دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲ آذر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمیان۱۰۵۳۴۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۴۹۰۰۹۸۷۰۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۲احمدی نیا۱۰۵۳۴۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۹۰۰۹۷۵۷۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۳اسحاقیان۱۰۵۱۹۸نیشابور۲۰۱۲۸۰۱۲۴۹۰۰۹۸۱۵۷۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۴اسدیان۱۰۱۵۳۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۹۰۰۹۷۸۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۵امیری۱۰۵۳۴۱مرودشت۲۰۱۲۸۰۱۲۴۹۰۰۹۶۱۳۲۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۶ایمان فراصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۴۹۰۰۹۵۸۷۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۷باقری فام۱۰۵۲۸۲مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۴۹۰۰۹۸۸۱۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۸باقری۱۰۵۳۵۳زنجان۲۰۱۲۸۰۱۲۴۹۰۰۹۸۳۷۲۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۹بهداد۱۰۵۳۴۴اندیمشک۲۰۱۲۸۰۱۲۴۹۰۰۹۷۶۸۲۰۶۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۱۰پورسرخ۱۰۵۳۵۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۹۰۰۹۸۹۱۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۱۱پهلوان زاده۱۰۵۳۴۵نیشابور۲۰۱۲۸۰۱۲۴۹۰۰۹۶۲۴۰۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۱۲حسینیبابل۲۰۱۲۸۰۱۲۴۹۰۰۹۶۶۷۰۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۱۳رمضانی۱۰۵۳۵۶چالوس۲۰۱۲۸۰۱۲۴۹۰۰۹۶۸۸۵۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۱۴روزبهی۱۰۵۳۳۸مامونیه۲۰۱۲۸۰۱۲۴۹۰۰۹۸۲۶۵۰۳۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۱۵ساسان۱۰۰۱۳۲کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۲۴۹۰۰۹۶۳۴۷۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۱۶سماوات۱۰۵۳۵۴کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۴۹۰۰۹۵۶۵۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۱۷شاهمرادی۱۰۵۱۹۱فلاورجان۲۰۱۲۸۰۱۲۴۹۰۰۹۶۴۵۵۰۸۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۱۸شعبانی۱۰۴۶۸۳چالوس۲۰۱۲۸۰۱۲۴۹۰۰۹۵۷۶۵۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۱۹شکرالهی۱۰۵۲۸۱سمنان۲۰۱۲۸۰۱۲۴۹۰۰۹۷۱۴۵۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۲۰صمدپور۱۰۵۱۹۳ارومیه۲۰۱۲۸۰۱۲۴۹۰۰۹۶۷۷۷۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۲۱طباطبایی۱۰۵۳۵۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۹۰۰۹۷۷۹۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۲۲عربی۱۰۵۳۴۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۹۰۰۹۵۹۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۲۳علی پورملکان۲۰۱۲۸۰۱۲۴۹۰۰۹۷۴۶۷۰۵۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۲۴غفاری ۱۰۵۳۴۹قزوین۲۰۱۲۸۰۱۲۴۹۰۰۹۶۰۲۵۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۲۵فدایی۱۰۵۳۳۷دلیجان۲۰۱۲۸۰۱۲۴۹۰۰۹۸۴۸۰۰۳۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۲۶فردخواه۱۰۵۲۸۳مشکین دشت۲۰۱۲۸۰۱۲۴۹۰۰۹۷۹۰۵۳۱۷۷۶۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۲۷کاظمی۱۰۵۱۹۴کرمان۲۰۱۲۸۰۱۲۴۹۰۰۹۷۳۶۰۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۲۸کرمی۱۰۵۳۳۹محمدشهر-البرز۲۰۱۲۸۰۱۲۴۹۰۰۹۹۱۷۰۳۱۷۷۸۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۲۹کیلانی۱۰۵۱۹۰پیشوا۲۰۱۲۸۰۱۲۴۹۰۰۹۹۰۶۲۰۳۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۳۰مددی۹۶۲۲۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۹۰۰۹۹۲۷۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۳۱مرادی۱۰۵۳۵۱نور آباد (فارس)۲۰۱۲۸۰۱۲۴۹۰۰۹۸۶۹۵۰۷۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۳۲مرجانی۱۰۵۳۴۸شاطره۲۰۱۲۸۰۱۲۴۹۰۰۹۸۰۵۰۳۳۱۸۶۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۳۳مشیری۱۰۵۲۶۷ایوانکی۲۰۱۲۸۰۱۲۴۹۰۰۹۶۹۹۲۰۳۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۳۴موحدیان۱۰۵۲۸۰ملارد۲۰۱۲۸۰۱۲۴۹۰۰۹۸۵۸۷۳۱۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۳۵نظری۱۰۵۳۴۷خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۲۴۹۰۰۹۶۵۶۲۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۳۶نوروزی۱۰۵۲۶۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۹۰۰۹۷۲۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۳۷ورمزیار۱۰۵۳۵۲کرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۱۲۴۹۰۰۹۷۰۳۷۳۱۸۳۶۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۳