دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۵ اسفند

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اسما ابراهیمیکرمان۸۹۲۵۹۰۲۳۵۲۰۰۱۳۵۰۸۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۲اسما قربانیگناباد۸۹۲۵۹۰۲۳۵۲۰۰۱۱۸۴۱۰۹۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۳اسما قلی نژآدلاهیجان۸۹۲۵۹۰۲۳۵۲۰۰۱۱۲۲۳۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۴اسما یوسفیمیانه۸۹۲۵۹۰۲۳۵۲۰۰۱۲۴۴۷۰۰۵۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۵الهام امامیآباده۸۹۲۵۹۰۲۳۵۲۰۰۱۳۰۳۲۰۷۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۶امیر علیزادهرباطکریم۸۹۲۵۹۰۲۳۵۲۰۰۱۴۸۷۶۰۳۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۷آقا بزرگیمحمودآباد۸۹۲۵۹۰۲۳۵۲۰۰۱۲۰۵۴۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۸بهناز روناسیکرمان۸۹۲۵۹۰۲۳۵۲۰۰۱۳۴۹۸۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۹بهناز کمالیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۲۰۰۱۴۵۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۱۰خاطره اکبریخورزوق۸۹۲۵۹۰۲۳۵۲۰۰۱۵۲۴۶۸۳۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۱۱رحیمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۲۰۰۱۴۱۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۱۲روشنک سلطانیکرج۸۹۲۵۹۰۲۳۵۲۰۰۱۲۶۳۳۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۱۳زینب خراسانیدستگرد برخوار۸۹۲۵۹۰۲۳۵۲۰۰۱۵۴۴۶۸۳۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۱۴سعیده زیدانیامیدیه۸۹۲۵۹۰۲۳۵۲۰۰۱۲۸۷۳۶۳۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۱۵سعیده گودرزیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۳۵۲۰۰۱۱۰۲۷۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۱۶سمانه اولی پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۲۰۰۱۳۹۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۱۷سمیرا رضاییکرج۸۹۲۵۹۰۲۳۵۲۰۰۱۲۵۲۳۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۱۸سمیرا همتیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۲۰۰۱۳۸۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۱۹سمیه فرهاد نیاقروه۸۹۲۵۹۰۲۳۵۲۰۰۱۲۱۱۵۰۶۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۲۰سیمین غلامیایذه۸۹۲۵۹۰۲۳۵۲۰۰۱۲۷۸۶۰۶۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۲۱شیرین مرادیشهریار۸۹۲۵۹۰۲۳۵۲۰۰۱۵۱۷۴۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۲۲شیما جزایریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۲۰۰۱۴۰۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۲۳صدیقه شریفیمینو دشت۸۹۲۵۹۰۲۳۵۲۰۰۱۱۴۵۹۰۴۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۲۴صفا یوسفیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۳۵۲۰۰۱۰۹۱۲۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۲۵صمد زادهکاشان۸۹۲۵۹۰۲۳۵۲۰۰۱۵۶۴۹۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۲۶طیبه شجاعیباغین۸۹۲۵۹۰۲۳۵۲۰۰۱۳۶۱۰۷۶۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۲۷عاطفه موسویهفتگل۸۹۲۵۹۰۲۳۵۲۰۰۱۲۹۳۷۶۴۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۲۸عسگر جباریارومیه۸۹۲۵۹۰۲۳۵۲۰۰۱۱۵۹۱۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۲۹فاطمه شکیباییمشهد۸۹۲۵۹۰۲۳۵۲۰۰۱۱۷۹۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۳۰فاطمه صفاریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۵۲۰۰۱۵۵۹۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۳۱فاطمه علیرضاییزرین شهر۸۹۲۵۹۰۲۳۵۲۰۰۱۵۷۱۴۰۸۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۳۲فاطمه گلشکنبومهن۸۹۲۵۹۰۲۳۵۲۰۰۱۴۹۰۰۱۶۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۳۳فرزانه بیگیکرمان۸۹۲۵۹۰۲۳۵۲۰۰۱۳۳۸۸۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۳۴فرزانه سراوانیگنبد کاووس۸۹۲۵۹۰۲۳۵۲۰۰۱۱۳۳۹۰۴۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۳۵فرزانه میرزاییدرچه پیاز۸۹۲۵۹۰۲۳۵۲۰۰۱۵۳۳۲۰۸۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۳۶فرشته ذوالفغاریانار۸۹۲۵۹۰۲۳۵۲۰۰۱۳۷۸۰۰۷۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۳۷فرناز فروغیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۲۰۰۱۴۴۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۳۸کوثر حسنیارومیه۸۹۲۵۹۰۲۳۵۲۰۰۱۱۶۰۱۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۳۹لیلا کریمیسقز۸۹۲۵۹۰۲۳۵۲۰۰۱۲۲۴۶۰۶۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۴۰محدثه بهرامیمیامی۸۹۲۵۹۰۲۳۵۲۰۰۱۰۷۰۱۰۳۶۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۴۱مرضیه حیدریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۵۲۰۰۱۳۱۳۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۴۲معصومه علی پوررشت۸۹۲۵۹۰۲۳۵۲۰۰۱۱۱۸۶۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۴۳موظمه غلامیتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۳۵۲۰۰۱۱۹۹۰۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۴۴میترا جعفریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۲۰۰۱۴۶۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۴۵نرگس مقصودیاندیشه۸۹۲۵۹۰۲۳۵۲۰۰۱۴۷۱۴۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۴۶نرگش موسویتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۲۰۰۱۴۳۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۴۷نسرین صابریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۵۲۰۰۱۳۲۴۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۴۸نسرین میرزا خانیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۵۲۰۰۱۴۲۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۴۹نگین سلیمانیشازند۸۹۲۵۹۰۲۳۵۲۰۰۱۰۸۵۶۰۳۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۵۰نهال خورشیدیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۳۵۲۰۰۱۲۳۲۳۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۵۱نیا عباسیشهریار۸۹۲۵۹۰۲۳۵۲۰۰۱۵۰۶۴۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۱۶