دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۷ دی

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱الهام ضیا پورمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۹۴۰۰۱۵۳۳۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۸
۲الهه حسینیپرند۸۹۲۵۹۰۲۲۹۴۰۰۱۵۶۱۴۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۸
۳الهه کشاورزتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۹۴۰۰۱۶۰۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۸
۴امل هرداناهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۹۴۰۰۱۳۹۴۹۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۸
۵پریوش توکلیاژیه۸۹۲۵۹۰۲۲۹۴۰۰۱۶۷۰۲۸۳۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۸
۶ترانه سلطانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۹۴۰۰۱۵۹۰۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۸
۷تکتم بخشیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۹۴۰۰۱۵۱۱۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۸
۸حسین مبارکیبندرلنگه۸۹۲۵۹۰۲۲۹۴۰۰۱۴۳۳۷۰۷۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۸
۹دلارام بختیاریشاهین شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۹۴۰۰۱۶۵۵۲۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۸
۱۰زهرا باقریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۹۴۰۰۱۶۴۳۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۸
۱۱زهرا بهرامیانفولادشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۹۴۰۰۱۶۶۷۸۰۸۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۸
۱۲زهرا تبریزیانپیشوا۸۹۲۵۹۰۲۲۹۴۰۰۱۵۴۸۳۰۳۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۸
۱۳زینب روهندهیاسوج۸۹۲۵۹۰۲۲۹۴۰۰۱۴۰۰۰۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۸
۱۴زینب یوسفیدشتک۸۹۲۵۹۰۲۲۹۴۰۰۱۴۱۸۵۸۸۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۸
۱۵ساناز آقا جانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۹۴۰۰۱۵۸۹۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۸
۱۶ستاره شفقیرشت۸۹۲۵۹۰۲۲۹۴۰۰۱۴۸۲۵۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۸
۱۷سودا میکائیلیاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۲۹۴۰۰۱۴۶۵۹۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۸
۱۸طاهره شریفیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۹۴۰۰۱۴۲۱۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۸
۱۹عاطفه سبحانیالوند۸۹۲۵۹۰۲۲۹۴۰۰۱۵۰۹۸۰۳۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۸
۲۰فاطمه سعیدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۹۴۰۰۱۶۲۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۸
۲۱لیلا رجبیاندیشه۸۹۲۵۹۰۲۲۹۴۰۰۱۵۷۶۸۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۸
۲۲محبوبه افشار نیاپیشوا۸۹۲۵۹۰۲۲۹۴۰۰۱۵۵۹۳۰۳۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۸
۲۳محسن جمشیدیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۹۴۰۰۱۴۴۹۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۸
۲۴محمد فیضیشاهرود۸۹۲۵۹۰۲۲۹۴۰۰۱۴۵۳۵۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۸
۲۵مرتضی رمضان پورساوه۸۹۲۵۹۰۲۲۹۴۰۰۱۳۸۹۰۰۰۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۸
۲۶مریم عظیمیقزوین۸۹۲۵۹۰۲۲۹۴۰۰۱۴۹۵۶۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۸
۲۷مهشا مهرانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۹۴۰۰۱۶۳۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۸
۲۸میثم ابراهیم پوررشت۸۹۲۵۹۰۲۲۹۴۰۰۱۴۷۱۵۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۸
۲۹نسترن کریمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۹۴۰۰۱۶۱۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۸
۳۰وجیحه شوشتریمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۹۴۰۰۱۵۲۲۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۸