دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۵ اسفند

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اسدیان۱۱۵۸۴۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۵۲۰۰۸۷۲۹۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۲امیری۱۲۰۴۹۹شازند۲۰۱۲۸۰۱۳۵۲۰۰۸۶۷۸۴۰۳۸۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۳اورزمانی۱۲۰۴۹۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۵۲۰۰۹۰۷۰۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۴اهل یرف۱۲۰۶۹۴اهواز۲۰۱۲۸۰۱۳۵۲۰۰۹۰۲۱۸۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۵باحقیقت۱۲۰۷۰۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۵۲۰۰۸۹۴۲۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۶بخت ازما۱۲۰۱۴۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۵۲۰۰۸۹۳۸۹۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۷برگستوان۱۲۰۵۷۰آبپخش۲۰۱۲۸۰۱۳۵۲۰۰۸۹۱۸۸۷۵۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۸بشیرزاده۱۲۰۷۰۳فریمان۲۰۱۲۸۰۱۳۵۲۰۰۸۶۸۵۲۰۹۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۹بهرامی۱۲۰۶۸۱شوشتر۲۰۱۲۸۰۱۳۵۲۰۰۹۱۰۸۲۰۶۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۱۰بهروزی زاد۱۲۰۴۹۳مراغه-آذربایجان شرقی۲۰۱۲۸۰۱۳۵۲۰۰۸۷۸۴۰۰۰۵۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۱۱پهلوان۱۲۰۶۰۴تنکابن۲۰۱۲۸۰۱۳۵۲۰۰۸۹۸۳۲۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۱۲تمیزی۱۲۰۵۷۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۵۲۰۰۸۷۵۹۶۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۱۳تیموری۱۲۰۶۹۲کرج۲۰۱۲۸۰۱۳۵۲۰۰۹۱۶۳۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۱۴جعفری۱۲۰۶۹۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۵۲۰۰۸۸۸۳۳۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۱۵جیریایی۱۲۰۶۸۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۵۲۰۰۸۸۲۰۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۱۶حبیبی۱۲۰۶۴۳نوده خاندوز۲۰۱۲۸۰۱۳۵۲۰۰۸۹۰۸۸۴۹۶۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۱۷حمیدی۱۲۰۶۹۷بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۳۵۲۰۰۹۰۴۷۶۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۱۸خدادادی۱۲۰۵۴۸ورامین۲۰۱۲۸۰۱۳۵۲۰۰۸۸۹۹۵۰۳۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۱۹خوش منش۱۲۰۶۲۹پیرانشهر۲۰۱۲۸۰۱۳۵۲۰۰۸۹۲۸۸۰۵۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۲۰دهقان۱۲۰۶۲۰یزد۲۰۱۲۸۰۱۳۵۲۰۰۸۷۰۲۰۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۲۱رادمهر۱۲۰۵۸۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۵۲۰۰۹۱۲۳۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۲۲رحمانی۱۲۰۷۰۶کازرون۲۰۱۲۸۰۱۳۵۲۰۰۸۹۶۲۷۰۰۷۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۲۳رمزی۱۲۰۶۳۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۵۲۰۰۸۷۹۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۲۴رنجبرپور۱۲۰۶۳۷نظرآباد۲۰۱۲۸۰۱۳۵۲۰۰۸۸۰۶۲۰۳۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۲۵رنجبرپوربناب۱۲۰۵۱۵بناب۲۰۱۲۸۰۱۳۵۲۰۰۸۸۱۲۷۰۵۵۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۲۶روانفر۱۲۰۶۷۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۵۲۰۰۹۱۵۷۶۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۲۷روناسی۱۲۰۷۰۲کرمان۲۰۱۲۸۰۱۳۵۲۰۰۹۰۳۷۶۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۲۸زمانی۱۲۰۶۸۵بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۱۳۵۲۰۰۹۱۴۱۶۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۲۹سعیدی۱۲۰۳۶۶کرج۲۰۱۲۸۰۱۳۵۲۰۰۹۱۳۰۴۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۳۰سلطانی۱۲۰۳۷۳زرین شهر۲۰۱۲۸۰۱۳۵۲۰۰۹۰۵۶۷۰۸۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۳۱سودمند۱۲۰۶۹۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۵۲۰۰۸۸۵۳۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۳۲شاهنوشیاصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۵۲۰۰۸۷۶۱۶۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۳۳شجاعی۱۲۰۷۰۰اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۱۳۵۲۰۰۹۰۱۹۷۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۳۴صالحی پویا۱۲۰۵۸۴مشهد۲۰۱۲۸۰۱۳۵۲۰۰۸۷۴۰۶۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۳۵عزیزی۱۲۰۵۱۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۵۲۰۰۸۸۳۱۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۳۶عظیمی۱۲۰۶۲۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۵۲۰۰۸۷۳۰۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۳۷علیپور۱۲۰۶۲۷بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۳۵۲۰۰۸۸۴۶۱۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۳۸فلاح۱۲۰۶۴۲بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۳۵۲۰۰۸۹۷۹۸۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۳۹فلاحتزاده۱۲۰۳۷۲ابرکوه۲۰۱۲۸۰۱۳۵۲۰۰۸۷۱۵۷۰۸۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۴۰فهیمی۱۲۰۶۳۰آمل۲۰۱۲۸۰۱۳۵۲۰۰۹۰۸۰۶۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۴۱فیضی مقدم۱۲۰۷۰۴لنگرود۲۰۱۲۸۰۱۳۵۲۰۰۸۸۶۸۱۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۴۲قاسمی نژاد۱۲۰۶۹۶بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۱۳۵۲۰۰۹۰۰۶۹۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۴۳محمد جعفری۱۲۰۶۳۳محلات۲۰۱۲۸۰۱۳۵۲۰۰۸۹۵۹۸۰۳۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۴۴محمدی۱۲۰۶۲۲مشهد۲۰۱۲۸۰۱۳۵۲۰۰۸۹۹۷۱۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۴۵مختاریفرد۱۲۰۶۸۰خمین۲۰۱۲۸۰۱۳۵۲۰۰۹۰۶۶۴۰۳۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۴۶مرادی۱۲۰۶۳۶نیشابور۲۰۱۲۸۰۱۳۵۲۰۰۸۶۹۵۰۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۴۷مشایخی۱۲۰۳۷۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۵۲۰۰۸۶۶۲۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۴۸موسوی۱۲۰۶۶۸اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۵۲۰۰۸۷۷۲۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۴۹مهدی زاده۱۲۰۶۵۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۵۲۰۰۹۰۹۲۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۵۰نادری۱۲۰۵۵۲ساری۲۰۱۲۸۰۱۳۵۲۰۰۹۱۱۶۲۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۵۱نوروزی۱۲۰۶۹۳همدان۲۰۱۲۸۰۱۳۵۲۰۰۸۸۷۴۴۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۲/۱۶