دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲ آبان

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابوذر آزاد پورمرودشت۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۱۷۳۶۹۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۲ابوذر آزاد پورمرودشت۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۱۷۲۵۹۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۳الناز روزبهانیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۱۶۶۱۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۴الناز قهرمانپورابهر۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۱۲۷۴۹۰۴۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۵الهام اکبریساری۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۱۵۷۴۲۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۶الهام بافقی زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۲۰۳۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۷الهام پارساتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۲۰۹۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۸امینه مرادیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۱۷۸۲۹۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۹آسیه خلیلیمحمودآباد۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۱۵۶۳۵۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۱۰آمنه بحرانیخرمشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۱۴۹۲۹۰۰۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۱۱بهاره حسن قلیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۲۰۵۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۱۲جمیله اسدیانلواسان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۱۸۶۳۵۰۳۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۱۳حسین جعفریعباس آباد۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۱۶۱۵۶۴۶۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۱۴حسین علی مهر آورانتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۱۹۶۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۱۵حمید رئیسیشلمزار۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۱۳۵۲۷۸۸۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۱۶رضا رضویدیواندره۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۱۳۰۹۱۰۶۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۱۷رضوان بنی اردلانیکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۱۵۲۹۵۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۱۸رویا راستگوبیرجند۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۱۳۲۰۱۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۱۹رویا عابدینینوشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۲۱۳۰۸۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۲۰زهرا شامیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۱۹۸۷۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۲۱زهرا شایان مهرتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۲۰۶۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۲۲زهرا محبیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۲۰۱۴۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۲۳زهره قربان زادهاندیشه۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۱۸۷۴۱۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۲۴زینب حسن زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۲۱۰۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۲۵ساجده نعمتیدماوند۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۱۸۲۶۶۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۲۶سارا اسدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۱۹۳۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۲۷سارا عدلیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۱۴۴۸۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۲۸سارا محمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۲۰۷۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۲۹سپیده سماواتکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۱۶۳۳۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۳۰سحر جعفریمیاندوآب۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۱۲۶۸۶۰۵۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۳۱سحر ناصریشهریار۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۱۸۴۲۵۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۳۲سعیده محمود آباد یسیرجان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۱۴۳۱۵۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۳۳سمیه حسینیگلپایگان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۱۶۵۲۰۰۸۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۳۴سمیه محمد پورقائم شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۱۵۸۹۳۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۳۵سیداحمد دهقانیزد۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۱۳۱۰۵۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۳۶سیمین محمد زادهتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۱۳۹۹۱۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۳۷شبنم در منششیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۱۷۶۰۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۳۸شبنم گلشن آراکرمان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۱۴۲۸۴۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۳۹شقایق جوانروسلمانشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۱۶۰۲۲۰۴۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۴۰شیما بنا سفیدشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۱۷۹۳۹۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۴۱طاهره حصاریکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۲۱۲۹۶۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۴۲غزال حیدریفیروز آباد۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۱۷۵۹۷۰۷۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۴۳غزاله چیزری فردتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۱۹۷۶۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۴۴فاطمه پور بهمنآباده۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۱۷۴۰۰۰۷۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۴۵فاطمه پور کاظمتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۲۱۱۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۴۶فاطمه عمادیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۱۶۹۴۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۴۷فاطمه نوزاییشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۱۷۷۱۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۴۸فایزه ونکیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۱۹۵۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۴۹فائقه شیرازیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۱۹۰۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۵۰فرزانه رباط جزیپردیس۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۱۸۵۱۷۱۶۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۵۱فریبا نصیریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۱۹۱۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۵۲لیدا کبودیکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۱۵۳۰۵۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۵۳لیلا حسینیاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۱۲۹۲۹۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۵۴لیلا ویژگانگرمدره۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۱۶۴۵۹۳۱۶۳۸۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۵۵مارال عرفانیانتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۱۳۸۸۱۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۵۶مائده دادگرجویبار۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۱۵۹۱۴۰۴۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۵۷مجتبی نیکو مقامفومن۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۱۴۸۴۹۰۴۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۵۸مجید همتیکبودرآهنگ۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۱۴۱۱۲۰۶۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۵۹محمد حسین عزیزیگیلانغرب۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۱۵۴۴۱۶۷۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۶۰محمد رضا فلاحبندرانزلی۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۱۴۷۸۴۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۶۱محمد رهبری فردسمنان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۱۲۸۹۵۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۶۲محمد میرزاییعلویجه۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۱۷۱۵۲۰۸۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۶۳مرجان جاذبی زادهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۱۸۱۶۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۶۴مرجان ولی زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۱۹۴۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۶۵مرضیه نظر پوراهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۱۵۱۳۳۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۶۶مریم رشیدیانسنقر۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۱۵۵۷۳۰۶۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۶۷معصومه عزیزیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۱۴۶۰۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۶۸معصومه مهدی پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۱۸۹۷۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۶۹مونا پشندیانخمینی شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۱۷۰۷۱۰۰۸۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۷۰مونا سعیدیعجب شیر۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۱۳۷۴۶۰۵۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۷۱مهتاب رضاییانکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۱۶۲۲۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۷۲مهرنوش صانعیملارد۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۱۸۸۲۷۳۱۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۷۳مهسا آردیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۱۸۰۵۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۷۴مهیا کازرانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۱۹۹۸۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۷۵مینا جلالیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۲۰۲۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۷۶نادر بزم آراهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۱۴۰۴۷۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۷۷ناهید اکبرتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۲۰۴۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۷۸ندا حسینیدماوند۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۱۸۳۷۶۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۷۹نسترن نصیر تاجیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۱۵۰۲۳۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۸۰نسیم حسن شاهیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۱۶۷۲۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۸۱نوشین روزبهانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۲۰۰۳۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۸۲نیلا صادقیاناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۱۶۸۳۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۸۳وحید سلمانیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۱۴۵۹۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۸۴وحیده رسولیشبستر۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۱۳۶۶۳۰۵۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۸۵هانیه خراسانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۱۹۲۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۸۶یزدان پناهبرازجان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۱۳۴۵۶۰۷۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۸۷یگانه مددیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۲۰۸۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۸۸ینب بارانیایلام۸۹۲۵۹۰۲۲۱۹۰۰۱۳۳۳۲۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۰۳