دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۹.۱۸.۱۷ آذر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمی۱۰۶۹۶۵شهرجدیدصدرا۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۲۱۲۲۷۱۹۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۲احمدی سلوش۱۰۶۷۹۲کومله۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۶۸۲۵۴۴۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۳اردی بازار۱۰۶۷۳۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۷۵۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۴اردی بازار۱۰۶۷۶۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۵۱۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۵ازادی۱۰۶۷۲۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۰۴۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۶اصغرزاده۱۰۵۸۴۳کاشان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۴۶۸۵۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۷اگاه۱۰۶۷۴۱بهبهان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۳۰۲۷۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۸امیری۱۰۶۷۴۴اهواز۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۰۳۱۲۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۹امینی۱۰۶۸۶۳قم۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۲۴۴۵۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۱۰انصاری۱۰۶۷۴۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۲۵۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۱۱اویسی۱۰۶۹۴۹چالوس۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۶۱۷۲۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۱۲ایزدی۱۰۶۹۲۰فولادشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۱۶۴۷۰۸۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۱۳ایلخان توسل۱۰۶۷۹۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۵۴۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۱۴ایوبی۱۰۶۹۴۶سپاهان شهر(اصفهان)۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۱۲۱۷۸۱۷۹۹۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۱۵آبیده۱۰۶۵۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۵۶۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۱۶بهرامی۱۰۶۹۶۳ساری۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۷۲۹۲۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۱۷بیات۱۰۶۹۰۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۳۵۶۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۱۸پایدار۱۰۶۷۳۰رودسر۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۶۴۹۵۰۴۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۱۹پوراصلی۱۰۶۷۹۴صومعه سرا۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۵۹۲۰۰۴۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۲۰پورمعصومی۱۰۶۷۱۵کیاشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۶۶۱۰۴۴۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۲۱پورمنا۱۰۶۷۶۶صفی آباد -خوزستان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۱۹۷۰۶۴۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۲۲توکل۱۰۶۷۹۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۷۴۰۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۲۳جباری فرد۱۰۶۷۰۴اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۷۶۲۲۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۲۴جعفری۱۰۶۷۵۱بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۲۰۱۵۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۲۵جعفری۱۰۶۹۱۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۱۴۳۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۲۶جیرسرایی۱۰۶۷۴۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۶۲۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۲۷حاجی باقری۱۰۶۹۱۷آران و بیدگل۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۸۶۳۵۰۸۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۲۸حسینی زاده۱۰۶۷۷۸کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۳۲۴۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۲۹حقیقی۱۰۶۹۵۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۷۳۰۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۳۰خانی۱۰۶۷۴۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۳۶۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۳۱درمنش۱۰۶۹۴۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۸۱۹۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۳۲دهقان۱۰۶۷۶۷ازنا۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۱۳۲۵۰۶۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۳۳دهقان۱۰۶۷۷۳ازنا۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۵۵۹۰۰۶۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۳۴ذبیحی۱۰۶۹۲۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۲۹۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۳۵رادهوش۱۰۶۷۲۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۴۱۴۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۳۶رحیمی۱۰۶۷۷۴قم۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۴۹۰۷۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۳۷رحیمی۱۰۶۹۶۲کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۵۰۵۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۳۸رزاق نسب۱۰۶۸۷۲بابل۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۰۶۳۵۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۳۹رسولی۱۰۶۷۱۸سنقر۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۸۲۰۵۰۶۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۴۰رضایت۱۰۶۷۵۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۳۷۸۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۴۱رضایی۱۰۶۷۴۷میاندوآب۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۴۸۰۰۰۵۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۴۲رمضانی۱۰۶۷۳۷یزد۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۴۰۴۰۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۴۳زابلی۱۰۶۹۲۵آمل۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۵۷۰۵۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۴۴ساعدی۱۰۶۷۳۱یزد۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۸۰۹۰۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۴۵سعیدی۱۰۶۹۵۷کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۸۳۱۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۴۶سلیمانی۱۰۶۷۲۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۸۷۴۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۴۷سمعیی۱۰۶۷۵۲گرگان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۶۹۳۲۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۴۸سیدی۱۰۶۷۴۲مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۳۸۸۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۴۹شادکام۱۰۶۹۲۲بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۲۷۶۷۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۵۰شاکری۱۰۶۷۷۵مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۳۳۵۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۵۱شریفی۱۰۶۷۳۳اشتهارد۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۸۵۲۷۳۱۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۵۲شیخی۱۰۶۷۲۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۸۸۵۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۵۳شیرمحمدی۱۰۶۹۵۳قزوین۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۴۵۷۷۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۵۴شیروانی۱۰۶۷۱۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۸۴۲۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۵۵صادقی۱۰۶۷۸۲فرون اباد۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۰۹۵۷۱۸۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۵۶صالحی۱۰۶۷۲۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۰۲۰۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۵۷صدیقی۱۰۰۶۷۴۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۱۷۵۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۵۸ضرابی۱۰۶۹۴۷باغ ملک-خوزستان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۳۴۵۷۶۳۹۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۵۹طهماسبی جاهد۱۰۶۹۶۴رشت۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۷۷۳۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۶۰طیبی زاده۱۰۶۹۵۱آبادان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۴۳۶۲۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۶۱عربلوتهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۰۸۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۶۲عزیزی۱۰۶۹۴۰سعادت شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۲۳۳۷۷۳۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۶۳عسگری۱۰۶۹۶۹زنجان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۵۸۱۲۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۶۴علیخانی۱۰۶۹۳۰سیرجان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۰۷۴۲۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۶۵غلامی۱۰۶۷۲۲چمستان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۷۰۷۷۴۶۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۶۶غلامی۱۰۶۹۲۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۲۸۷۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۶۷غلامی۱۰۶۹۴۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۴۴۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۶۸فروهی۱۰۶۹۲۳بروجن۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۷۱۸۵۰۸۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۶۹فضلعلی۱۰۶۹۱۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۴۲۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۷۰قاسمی۱۰۶۷۲۳گنبد کاووس۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۰۱۹۷۰۴۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۷۱قیصر۱۰۶۷۵۴زنجان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۱۸۶۲۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۷۲کاویان۱۰۶۷۹۶سریش آباد۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۰۵۲۷۶۶۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۷۳کردگاری۱۰۶۷۱۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۱۰۰۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۷۴کریمی۱۰۶۹۶۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۵۳۷۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۷۵کوهی۱۰۶۹۲۸شهرجدیدمهاجران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۲۲۳۰۰۳۹۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۷۶لاهوتی۱۰۶۷۵۳سلمانشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۶۳۸۷۰۴۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۷۷لواسانی۱۰۶۷۵۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۶۰۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۷۸مبرهن۱۰۶۷۳۹رشت۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۱۵۴۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۷۹مجیدی۱۰۶۹۲۷سقز۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۳۱۳۵۰۶۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۸۰محمدی نیا۱۰۶۹۶۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۶۵۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۸۱محمدی۱۰۶۷۵۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۴۷۹۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۸۲محمودی۱۰۶۹۷۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۱۱۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۸۳منصوری۱۰۶۹۵۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۷۹۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۸۴موحدیان۱۰۶۹۴۱ملارد۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۳۹۹۵۳۱۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۸۵نبوی یزدی۱۰۶۷۹۱یزد۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۵۲۶۷۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۸۶نیک نیا۱۰۶۹۴۸ارومیه۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۷۸۳۷۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۸۷وحدتی۱۰۶۹۶۱قم۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۶۷۱۷۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۸۸هوشی۱۰۶۷۷۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۶۶۰۰۴۲۶۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۲۰