دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۹ شهریور

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اسماعیل ابراهیمیکامیاران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۵۰۰۱۰۹۸۰۰۶۶۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۰
۲الهه حمزهاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۵۰۰۱۲۰۵۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۰
۳الهه یزدانیزاغمرز۸۹۲۵۹۰۲۱۷۵۰۰۱۰۳۶۹۴۸۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۰
۴ایمان عابدینیاملش۸۹۲۵۹۰۲۱۷۵۰۰۱۰۲۵۶۴۴۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۰
۵آزاده حبیبی نیااهواز۸۹۲۵۹۰۲۱۷۵۰۰۱۱۳۵۴۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۰
۶پونه باقریاهواز۸۹۲۵۹۰۲۱۷۵۰۰۱۱۲۴۴۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۰
۷رامینا پور صیرفیفولادشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۷۵۰۰۱۱۸۴۴۰۸۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۰
۸رضا اسماعیلیکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۷۵۰۰۱۱۰۹۳۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۰
۹رویا ابراهیمیمهاباد-آذربایجان غربی۸۹۲۵۹۰۲۱۷۵۰۰۱۰۰۸۱۰۰۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۰
۱۰زهرا باقریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۵۰۰۱۱۶۰۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۰
۱۱زهرا تاجیکشهریار۸۹۲۵۹۰۲۱۷۵۰۰۱۲۳۰۱۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۰
۱۲زهرا عسگریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۵۰۰۱۲۷۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۰
۱۳سحر حسینیبجنورد۸۹۲۵۹۰۲۱۷۵۰۰۱۰۸۳۹۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۰
۱۴سعید عظیمیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۵۰۰۱۱۹۳۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۰
۱۵سمانه معصومیقم۸۹۲۵۹۰۲۱۷۵۰۰۱۰۵۹۸۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۰
۱۶سودابه جعفر پورجاجرود(خسروآباد)۸۹۲۵۹۰۲۱۷۵۰۰۱۲۱۱۲۱۶۵۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۰
۱۷سهیلا اسماعیلیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۵۰۰۱۳۰۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۰
۱۸صبا فرج پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۵۰۰۱۲۵۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۰
۱۹طاهره ابراهیمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۵۰۰۱۲۸۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۰
۲۰عاطفه رضویتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۵۰۰۱۲۶۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۰
۲۱فاطمه کرمی پورایلام۸۹۲۵۹۰۲۱۷۵۰۰۱۰۴۴۹۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۰
۲۲فایزه عمادیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۵۰۰۱۲۹۶۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۰
۲۳کتایون دلاورتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۷۵۰۰۱۲۴۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۰
۲۴لیلا اصغرانتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۷۵۰۰۱۰۱۱۶۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۰
۲۵مریم آهنگر زادهکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۷۵۰۰۱۱۱۰۳۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۰
۲۶مسعود مغروراصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۵۰۰۱۱۵۹۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۰
۲۷معصومه هندو آبادیورامین۸۹۲۵۹۰۲۱۷۵۰۰۱۲۲۱۲۰۳۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۰
۲۸منیره میر جلیلییزد۸۹۲۵۹۰۲۱۷۵۰۰۱۰۶۶۳۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۰
۲۹نسرین یوسفیانآران و بیدگل۸۹۲۵۹۰۲۱۷۵۰۰۱۱۷۰۳۰۸۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۰
۳۰نسیم حسن شاهیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۵۰۰۱۱۴۸۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۰
۳۱یاسمین محمد لوزنجان۸۹۲۵۹۰۲۱۷۵۰۰۱۰۷۰۵۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۲۰