دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۷ اردیبهشت

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اسماعیل عرب روشنبهنمیر۸۹۲۵۹۰۲۰۴۹۰۰۰۶۱۵۲۴۷۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۸
۲اشکان مرادییزد۸۹۲۵۹۰۲۰۴۹۰۰۰۴۷۸۰۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۸
۳اکبر نادرینور۸۹۲۵۹۰۲۰۴۹۰۰۰۶۰۹۸۰۴۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۸
۴الهام اتحادیلاهیجان-گیلان۸۹۲۵۹۰۲۰۴۹۰۰۰۵۷۰۸۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۸
۵الهه کاظمی زادهکرمان۸۹۲۵۹۰۲۰۴۹۰۰۰۴۰۷۱۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۸
۶الهه مسجدیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۴۹۰۰۰۵۱۶۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۸
۷بهروز بالینوشهر۸۹۲۵۹۰۲۰۴۹۰۰۰۶۲۲۹۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۸
۸پریسا مهرزادتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۴۹۰۰۰۶۵۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۸
۹پگاه فتاحیرشت۸۹۲۵۹۰۲۰۴۹۰۰۰۵۶۷۱۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۸
۱۰تبسم خانعلی پوررودسر۸۹۲۵۹۰۲۰۴۹۰۰۰۵۸۰۰۰۴۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۸
۱۱تکتم نقدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۴۹۰۰۰۶۷۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۸
۱۲حمید مجیدیاراک۸۹۲۵۹۰۲۰۴۹۰۰۰۴۵۱۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۸
۱۳ساجده رضاییرشت۸۹۲۵۹۰۲۰۴۹۰۰۰۵۵۶۱۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۸
۱۴سجاد حیدر کهوریتفرش۸۹۲۵۹۰۲۰۴۹۰۰۰۴۶۶۶۰۳۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۸
۱۵سوگول محمودیزنجان۸۹۲۵۹۰۲۰۴۹۰۰۰۵۰۴۷۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۸
۱۶سهیلا قاسمیاندیشه۸۹۲۵۹۰۲۰۴۹۰۰۰۶۳۹۳۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۸
۱۷شهرزاد زادگان خواجهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۴۹۰۰۰۵۴۸۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۸
۱۸صابر میکائیلی زادهسردشت-آذربایجان غربی۸۹۲۵۹۰۲۰۴۹۰۰۰۴۲۵۶۰۵۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۸
۱۹عاطفه رادمندابهر۸۹۲۵۹۰۲۰۴۹۰۰۰۴۹۹۰۰۴۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۸
۲۰فاطمه عظیمیمیبد۸۹۲۵۹۰۲۰۴۹۰۰۰۴۸۴۸۰۸۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۸
۲۱فاطمه نیا قیهاقزوین۸۹۲۵۹۰۲۰۴۹۰۰۰۳۹۰۸۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۸
۲۲فرحناز ناصریسنندج۸۹۲۵۹۰۲۰۴۹۰۰۰۴۳۹۵۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۸
۲۳کاملیا ستاریری۸۹۲۵۹۰۲۰۴۹۰۰۰۶۴۰۵۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۸
۲۴کیمیا آقا مولاییتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۴۹۰۰۰۶۶۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۸
۲۵لیلا چمنیساری۸۹۲۵۹۰۲۰۴۹۰۰۰۵۹۶۹۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۸
۲۶مریم بینااصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۴۹۰۰۰۵۲۷۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۸
۲۷مریم رضا پورکرج۸۹۲۵۹۰۲۰۴۹۰۰۰۴۱۰۳۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۸
۲۸مریم لیاقت نیاشوشتر۸۹۲۵۹۰۲۰۴۹۰۰۰۴۴۴۲۰۶۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۸
۲۹نوشین رنجبرانهمدان۸۹۲۵۹۰۲۰۴۹۰۰۰۳۸۲۹۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۸
۳۰هلیا مقصودیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۴۹۰۰۰۵۳۷۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۸