دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۷ مرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابوالفضل نقاشتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۴۲۰۰۰۴۶۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۸
۲اعظم رفیعیقزوین۸۹۲۵۹۰۲۱۴۲۰۰۰۲۷۴۰۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۸
۳افسانه بهار لوشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۴۲۰۰۰۳۵۳۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۸
۴الهام عالم زادهکرمان۸۹۲۵۹۰۲۱۴۲۰۰۰۲۵۶۷۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۸
۵الهه محبت پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۴۲۰۰۰۴۷۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۸
۶حدیثه کریمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۴۲۰۰۰۵۲۴۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۸
۷رزمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۴۲۰۰۰۴۵۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۸
۸زهرا آزمندمبارکه-اصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۴۲۰۰۰۳۸۸۶۰۸۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۸
۹زهرا رضاییخاوران۸۹۲۵۹۰۲۱۴۲۰۰۰۳۲۹۸۷۴۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۸
۱۰زهره گل صباحیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۴۲۰۰۰۵۰۲۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۸
۱۱سادات مهاجریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۴۲۰۰۰۴۰۰۳۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۸
۱۲ساناز زارعتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۴۲۰۰۰۴۴۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۸
۱۳سعید محمدیاراک۸۹۲۵۹۰۲۱۴۲۰۰۰۲۴۵۰۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۸
۱۴سمیرا ذاکریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۴۲۰۰۰۴۲۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۸
۱۵سمیرا مصطفویتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۴۲۰۰۰۴۸۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۸
۱۶شادی علیزادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۴۲۰۰۰۵۱۳۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۸
۱۷شهلا رنجبرمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۴۲۰۰۰۳۰۰۶۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۸
۱۸طاهره نیازمندخمینی شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۴۲۰۰۰۳۷۸۱۰۰۸۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۸
۱۹فاطمه صادقیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۴۲۰۰۰۴۹۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۸
۲۰فاطمه فقریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۴۲۰۰۰۳۹۸۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۸
۲۱فاطمه محمدیزرقان۸۹۲۵۹۰۲۱۴۲۰۰۰۳۳۷۸۰۷۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۸
۲۲فاطمه مظلومآمل۸۹۲۵۹۰۲۱۴۲۰۰۰۲۹۸۸۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۸
۲۳فریبا ابراهیمیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۴۲۰۰۰۴۱۱۳۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۸
۲۴گیتی زمانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۴۲۰۰۰۵۳۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۸
۲۵محبوبه عبا بافشوشتر۸۹۲۵۹۰۲۱۴۲۰۰۰۲۶۰۸۰۶۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۸
۲۶محمد گودرزیمرودشت۸۹۲۵۹۰۲۱۴۲۰۰۰۳۴۱۸۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۸
۲۷مهسا صادقیزواره۸۹۲۵۹۰۲۱۴۲۰۰۰۳۶۲۵۰۸۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۸
۲۸نغمه چهرزادتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۴۲۰۰۰۴۳۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۸
۲۹نگار اخوتمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۴۲۰۰۰۳۱۱۶۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۸
۳۰همتا داد پناهتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۱۴۲۰۰۰۲۸۵۲۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۸