دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۷ خرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احسان حکیمی راددزفول۸۹۲۵۹۰۲۰۸۰۰۰۰۹۷۹۷۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۸
۲افسانه امینیهیچرود۸۹۲۵۹۰۲۰۸۰۰۰۱۰۵۳۵۴۶۶۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۸
۳بنفشه مونسی رادارومیه۸۹۲۵۹۰۲۰۸۰۰۰۰۸۶۳۵۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۸
۴تهمینه پارسانوشهر۸۹۲۵۹۰۲۰۸۰۰۰۱۰۱۶۷۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۸
۵حدیث براتیکبودرآهنگ۸۹۲۵۹۰۲۰۸۰۰۰۰۹۰۲۲۰۶۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۸
۶خادمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۸۰۰۰۱۱۳۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۸
۷راضیه ابراهیمیفلاورجان۸۹۲۵۹۰۲۰۸۰۰۰۱۰۸۶۶۰۸۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۸
۸ریحانه کلانترییزد۸۹۲۵۹۰۲۰۸۰۰۰۰۹۳۵۲۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۸
۹زهرا حجتیقم۸۹۲۵۹۰۲۰۸۰۰۰۰۸۲۸۱۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۸
۱۰زهرا نیله چیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۸۰۰۰۱۱۶۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۸
۱۱زهره حسینیرشت۸۹۲۵۹۰۲۰۸۰۰۰۰۸۸۹۱۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۸
۱۲زیبا رستمیقائم شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۸۰۰۰۱۰۴۱۵۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۸
۱۳سبا یمین اسماعیلیبهار۸۹۲۵۹۰۲۰۸۰۰۰۰۹۱۱۲۰۶۵۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۸
۱۴سعیده آذریتبریز۸۹۲۵۹۰۲۰۸۰۰۰۱۰۰۷۶۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۸
۱۵سمانه کشاورزاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۸۰۰۰۱۰۶۶۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۸
۱۶شادی معتمدتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۸۰۰۰۱۱۱۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۸
۱۷شکیبا شریفیاشتهارد۸۹۲۵۹۰۲۰۸۰۰۰۰۹۴۷۳۳۱۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۸
۱۸طاهره عیسی زادهنوشهر۸۹۲۵۹۰۲۰۸۰۰۰۱۰۲۷۸۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۸
۱۹عطیه خاکیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۸۰۰۰۱۱۸۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۸
۲۰فاطمه خیریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۸۰۰۰۱۱۷۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۸
۲۱فاطمه سیل سپورتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۸۰۰۰۱۱۴۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۸
۲۲فاطمه شعبان نژادتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۸۰۰۰۱۱۲۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۸
۲۳فاطمه هوشنگصوفیان۸۹۲۵۹۰۲۰۸۰۰۰۰۹۸۳۷۵۳۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۸
۲۴فرانک بهشتیرفسنجان۸۹۲۵۹۰۲۰۸۰۰۰۰۸۳۱۸۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۸
۲۵فرشته رشیدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۸۰۰۰۱۱۵۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۸
۲۶فرنوش رحیم پورمسجدسلیمان۸۹۲۵۹۰۲۰۸۰۰۰۰۹۶۱۷۰۶۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۸
۲۷لیلا شفیقآمل۸۹۲۵۹۰۲۰۸۰۰۰۱۰۳۴۴۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۸
۲۸مائده بهمن دارهشتگرد۸۹۲۵۹۰۲۰۸۰۰۰۰۹۵۳۹۰۳۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۸
۲۹محمود رحمانیانجهرم۸۹۲۵۹۰۲۰۸۰۰۰۰۸۷۲۹۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۸
۳۰مریم باقریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۸۰۰۰۱۰۹۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۸
۳۱مریم پور حسینتربت حیدریه۸۹۲۵۹۰۲۰۸۰۰۰۰۸۵۳۲۰۰۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۸
۳۲مصطفی حسینیگنبد کاووس۸۹۲۵۹۰۲۰۸۰۰۰۰۸۹۳۴۰۴۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۸
۳۳معصومه دژ آهنگتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۸۰۰۰۱۱۰۳۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۸
۳۴مینا حشمتی عقدایزد۸۹۲۵۹۰۲۰۸۰۰۰۰۹۲۴۲۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۸
۳۵نفیسه محمدیتیران۸۹۲۵۹۰۲۰۸۰۰۰۱۰۷۴۲۰۸۵۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۸
۳۶نوریه قادریالیگودرز۸۹۲۵۹۰۲۰۸۰۰۰۰۸۴۸۶۰۶۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۸
۳۷نیر فائق احمدیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۰۸۰۰۰۰۹۹۱۸۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۸