دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۶ اسفند

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱افسانه شادمندشهرضا۸۹۲۵۹۰۲۳۵۳۰۰۱۰۸۳۲۰۰۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۲الهام فرامرزیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۵۳۰۰۱۲۰۲۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۳آمنه عباسیقم۸۹۲۵۹۰۲۳۵۳۰۰۰۸۴۱۲۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۴پریسا قاسمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۳۰۰۱۳۴۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۵جانان حضرتیمنجیل۸۹۲۵۹۰۲۳۵۳۰۰۱۰۴۹۵۰۴۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۶دلسا سادات ابراهیمیاراک۸۹۲۵۹۰۲۳۵۳۰۰۰۹۷۵۹۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۷راحله کریمیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۵۳۰۰۱۱۷۸۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۸زهرا فلاحیساری۸۹۲۵۹۰۲۳۵۳۰۰۱۱۴۹۱۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۹زهرا مرجانیاسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۳۵۳۰۰۱۲۳۳۰۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۱۰سارا حسامیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۳۰۰۱۲۶۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۱۱سارا فرزانهاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۳۵۳۰۰۰۸۶۳۵۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۱۲سحر اباذریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۳۰۰۱۲۷۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۱۳سحر عباسیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۵۳۰۰۱۲۱۳۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۱۴سعیده کریم سراییسلمانشهر۸۹۲۵۹۰۲۳۵۳۰۰۱۳۳۳۹۰۴۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۱۵سکینه قاسمیبابل۸۹۲۵۹۰۲۳۵۳۰۰۱۱۰۴۰۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۱۶سمیه شفیعینیشابور۸۹۲۵۹۰۲۳۵۳۰۰۰۹۹۶۹۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۱۷سمیه شیر دلمشهد۸۹۲۵۹۰۲۳۵۳۰۰۱۰۱۳۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۱۸سمیه فدائیدلیجان۸۹۲۵۹۰۲۳۵۳۰۰۰۹۸۳۷۰۳۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۱۹شهین خسرویاهواز۸۹۲۵۹۰۲۳۵۳۰۰۰۹۲۶۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۲۰صدیقه میرزایییشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۵۳۰۰۱۱۸۹۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۲۱طاهره احمدیچالوس۸۹۲۵۹۰۲۳۵۳۰۰۱۱۱۹۵۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۲۲طاهره غفاریلشت نشاء۸۹۲۵۹۰۲۳۵۳۰۰۱۰۳۸۱۴۳۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۲۳فاطمه انصاری فرسرخرود۸۹۲۵۹۰۲۳۵۳۰۰۱۱۲۱۲۴۶۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۲۴فاطمه رحیمیگلبهار۸۹۲۵۹۰۲۳۵۳۰۰۱۰۰۱۸۹۳۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۲۵فاطمه صادقیآستانه اشرفیه۸۹۲۵۹۰۲۳۵۳۰۰۱۰۶۰۵۰۴۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۲۶فاطمه غریبیری۸۹۲۵۹۰۲۳۵۳۰۰۱۲۵۸۸۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۲۷فرشته امینیابهر۸۹۲۵۹۰۲۳۵۳۰۰۰۹۴۶۳۰۴۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۲۸فرشته درخشانازنا۸۹۲۵۹۰۲۳۵۳۰۰۰۹۳۰۳۰۶۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۲۹فرشته لاجوردیکوچصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۵۳۰۰۱۰۵۳۲۴۳۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۳۰فرناز اختریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۵۳۰۰۱۲۲۴۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۳۱فروزان تقویزاهدان۸۹۲۵۹۰۲۳۵۳۰۰۰۸۳۵۲۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۳۲ماهان سلمان پورساری۸۹۲۵۹۰۲۳۵۳۰۰۱۱۳۸۱۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۳۳مجتبی ذاکریبندرانزلی۸۹۲۵۹۰۲۳۵۳۰۰۱۰۲۱۳۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۳۴محبت سرخلهقیر۸۹۲۵۹۰۲۳۵۳۰۰۱۱۵۸۳۷۴۷۶۰۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۳۵محمد باباگل زادهکمالشهر/ش.قندی۸۹۲۵۹۰۲۳۵۳۰۰۰۹۱۸۰۳۱۹۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۳۶محمد راز نهانبندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۳۵۳۰۰۰۹۰۲۵۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۳۷محمد یزدان شناساصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۵۳۰۰۱۰۷۸۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۳۸مرضیه خمسهقدس۸۹۲۵۹۰۲۳۵۳۰۰۱۲۴۱۸۰۳۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۳۹مریم یوسفیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۵۳۰۰۱۱۹۰۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۴۰مصطفی ناصریگرمه۸۹۲۵۹۰۲۳۵۳۰۰۰۸۵۸۰۰۹۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۴۱معصومه دباغیتویسرکان۸۹۲۵۹۰۲۳۵۳۰۰۰۸۹۴۸۰۶۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۴۲منصور باپیر پورپیرانشهر۸۹۲۵۹۰۲۳۵۳۰۰۰۹۵۱۷۰۵۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۴۳مهدیه دهقانیکرمان۸۹۲۵۹۰۲۳۵۳۰۰۰۸۸۶۹۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۴۴نازنین نعمتیتکاب۸۹۲۵۹۰۲۳۵۳۰۰۰۹۶۵۱۰۵۹۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۴۵نسرین شجاعیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۳۰۰۱۲۹۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۴۶نسرین یوسفیانآران و بیدگل۸۹۲۵۹۰۲۳۵۳۰۰۱۰۹۹۷۰۸۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۴۷نوشین راضیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۳۰۰۱۳۲۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۴۸نیلوفر سلیمانیسنندج۸۹۲۵۹۰۲۳۵۳۰۰۰۸۷۵۲۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۴۹نیلوفر نصیریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۳۰۰۱۲۸۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۵۰نیلوفر هیربدفیروز آباد۸۹۲۵۹۰۲۳۵۳۰۰۱۱۶۷۳۰۷۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۵۱وحید نور محمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۳۰۰۱۳۰۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۵۲یوکابد شهسواریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۳۰۰۱۳۱۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۷