲۴۵۰۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۳۲طباطبائی۱۰۶۹۹۵اراک۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۲۸۹۵۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۳۳عباسی۱۰۷۱۰۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۱۶۵۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۳۴عزت ابادی۱۰۶۷۷۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۳۳۵۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۳۵علوی مهر۱۰۷۰۸۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۲۹۴۳۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۳۶عمارلو۱۰۶۹۹۳مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۱۱۱۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۳۷عیدی مراد۱۰۷۱۳۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۲۸۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۳۸غلامرضایی۱۰۷۱۲۷خور-اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۰۹۶۲۰۸۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۳۹غلامی۱۰۶۹۹۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۰۷۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۴۰فراهانی۱۰۶۹۸۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۲۸۰۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۴۱فرح بخش۱۰۶۷۸۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۴۲۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۴۲قربانی۱۰۷۰۴۵مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۴۰۴۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۴۳قلی پور۱۰۷۰۰۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۲۹۷۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۴۴قلی پور۱۰۷۰۸۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۲۸۳۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۴۵کاکولوند۱۰۷۱۲۱خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۱۳۳۰۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۴۶کرمی۱۰۷۱۴۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۳۲۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۴۷گرچی نژاد۱۰۷۱۲۵ساری۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۰۰۹۵۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۴۸لک زایی۱۰۷۰۸۶زاهدان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۲۹۱۰۷۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۴۹محمدخانی۱۰۷۱۴۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۲۸۲۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۵۰محمدی۱۰۷۰۹۹بندرجاسک۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۰۳۱۷۷۹۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۵۱مختاری۱۰۷۰۱۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۲۹۸۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۵۲معدندار۱۰۰۴۶هشتگرد۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۳۰۳۲۰۳۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۵۳مقدم۱۰۶۹۶۸زنجان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۲۸۵۲۵۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۵۴منافی۱۰۶۶۵۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۲۹۲۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۵۵منصوریان۱۰۷۱۲۹یاسوج۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۰۲۱۰۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۵۶میرکی۱۰۷۰۹۸کرمان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۱۲۲۲۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۵۷نجیمی۱۰۶۹۹۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۱۸۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۵۸نژادکرد۱۰۶۹۹۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۴۱۵۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۵۹نیک رفتار۱۰۷۰۴۸بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۲۸۴۱۷۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۶۰نیکبخت۱۰۷۱۲۳آباده۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۲۲۳۵۰۷۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۶۱هوشیاری۱۰۷۰۵۵تبریز۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۰۶۴۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۶۲یعقوب زاده۱۰۷۱۳۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۲۸۷۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۶۳یله۱۰۷۱۱۶کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۱۹۷۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۶۴یونسی۱۰۷۱۱۹سنندج۲۰۱۲۸۰۱۲۶۷۰۰۳۴۳۶۷۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۱