دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۶ مهر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اسما عباس قلی زادهممقان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۳۰۰۰۸۵۳۵۵۳۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۲اعظم حکیمیمیبد۸۹۲۵۹۰۲۲۰۳۰۰۰۹۶۹۳۰۸۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۳الهام اکبریساری۸۹۲۵۹۰۲۲۰۳۰۰۰۸۲۵۰۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۴الهام پور منافاسالم۸۹۲۵۹۰۲۲۰۳۰۰۱۱۰۸۸۴۳۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۵الهام تقویتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۳۰۰۱۴۰۰۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۶الهام ضیا پورمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۰۳۰۰۱۰۴۱۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۷امیر کرمیشهریار۸۹۲۵۹۰۲۲۰۳۰۰۱۲۲۱۳۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۸آذر احسانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۳۰۰۱۲۶۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۹آسیه رضا زادهکاشان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۳۰۰۱۱۴۵۰۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۱۰آسیه سالاریسیرجان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۳۰۰۰۹۰۵۷۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۱۱پروانه سلیمیآباده۸۹۲۵۹۰۲۲۰۳۰۰۱۰۲۸۱۰۷۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۱۲پریا حسامکاشان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۳۰۰۱۱۵۶۱۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۱۳پونه جلالیانانار۸۹۲۵۹۰۲۲۰۳۰۰۰۹۱۹۸۰۷۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۱۴حامد بهداد فراصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۳۰۰۱۱۸۴۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۱۵خاطره قاسمیانمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۰۳۰۰۱۰۶۳۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۱۶رویا عزیزیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۰۳۰۰۰۹۹۹۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۱۷ریحانه عابدیقزوین۸۹۲۵۹۰۲۲۰۳۰۰۰۷۸۵۷۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۱۸زهرا اسماعیلیدولت آباد-اصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۳۰۰۱۱۳۵۷۰۸۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۱۹زهرا باقریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۳۰۰۱۱۷۳۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۲۰زهرا رضاییخاوران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۳۰۰۱۰۳۷۱۷۴۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۲۱زهرا سید خوشکارمرند۸۹۲۵۹۰۲۲۰۳۰۰۰۸۶۵۷۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۲۲زهرا مظفریاسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۰۳۰۰۱۲۱۵۲۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۲۳زینب حبیبیقائم شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۰۳۰۰۰۸۳۰۱۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۲۴ساجده میامیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۰۳۰۰۱۰۵۲۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۲۵سمیه باقریقیدار۸۹۲۵۹۰۲۲۰۳۰۰۰۷۹۶۳۰۴۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۲۶سمیه گوبانیآبادان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۳۰۰۰۷۴۲۷۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۲۷سودا میکائیلیاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۲۰۳۰۰۰۸۰۱۶۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۲۸سها قپانورینهاوند۸۹۲۵۹۰۲۲۰۳۰۰۰۹۲۳۵۰۶۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۲۹سهیلا شهبازیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۳۰۰۱۳۶۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۳۰صادقیرباطکریم۸۹۲۵۹۰۲۲۰۳۰۰۱۱۹۱۵۰۳۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۳۱صدیقه مرزبانلنگرود۸۹۲۵۹۰۲۲۰۳۰۰۱۰۹۰۸۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۳۲صمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۳۰۰۱۲۷۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۳۳عاطفه خضریانهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۳۰۰۰۹۳۵۰۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۳۴علی ایل خانی پورشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۰۳۰۰۰۹۸۸۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۳۵علی دهقانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۳۰۰۱۳۱۰۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۳۶فاطمه ره سپاریخرم آباد-لرستان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۳۰۰۰۷۵۸۸۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۳۷فاطمه غلامیآبسرد۸۹۲۵۹۰۲۲۰۳۰۰۱۲۳۴۲۳۹۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۳۸فاطمه محسنیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۳۰۰۱۳۹۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۳۹فاطمه ولاییساوه۸۹۲۵۹۰۲۲۰۳۰۰۰۸۹۲۵۰۰۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۴۰فایزه کاظم پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۳۰۰۱۳۴۳۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۴۱فرانک باباییاملش۸۹۲۵۹۰۲۲۰۳۰۰۱۰۷۲۹۴۴۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۴۲فرشته سلیمانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۳۰۰۱۳۲۱۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۴۳لادن کاروانتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۳۰۰۱۲۵۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۴۴ماندانا فرخزادتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۳۰۰۱۳۸۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۴۵مجتبی سعادت پیشهدهدشت۸۹۲۵۹۰۲۲۰۳۰۰۰۸۴۳۹۰۷۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۴۶محبوبه کوچک زاداصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۳۰۰۱۱۶۲۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۴۷محدثه زوارگرگان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۳۰۰۱۴۱۳۳۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۴۸محدثه زوارهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۳۰۰۱۳۰۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۴۹مرضیه پازوکیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۳۰۰۱۳۷۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۵۰مریم ثمنهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۳۰۰۰۹۵۷۱۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۵۱مریم رشیدیانسنقر۸۹۲۵۹۰۲۲۰۳۰۰۰۷۶۳۵۰۶۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۵۲مریم رنجبرانهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۰۳۰۰۰۹۴۶۱۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۵۳مریم فیض بخشرشت۸۹۲۵۹۰۲۲۰۳۰۰۱۱۱۳۵۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۵۴مریم نوروزیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۳۰۰۱۲۸۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۵۵معین همتیساوه۸۹۲۵۹۰۲۲۰۳۰۰۰۸۸۱۵۰۰۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۵۶منیره فرجیری۸۹۲۵۹۰۲۲۰۳۰۰۱۲۰۷۹۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۵۷موظمه غلامیتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۲۰۳۰۰۰۸۱۹۵۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۵۸مهسا کفاشیدماوند۸۹۲۵۹۰۲۲۰۳۰۰۱۲۴۹۵۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۵۹میترا احمدیتفت۸۹۲۵۹۰۲۲۰۳۰۰۰۹۷۳۴۰۸۹۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۶۰نازیلا نور آذرتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۰۳۰۰۰۸۷۴۴۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۶۱نجمه کاظمیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۰۳۰۰۱۰۰۴۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۶۲نسرین یوسفیانآران و بیدگل۸۹۲۵۹۰۲۲۰۳۰۰۱۱۲۷۴۰۸۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۶۳نسیم شهلاییسنندج۸۹۲۵۹۰۲۲۰۳۰۰۰۷۷۸۸۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۶۴نگار ارجمندتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۳۰۰۱۳۵۴۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۶۵نگار شیرازیمرودشت۸۹۲۵۹۰۲۲۰۳۰۰۱۰۱۵۰۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۶۶نوشین محرمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۳۰۰۱۳۳۲۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۶۷هما اسدیبندرانزلی۸۹۲۵۹۰۲۲۰۳۰۰۱۰۸۱۶۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۶۸یلدا عیسویتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۰۳۰۰۱۲۹۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۷