دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۷ و ۱۸ شهریور

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمی اردکانی۱۰۱۲۷۹اردکان-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۳۲۰۹۰۰۷۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۹
۲الیاسی۱۰۱۲۷۲کلاردشت۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۲۸۵۹۵۴۶۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۹
۳امینی۱۰۰۸۱۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۳۱۷۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۹
۴آثارری۱۰۱۲۷۸پردیس۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۲۸۰۵۷۱۶۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۹
۵بابری۱۰۱۲۶۲مشهد۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۳۱۰۷۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۹
۶باقری۱۰۱۰۵۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۲۹۰۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۹
۷بامداد۱۰۱۲۴۱پارس آباد۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۳۰۱۷۲۰۵۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۹
۸تیموری۱۰۱۲۳۴رشت۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۳۰۷۱۷۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۹
۹حسنقلی۱۰۱۲۲۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۲۹۲۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۹
۱۰خسروی۱۰۱۲۵۵ساری۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۲۸۶۰۲۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۹
۱۱خنیا۱۰۱۲۳۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۳۱۹۴۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۹
۱۲خوشنود۱۰۱۲۶۴ارومیه۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۲۹۳۹۲۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۹
۱۳دارابی۱۰۱۲۵۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۲۹۴۰۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۹
۱۴رجبی۱۰۱۲۳۵بابل۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۲۸۷۱۰۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۹
۱۵رزاقی۱۰۱۱۸۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۳۰۶۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۹
۱۶رضایی نسب۱۰۱۲۸۱یزد۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۲۹۸۳۰۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۹
۱۷رضایی۱۰۱۲۶۹جویبار۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۲۹۶۱۵۰۴۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۹
۱۸زنجانی۱۰۱۲۶۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۳۰۹۳۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۹
۱۹سایمانی۱۰۱۲۵۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۳۰۵۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۹
۲۰شاهرخی۱۰۱۲۶۵ساوه۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۳۰۸۲۵۰۰۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۹
۲۱شایان فرد۱۰۱۲۴۴اراک۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۳۱۱۸۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۹
۲۲شریفی۱۰۱۲۲۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۳۱۶۲۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۹
۲۳صباحی۱۰۱۲۵۷کرمان۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۲۹۵۰۷۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۹
۲۴عباسپور۱۰۱۲۵۴دلیجان۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۲۸۴۸۷۰۳۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۹
۲۵عسگری۱۰۱۶۳ابهر۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۲۹۱۷۷۰۴۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۹
۲۶فدایی۱۰۱۲۸۰دلیجان۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۳۱۸۳۷۰۳۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۹
۲۷قاضی زاده۱۰۱۲۴۰بابلسر۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۳۱۴۰۷۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۹
۲۸قربانی۱۰۱۲۷۵کرج۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۲۸۲۷۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۹
۲۹کرمی۱۰۱۱۸۲کرندغرب۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۲۸۸۱۷۶۷۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۹
۳۰کوهی۱۰۱۲۴۳بندرکنگان۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۳۲۱۹۷۷۵۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۹
۳۱کیانوش۱۰۰۸۴۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۳۱۳۰۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۹
۳۲محمدی۱۰۱۲۳۸بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۲۹۹۳۷۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۹
۳۳محمودی۱۰۱۲۲۰بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۲۷۹۱۲۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۹
۳۴محمودی۱۰۱۲۷۷کرج۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۲۹۷۲۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۹
۳۵موسوی۱۰۱۲۴۹اسفراین۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۳۰۴۹۵۰۹۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۹
۳۶مهدی پور۱۰۱۲۷۰اهواز۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۳۰۲۸۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۹
۳۷میرآقاسی۱۰۱۲۸۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۲۸۹۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۹
۳۸میرحسینی۱۰۱۱۶۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۲۸۱۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۹
۳۹والت۱۰۱۲۱۹رامسر۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۳۰۳۸۷۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۹
۴۰وطن خواه۱۰۱۲۳۷فرخ شهر۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۳۱۵۱۵۰۸۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۹
۴۱هاشمی۱۰۱۲۴۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۳۰۰۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۹
۴۲هردان۱۰۱۲۷۴اهواز۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۳۱۲۹۲۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۹
۴۳یاراحمدی۱۰۱۲۷۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۷۴۰۱۲۸۳۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۹