دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۶ آبان

ردیفنام گمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ارکی۵۸۳۳۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۱۰۸۵۴۲۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۲اسدی۵۸۳۰۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۰۲۸۴۳۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۳اشکانی۵۸۴۰۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۱۰۸۳۲۷۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۴اکبری۵۸۳۲۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۰۲۹۴۵۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۵اله بخشی۵۸۳۰۲شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۰۲۸۶۵۲۰۰۸۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۶امیری۵۸۲۲۷دهلران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۰۳۰۹۸۲۰۶۹۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۷بابوئیان۵۸۴۳۸شاهرود۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۱۰۸۸۶۵۰۰۳۶۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۸باقری۵۸۴۳۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۱۲۱۰۳۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۹بهاردوستکاشان۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۱۱۹۵۶۲۰۰۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۱۰بیگدلی۵۸۲۰۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۰۳۰۵۵۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۱۱پورساداتی۵۸۴۰۶نوشهر۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۱۲۰۴۵۰۰۴۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۱۲پیک۵۸۳۱۱تنکابن۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۰۲۹۱۲۷۰۴۶۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۱۳تقی پور۵۸۴۳۳محمودآباد-مازندران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۱۰۹۱۲۵۰۴۶۳۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۱۴توانا۵۸۴۰۸رشت۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۱۲۰۸۸۰۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۱۵تورانیتهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۰۳۰۶۶۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۱۶جعفری پور۵۸۳۱۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۰۳۱۵۶۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۱۷جوادی نیا۵۸۳۱۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۰۳۱۲۴۲۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۱۸جوادی۵۸۲۰۶ری۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۰۳۱۹۹۵۰۱۸۱۳۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۱۹حاجی زاده۵۸۴۰۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۱۰۸۴۳۵۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۲۰حسینی۵۸۴۱۳هشتگرد۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۱۰۹۹۸۵۰۳۳۶۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۲۱خراسانی۵۵۰۶۴دلیجان۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۰۳۱۴۵۷۰۳۷۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۲۲خلفی۵۸۳۱۹یاسوج۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۰۲۹۲۳۵۰۷۵۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۲۳خیرخواه۵۸۳۱۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۰۳۱۷۸۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۲۴دادخواه۵۸۴۰۵همدان۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۱۲۰۶۶۵۰۰۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۲۵دره باغی۵۸۴۲۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۱۲۰۲۳۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۲۶رشیدی۵۸۴۳۱پارسیان۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۱۰۹۴۴۷۷۹۷۷۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۲۷رضایی۵۸۳۰۴ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۰۳۱۰۲۷۰۰۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۲۸رضایی۵۸۴۱۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۱۱۹۰۲۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۲۹روزبهانی۵۸۴۱۱بروجرد۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۱۱۹۲۴۰۰۰۶۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۳۰زارع زاده۵۸۴۴۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۱۰۹۵۵۵۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۳۱زارع۵۷۷۰۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۱۱۹۱۳۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۳۲سامع۵۸۳۰۸رشت۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۰۲۸۹۷۵۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۳۳شاطریان۵۸۳۳۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۱۱۹۸۸۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۳۴شایگان فر۵۸۳۹۵رفسنجان۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۱۲۰۰۲۰۰۰۷۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۳۵شیخی۵۸۴۲۸درچه پیاز۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۱۱۰۲۲۷۰۸۴۳۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۳۶صالحی۵۸۳۰۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۰۲۹۹۸۷۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۳۷صدیقها۵۸۴۱۰قزوین۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۱۰۹۶۶۲۰۰۳۴۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۳۸صفرنژاد۵۱۵۵۹بروجن۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۱۱۸۹۸۰۰۸۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۳۹صفری۵۸۳۳۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۱۱۰۱۲۰۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۴۰عباداله پور۵۸۳۰۵ملکان۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۰۳۱۸۸۷۰۵۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۴۱عظیم زاده۵۸۴۴۴اردکان-یزد۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۱۰۸۶۵۰۰۸۹۵۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۴۲علوی۵۸۳۰۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۰۳۱۶۷۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۴۳غفاریان۵۸۳۲۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۰۳۱۱۳۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۴۴فراهانی۵۸۲۹۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۰۲۸۵۴۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۴۵فلاح۵۸۳۲۹کرمان۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۰۳۰۰۱۵۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۴۶قاسمیان۵۸۴۴۶خمام۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۱۰۹۲۳۲۰۴۳۴۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۴۷قدیم۵۸۴۳۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۱۱۹۶۷۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۴۸قلیزادگان۵۸۳۰۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۰۲۹۰۲۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۴۹کثیری۵۸۴۱۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۱۰۹۰۱۷۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۵۰کدیور۵۸۳۹۹فسا۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۱۲۰۱۲۷۰۷۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۵۱کرمی۵۸۳۹۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۱۲۱۲۴۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۵۲کریمی زاده مهراباد۵۸۰۵۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۰۳۰۷۶۷۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۵۳کریمی۵۸۳۲۴شهرجدیدصدرا۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۰۲۸۳۳۰۷۱۹۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۵۴گرامی پور۵۸۳۲۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۰۲۸۲۲۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۵۵گل محمدی۵۸۳۱۵تبریز۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۰۲۸۸۶۷۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۵۶محتشمی۵۸۴۳۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۱۲۰۷۷۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۵۷محمدیشهر کرد۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۱۱۹۳۴۷۰۰۸۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۵۸محمدی۵۸۴۰۰ملایر۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۱۱۹۴۵۵۰۶۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۵۹محمودزاده۵۸۴۳۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۱۰۸۹۷۲۰۰۰۷۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۶۰محمودیان۵۸۳۲۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۰۲۹۷۷۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۶۱مددپور۵۸۴۱۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۱۰۹۸۷۷۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۶۲مردانی۵۸۴۳۵کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۱۲۱۱۴۰۰۰۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۶۳مسعودیان۵۸۴۲۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۱۲۰۳۴۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۶۴مظفری۵۸۳۱۰یزد۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۰۲۹۶۶۵۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۶۵مقصودی۵۷۳۶۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۰۳۰۴۴۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۶۶مقصودی۵۸۴۴۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۱۰۹۳۴۰۰۰۰۷۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۶۷ملاحسینی۵۸۴۲۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۱۱۹۷۷۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۶۸ملانظرتهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۱۱۸۸۷۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۶۹ملک محمدی۵۸۳۱۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۰۲۹۳۴۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۷۰منوچهر۵۸۳۰۰کردکوی۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۰۳۱۳۵۰۰۴۸۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۷۱مهدی پور۵۸۴۰۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۱۲۰۵۵۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۷۲مهراوران۵۸۴۲۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۱۰۸۷۵۷۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۷۳نامداذی۵۸۳۱۶کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۰۳۰۲۳۰۰۰۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۷۴نجفی۵۸۴۴۲محمدیه۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۱۰۹۷۷۰۰۳۴۹۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۷۵نظری۵۸۳۲۰ری۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۰۲۹۵۵۷۰۱۸۱۳۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۷۶نفریه۵۸۴۱۶مبارکه-اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۱۲۰۹۸۷۰۸۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۷۷نورمحمدی۵۸۳۲۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۰۲۸۷۶۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۷۸نوری۵۶۳۰۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۰۳۰۱۲۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۷۹نیکو۵۷۵۳۶کرج۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۰۳۰۳۳۷۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۸۰هاشمی۵۸۳۲۷گرمدره-البرز۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۰۳۰۸۷۵۳۱۶۳۸۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۸۱واعظی۵۸۲۱۲تبریز۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۰۲۹۸۸۰۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۸۲ولیمحمدی۵۸۳۹۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۱۱۹۹۹۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۸۳یعقوب زاده۵۸۴۱۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۱۱۰۰۱۲۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۸۴یعقوبی۵۸۲۴۷فردیس۲۰۱۲۸۰۰۲۳۳۰۰۲۸۱۱۵۳۱۶۵۶۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷