دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۹ آذر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱المیرا سلیم پوردوگنبدان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۶۰۰۰۸۳۲۰۰۷۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۰
۲الناز قراگزلیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۶۶۰۰۰۹۱۵۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۰
۳الهه قرصیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۶۰۰۰۸۲۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۰
۴بهزاد میخکاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۶۰۰۱۰۳۷۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۰
۵پروانه محمد شریفیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۶۰۰۱۰۵۹۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۰
۶پریا خان بابا خانیرشت۸۹۲۵۹۰۲۲۶۶۰۰۰۹۴۹۱۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۰
۷تهمینه معصومیداراب۸۹۲۵۹۰۲۲۶۶۰۰۰۹۸۷۱۰۷۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۰
۸تهمینه معصومی رویا غلامیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۶۶۰۰۱۰۰۳۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۰
۹حبیب قاسمیدماوند۸۹۲۵۹۰۲۲۶۶۰۰۱۰۷۹۳۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۰
۱۰حمیرا ورزندلاهیجان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۶۰۰۰۹۵۲۹۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۰
۱۱ریحانه شهنازیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۶۰۰۱۱۶۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۰
۱۲زهرا باقریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۶۰۰۱۰۶۰۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۰
۱۳زهرا قریشیساوه۸۹۲۵۹۰۲۲۶۶۰۰۰۹۷۹۳۰۰۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۰
۱۴زهرا گودرزیپاکدشت۸۹۲۵۹۰۲۲۶۶۰۰۱۰۹۹۳۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۰
۱۵زینب دانا حقیقیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۶۶۰۰۰۸۸۷۶۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۰
۱۶سلیمه خوییاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۶۰۰۱۰۴۸۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۰
۱۷سمیرا اردستانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۶۰۰۱۱۴۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۰
۱۸سمیه پور امینیبافق۸۹۲۵۹۰۲۲۶۶۰۰۰۸۴۵۸۰۸۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۰
۱۹سمیه صالحیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۶۰۰۱۰۲۶۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۰
۲۰سودابه ابراهیمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۶۰۰۱۱۳۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۰
۲۱صالحیکرمان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۶۰۰۰۸۶۷۳۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۰
۲۲فاضلیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۶۰۰۱۱۷۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۰
۲۳فاطمه خسرویتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۶۰۰۱۱۵۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۰
۲۴فاطمه روزبهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۶۶۰۰۰۹۹۷۳۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۰
۲۵فاطمه نبئیشازند۸۹۲۵۹۰۲۲۶۶۰۰۰۹۶۱۷۰۳۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۰
۲۶فائزه یزدیایوانکی۸۹۲۵۹۰۲۲۶۶۰۰۰۹۲۸۶۰۳۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۰
۲۷فرانک امییدیواندره۸۹۲۵۹۰۲۲۶۶۰۰۰۸۷۱۷۰۶۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۰
۲۸گلناز رحیم لوشاهین شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۶۶۰۰۱۰۱۵۴۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۰
۲۹محبوبه افشار نیاپیشوا۸۹۲۵۹۰۲۲۶۶۰۰۱۱۸۸۰۰۳۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۰
۳۰محمد شبیانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۶۰۰۱۱۲۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۰
۳۱محمود بردستانیبندردیر۸۹۲۵۹۰۲۲۶۶۰۰۰۸۹۶۸۷۵۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۰
۳۲محمودیقم۸۹۲۵۹۰۲۲۶۶۰۰۰۸۵۴۶۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۰
۳۳مرتضی محقق صدرتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۶۰۰۱۱۱۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۰
۳۴مریم ابراهیمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۶۰۰۱۲۰۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۰
۳۵مریم جواد پورشهریار۸۹۲۵۹۰۲۲۶۶۰۰۱۱۰۶۷۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۰
۳۶مریم شادلوسمنان۸۹۲۵۹۰۲۲۶۶۰۰۰۹۳۱۲۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۰
۳۷منصوره شاه محمدیپاکدشت۸۹۲۵۹۰۲۲۶۶۰۰۱۰۸۸۳۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۰
۳۸مهدیه ساجدیفامنین۸۹۲۵۹۰۲۲۶۶۰۰۰۹۰۶۶۰۶۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۰
۳۹ولی پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۶۶۰۰۱۱۹۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۰