دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۷ . ۱۸ دی

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمدی۱۱۰۵۶۱مرودشت۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۵۰۷۸۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۲ارشادی۱۱۰۶۴۷ارومیه۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۴۰۱۳۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۳اسماعیل پور۱۱۰۵۵۰کرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۷۳۰۸۳۱۸۳۶۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۴اسماعیلی نسب۱۱۰۷۱۴بهبهان۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۹۲۰۵۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۵اعلم شاهی۱۱۰۸۱۷تبریز۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۷۷۵۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۶اقامحمدی۱۰۹۸۶۷رباطکریم۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۹۱۴۷۸۰۳۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۷اقبالی۱۱۰۷۰۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۶۰۲۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۸اکبری۱۱۰۵۶۵گرمسار۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۲۷۱۲۰۳۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۹اکبری۱۱۰۷۷۳عباس آباد۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۹۱۳۰۵۴۶۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۱۰امیری۱۱۰۷۵۸خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۶۲۶۴۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۱۱ایران پور۱۱۰۶۹۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۵۶۴۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۱۲بابائی۱۱۰۷۰۹لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۹۰۱۰۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۱۳بنی اسدی۱۱۰۶۹۸نوشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۸۴۰۸۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۱۴بهرامی۱۱۰۸۲۴بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۸۱۸۴۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۱۵بیات۱۱۰۷۰۶زنجان۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۹۱۸۵۷۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۱۶بیک۱۰۹۸۸۸مینو دشت(گلستان)۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۹۷۹۷۰۴۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۱۷پاکروان۱۱۰۸۲۶مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۷۴۶۱۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۱۸تمسکنی۱۱۰۸۱۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۷۹۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۱۹جباری۱۱۰۶۶۰قیدار۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۹۲۰۶۱۰۴۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۲۰جعفری۱۱۰۸۰۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۶۳۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۲۱جمالی۱۱۰۸۱۶اهرم۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۷۶۴۶۰۷۵۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۲۲جمشید نژاد۱۱۰۵۵۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۵۹۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۲۳جوهری۱۰۹۷۱۷مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۷۱۳۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۲۴چالش۱۱۰۶۵۷شهر کرد۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۲۸۱۲۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۲۵حسین پور۱۱۰۶۵۹لواسان۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۴۵۵۰۰۳۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۲۶حیدری۱۱۰۶۵۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۷۲۴۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۲۷حیدریان۱۱۰۸۰۰کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۶۱۴۴۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۲۸حینی نژاد۱۱۰۵۴۸بیرجند۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۵۴۸۸۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۲۹خادمی۱۰۹۸۸۷خنج۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۸۳۱۲۷۴۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۳۰خاطرنشان۱۱۰۶۵۵مراغه-آذربایجان شرقی۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۴۴۳۳۰۰۵۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۳۱خشنود۱۱۰۵۵۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۵۸۶۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۳۲دارابی۱۱۰۶۴۶کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۵۲۴۷۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۳۳داوری۱۱۰۶۹۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۹۰۷۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۳۴درستی۱۱۰۷۰۷بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۸۹۶۶۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۳۵دری۱۱۰۵۰۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۳۴۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۳۶رضاپوران۱۱۰۵۳۱فرخ شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۸۶۶۳۰۸۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۳۷روستایی۱۱۰۷۵۹هشتگرد۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۶۶۹۵۰۳۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۳۸رئیسیان۱۱۰۷۱۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۳۶۴۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۳۹ساریخانی۱۱۰۷۰۸کرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۹۵۴۲۳۱۸۳۶۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۴۰سعادتمند۱۱۰۵۵۹بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۹۰۸۷۱۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۴۱سلیمانی۱۰۹۹۲۶محمدشهر-البرز۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۳۰۹۸۳۱۷۷۸۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۴۲سیادتی۱۰۹۶۳۷سمنان۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۹۲۲۹۶۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۴۳صادقی۱۱۰۶۷۲مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۳۱۰۳۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۴۴صفا۱۱۰۷۱۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۵۱۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۴۵صفری۱۱۰۵۴۷دلیجان۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۹۶۷۳۰۳۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۴۶صمدی۱۱۰۷۹۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۹۱۱۰۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۴۷عابدینی۱۱۰۵۶۳بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۸۷۳۹۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۴۸عاصفی۱۱۰۷۰۲بیرجند۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۹۱۶۹۱۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۴۹عباسپور۱۱۰۴۷۶بابل۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۹۱۰۹۶۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۵۰عباییان۱۱۰۶۴۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۴۸۷۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۵۱عجبشیری۱۱۰۴۵۴عجب شیر۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۹۰۵۶۷۰۵۵۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۵۲عزتی۱۱۰۶۹۹کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۴۹۳۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۵۳عسکری۱۱۰۶۴۸یزد۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۳۸۲۹۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۵۴عطایی راد۱۱۰۸۱۹قم۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۶۵۶۴۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۵۵عطایی۱۱۰۷۹۵رشت۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۳۲۶۲۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۵۶عطائیان۱۱۰۷۴۹قائم شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۶۴۱۲۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۵۷عیسوی۱۱۰۷۹۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۷۸۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۵۸غزل بنی۱۱۰۷۵۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۸۵۶۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۵۹غزنوی۱۱۰۴۱۶مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۸۰۲۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۶۰غیثی۱۱۰۸۱۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۶۹۸۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۶۱فتحی زاده۱۱۰۷۶۶بم۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۷۵۵۲۰۷۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۶۲فدایی۱۱۰۶۵۳بابلسر۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۴۶۹۸۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۶۳فرجی۱۱۰۸۱۳کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۶۸۳۳۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۶۴کاردر۱۱۰۷۶۳آمل۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۵۵۵۴۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۶۵کرانی۱۱۰۷۶۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۹۰۴۰۳۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۶۶کروپ۱۱۰۶۵۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۹۱۷۴۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۶۷کشتکار۱۱۰۴۱۷سعادت شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۴۳۰۵۷۳۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۶۸کیاکجوری۱۱۰۵۵۲نوشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۵۷۱۸۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۶۹کیانی۱۱۰۶۵۰علویجه۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۹۰۰۵۷۰۸۵۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۷۰گلیج۱۱۰۷۸۲کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۹۰۲۴۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۷۱گودرزی۱۰۰۱۷۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۹۱۹۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۷۲محمدنزاد۱۱۰۶۵۴بابل۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۹۲۱۱۳۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۷۳محمدی فر۱۱۰۷۷۲بهبهان۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۸۲۹۸۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۷۴محمدیان۱۱۰۶۵۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۴۲۲۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۷۵محمودی۱۱۰۷۰۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۹۲۵۲۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۷۶مژدهیتهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۳۳۳۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۷۷معابرفرد۱۰۹۴۵۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۵۳۱۶۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۷۸معظمی۱۱۰۵۵۴اهواز۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۹۰۳۸۲۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۷۹منزوی۱۱۰۶۹۶بومهن۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۸۸۶۹۱۶۵۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۸۰موسوی مقدم۱۱۰۷۴۱کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۶۷۰۵۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۸۱موسوی۱۱۰۷۰۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۷۰۲۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۸۲مونسی راد۱۱۰۲۵۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۹۲۴۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۸۳مونسی راد۱۱۰۵۵۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۹۸۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۸۴میرزایی۱۱۰۴۴۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۹۲۳۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۸۵میرزایی۱۱۰۷۵۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۹۱۵۲۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۸۶نجاریانی۱۱۰۵۲۴گرمسار۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۹۳۱۸۰۳۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۸۷نجفی زادهتهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۳۷۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۸۸نژاد احمدی۱۱۰۷۸۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۹۱۲۱۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۸۹نصرتیه۱۱۰۷۵۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۹۰۶۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۹۰نصیری۱۱۰۷۱۱شهرجدیدصدرا۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۹۱۶۳۷۱۹۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۹۱نقاده۱۱۰۲۱۹کاشان۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۹۰۹۰۸۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۹۲نوبندگانی۱۱۰۵۵۱مشکین دشت۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۴۱۰۱۳۱۷۷۶۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۹۳نیک ایین۱۱۰۶۸۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۳۵۳۳۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۹۴هارونی۱۱۰۷۰۵شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۹۰۱۸۶۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۹۵همتی۱۱۰۵۶۰پرندک۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۴۷۲۹۰۳۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۹۶یعقوبی اوینی۱۱۰۶۹۲میانه۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۹۴۴۷۰۰۵۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۹۷یعقوبی۱۱۰۵۴۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۳۹۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۹۸یلمه۱۱۰۷۵۷بروجن۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۹۹۴۱۰۸۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۹۹یوسفی۱۱۰۷۱۰پرند۲۰۱۲۸۰۱۲۹۵۰۰۸۲۹۲۹۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۹