دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۵ و ۱۶ آبان

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱الهام ضیا پورمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۳۳۰۰۱۲۰۱۳۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۷
۲انیس ذاکریتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۳۳۰۰۱۱۰۶۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۷
۳پویا ره انجامتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۳۰۰۱۱۸۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۷
۴حسینیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۳۰۰۱۱۷۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۷
۵ریحانه نصرتیهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۳۰۰۱۱۹۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۷
۶زخهره منفردرشت۸۹۲۵۹۰۲۲۳۳۰۰۱۱۲۷۶۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۷
۷سوده جعفر زادهاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۳۰۰۱۱۳۲۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۷
۸فرناز دومانیکرمان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۳۰۰۱۱۱۳۳۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۷
۹لیلا میرفندرسکیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۳۳۰۰۱۱۴۳۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۷
۱۰مریم قلعه نوئیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۳۰۰۱۱۶۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۷
۱۱مسعود محمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۳۳۰۰۱۱۵۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۷