دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۹ و ۲۰ مرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اسماعیل رحمانیاناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۴۵۰۰۰۹۱۶۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۱
۲الناز رسولیمحمدشهر-البرز۸۹۲۵۹۰۲۱۴۵۰۰۰۸۲۸۶۳۱۷۷۸۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۱
۳الهام اتحادیلاهیجان-گیلان۸۹۲۵۹۰۲۱۴۵۰۰۰۹۷۱۵۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۱
۴امیر سعادت پورنقده۸۹۲۵۹۰۲۱۴۵۰۰۰۸۹۲۰۰۵۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۱
۵پونه جلالیانانار۸۹۲۵۹۰۲۱۴۵۰۰۱۰۴۲۵۰۷۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۱
۶ثمین سادات حسینیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۴۵۰۰۰۹۲۷۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۱
۷رستمیبندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۱۴۵۰۰۰۹۵۶۶۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۱
۸سارا صالحیسیرجان۸۹۲۵۹۰۲۱۴۵۰۰۱۰۵۰۵۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۱
۹سارا فرزانهاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۱۴۵۰۰۰۸۵۱۵۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۱
۱۰سبا علیزادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۴۵۰۰۱۱۴۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۱
۱۱سعیده بلوری نوینهمدان۸۹۲۵۹۰۲۱۴۵۰۰۰۷۸۳۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۱
۱۲سمانه قاسمیاسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۴۵۰۰۱۰۹۶۷۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۱
۱۳سمانه ملک پورتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۴۵۰۰۰۸۶۸۱۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۱
۱۴سمیرا خلخالیخوی۸۹۲۵۹۰۲۱۴۵۰۰۰۹۰۹۱۰۰۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۱
۱۵سمیه احمدیصومعه سرا۸۹۲۵۹۰۲۱۴۵۰۰۰۹۶۵۹۰۴۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۱
۱۶سوگول حسین زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۴۵۰۰۱۱۲۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۱
۱۷شعیب مرزبانتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۱۴۵۰۰۱۰۳۱۸۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۱
۱۸صدیقه سادات قیومیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۴۵۰۰۱۰۷۸۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۱
۱۹فاطمه سید رحیم زادهمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۴۵۰۰۱۰۶۷۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۱
۲۰فاطمه عابدیری۸۹۲۵۹۰۲۱۴۵۰۰۱۰۸۹۵۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۱
۲۱فاطمه مردیتکاب۸۹۲۵۹۰۲۱۴۵۰۰۰۸۸۵۴۰۵۹۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۱
۲۲مجتبی ذاکریبندرانزلی۸۹۲۵۹۰۲۱۴۵۰۰۱۰۰۸۲۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۱
۲۳محدثه حمیم اسکوییتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۴۵۰۰۰۸۷۹۱۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۱
۲۴مریم براتیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۴۵۰۰۱۱۱۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۱
۲۵مریم زارعیبندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۱۴۵۰۰۰۹۴۵۶۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۱
۲۶مژگان شاهین فراصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۴۵۰۰۰۹۳۸۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۱
۲۷معصومه دانش پژوهبرازجان۸۹۲۵۹۰۲۱۴۵۰۰۰۸۰۳۵۰۷۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۱
۲۸معصومه دهقانساری۸۹۲۵۹۰۲۱۴۵۰۰۱۰۱۴۴۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۱
۲۹معصومه علی پوررشت۸۹۲۵۹۰۲۱۴۵۰۰۰۹۸۹۸۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۱
۳۰منیره زارعیزد۸۹۲۵۹۰۲۱۴۵۰۰۰۷۹۰۰۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۱
۳۱مهتاب شریعتیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۴۵۰۰۰۸۱۵۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۱
۳۲مهدیه حسینلیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۴۵۰۰۱۱۵۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۱
۳۳مهری یوسف نیالاهیجان-گیلان۸۹۲۵۹۰۲۱۴۵۰۰۰۹۹۳۵۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۱
۳۴مینا اسلامیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۴۵۰۰۱۱۳۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۱
۳۵ندا میار صادقیچالوس۸۹۲۵۹۰۲۱۴۵۰۰۱۰۲۸۸۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۱
۳۶نرگس مقصودیاندیشه۸۹۲۵۹۰۲۱۴۵۰۰۱۱۰۱۸۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۱
۳۷نسترن شعبانیچورزق۸۹۲۵۹۰۲۱۴۵۰۰۰۸۳۰۰۴۵۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۱
۳۸نیلوفرآخشمهاهواز۸۹۲۵۹۰۲۱۴۵۰۰۰۸۴۷۱۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۱