دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲ خرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمد شهنیاییبردخون۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۴۲۴۹۷۵۵۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۲اکرم محامدیچمران-خوزستان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۴۵۶۳۶۳۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۳اکرم مرادیسبزوار۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۵۶۵۶۰۰۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۴الهام اتحادیلاهیجان-گیلان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۶۷۱۸۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۵الهام پور میرزاماسال۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۶۶۸۳۰۴۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۶الهام شعبان نژادتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۷۷۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۷الهه آسودیتربت حیدریه۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۵۷۵۶۰۰۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۸ام البنین پوریاریهشتپر (توالش گیلان)۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۶۵۶۳۰۴۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۹امین فرح بخشکرمان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۳۹۵۹۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۱۰پریا خان باباخانیرشت۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۶۲۴۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۱۱پگاه فتاحیرشت۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۶۳۵۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۱۲داوود حسن زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۷۶۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۱۳زهرا تنهامشهد۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۶۱۸۱۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۱۴زهره نداییتربت جام۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۵۹۶۱۰۹۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۱۵زینب حبیبیقائم شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۵۰۲۲۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۱۶زینب نور محمدیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۷۲۸۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۱۷سارا صدقیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۷۳۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۱۸سبیکه علیزادهارومیه۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۴۹۶۳۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۱۹سحر خادمکرج۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۴۰۹۶۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۲۰سحر ره سپارتربت حیدریه۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۵۸۶۶۰۰۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۲۱سمانه مدنیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۸۰۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۲۲سمیه جوکارفسا۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۵۴۷۳۰۷۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۲۳سمیه خادمیخنج۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۵۵۶۹۷۴۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۲۴سهیلا عباییاناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۷۰۶۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۲۵سهیلا غلامدلارومیه۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۴۸۵۲۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۲۶سیده یاسمن صالحیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۷۸۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۲۷شیلا شهابیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۷۱۷۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۲۸شیما صاحبیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۷۹۷۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۲۹عارفه غلامیخرم آباد-لرستان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۴۶۴۹۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۳۰عاطفه ورمرزیاریازنا۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۴۷۲۴۰۶۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۳۱عطیه محسنیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۶۰۷۱۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۳۲فاطمه زینالیخالدآ باد۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۶۸۹۹۸۷۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۳۳لیلا چرومییزد۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۴۱۲۲۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۳۴لیلا علیزادهسرخرود۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۵۱۳۲۴۶۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۳۵لیلا فرد پورکوچصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۶۴۶۶۴۳۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۳۶ماندانا قویدالتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۷۵۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۳۷محسن عباسیعباس آباد۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۵۲۶۹۴۶۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۳۸محمد رضا رضاییاراک۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۳۸۴۲۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۳۹مرضیه جلالوندنهاوند۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۴۳۸۳۰۶۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۴۰مریم دلیلیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۶۹۵۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۴۱مهدوییاسوج۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۴۴۰۳۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۴۲مهدی حاجی زادهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۵۳۷۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۴۳نفیسه بقاییتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۵۰۰۱۷۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۳