دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۴ دی

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اخوان۱۱۰۲۰۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۱۰۰۳۲۲۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۲اخوت۱۱۰۳۶۰شهر کرد۲۰۱۲۸۰۱۲۹۱۰۰۳۶۳۴۰۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۳اقاجانی۱۱۰۲۲۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۱۰۰۳۱۷۰۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۴اقاجری۱۱۰۲۶۸بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۹۱۰۰۳۳۴۱۰۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۵اقایی۱۱۰۳۸۰اهواز۲۰۱۲۸۰۱۲۹۱۰۰۳۴۷۴۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۶اقدسی۱۱۰۳۵۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۱۰۰۳۳۲۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۷امامی۱۱۰۳۷۵ارومیه۲۰۱۲۸۰۱۲۹۱۰۰۳۶۱۲۵۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۸ایروانی۱۱۰۲۲۲دهدشت۲۰۱۲۸۰۱۲۹۱۰۰۳۴۹۶۰۰۷۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۹بر۱۱۰۲۵۱کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۹۱۰۰۳۲۶۱۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۱۰بوجار۱۱۰۲۶۲کاشان۲۰۱۲۸۰۱۲۹۱۰۰۳۰۹۱۰۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۱۱تبریزی۱۱۰۱۹۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۱۰۰۳۶۶۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۱۲ترکاشوند۱۱۰۳۳۸فامنین۲۰۱۲۸۰۱۲۹۱۰۰۳۶۰۱۷۰۶۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۱۳تقی پور۱۱۰۱۹۶مرودشت۲۰۱۲۸۰۱۲۹۱۰۰۳۳۵۱۷۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۱۴ثامری۱۱۰۲۶۵بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۹۱۰۰۳۲۴۹۷۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۱۵جعفریان۱۱۰۳۴۸تبریز۲۰۱۲۸۰۱۲۹۱۰۰۳۵۰۰۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۱۶خدابخشی۱۱۰۳۷۰گلپایگان۲۰۱۲۸۰۱۲۹۱۰۰۳۵۶۵۰۰۸۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۱۷داسه۱۱۰۲۳۶جهرم۲۰۱۲۸۰۱۲۹۱۰۰۳۲۰۶۷۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۱۸داوری۱۱۰۲۰۰همدان۲۰۱۲۸۰۱۲۹۱۰۰۳۵۷۵۷۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۱۹رادمهر۱۱۰۳۸۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۹۱۰۰۳۳۶۲۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۲۰رجاعی نژاد۱۱۰۲۵۴اهواز۲۰۱۲۸۰۱۲۹۱۰۰۳۳۹۴۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۲۱رجبی۱۱۰۱۹۷نظرآباد۲۰۱۲۸۰۱۲۹۱۰۰۳۴۶۳۷۰۳۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۲۲زمانی۱۱۰۳۴۰گتوند۲۰۱۲۸۰۱۲۹۱۰۰۳۵۸۶۵۶۴۵۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۲۳زنده دل۱۰۹۹۴۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۱۰۰۳۴۱۰۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۲۴سجادی۱۱۰۳۳۰کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۹۱۰۰۳۱۴۸۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۲۵سرلک۱۱۰۲۶۴دماوند۲۰۱۲۸۰۱۲۹۱۰۰۳۴۲۰۷۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۲۶سن شناس۱۱۰۲۰۹لنگرود۲۰۱۲۸۰۱۲۹۱۰۰۳۲۸۲۷۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۲۷سیادت۱۱۰۲۶۰سمنان۲۰۱۲۸۰۱۲۹۱۰۰۳۱۸۱۵۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۲۸شایگان۱۱۰۳۵۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۱۰۰۳۵۵۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۲۹شریفی۱۱۰۲۵۲همدان۲۰۱۲۸۰۱۲۹۱۰۰۳۱۹۲۲۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۳۰صمدی۱۱۰۳۲۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۱۰۰۳۲۹۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۳۱طهماسبی۱۱۰۲۲۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۱۰۰۳۱۳۷۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۳۲عباسپور۱۱۰۳۳۷بابل۲۰۱۲۸۰۱۲۹۱۰۰۳۶۲۳۲۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۳۳عباسی۱۱۰۲۱۱دامغان۲۰۱۲۸۰۱۲۹۱۰۰۳۳۰۸۰۰۳۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۳۴غفاری۱۱۰۲۳۵همدان۲۰۱۲۸۰۱۲۹۱۰۰۳۵۳۲۷۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۳۵فرجی۱۱۰۲۱۳قم۲۰۱۲۸۰۱۲۹۱۰۰۳۲۵۰۵۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۳۶قیصر۱۱۰۳۸۴زنجان۲۰۱۲۸۰۱۲۹۱۰۰۳۳۳۰۲۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۳۷کاظم پور۱۱۰۳۴۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۱۰۰۳۶۸۷۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۳۸کشت کار۱۱۰۲۰۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۱۰۰۳۱۵۹۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۳۹لقایی زاده۱۱۰۳۲۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۹۱۰۰۳۴۳۱۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۴۰محبی۱۱۰۲۰۲کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۲۹۱۰۰۳۱۱۶۲۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۴۱محمدی۱۱۰۲۱۸گرمدره-البرز۲۰۱۲۸۰۱۲۹۱۰۰۳۲۳۹۰۳۱۶۳۸۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۴۲مخلصین۱۱۰۱۹۸یزد۲۰۱۲۸۰۱۲۹۱۰۰۳۴۰۹۲۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۴۳مرتضوی۱۱۰۳۲۷کاشان۲۰۱۲۸۰۱۲۹۱۰۰۳۰۸۰۲۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۴۴مسگران۱۱۰۲۳۲مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۹۱۰۰۳۱۶۰۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۴۵مقاره عابد۱۱۰۲۰۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۹۱۰۰۳۶۹۸۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۴۶ملکی۱۱۰۳۲۵رضوانشهر-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۲۹۱۰۰۳۳۱۸۷۴۳۸۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۴۷موذن۱۱۰۲۱۰گالیکش۲۰۱۲۸۰۱۲۹۱۰۰۳۲۷۲۰۴۹۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۴۸مهدی زاده۱۱۰۳۵۴بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۹۱۰۰۳۶۵۵۵۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۴۹میر۱۱۰۲۰۴زاهدان۲۰۱۲۸۰۱۲۹۱۰۰۳۴۸۵۲۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۵۰میرزایی۱۱۰۳۶۵قدس۲۰۱۲۸۰۱۲۹۱۰۰۳۴۴۲۲۰۳۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۵۱میرمعزی۱۱۰۲۵۶قم۲۰۱۲۸۰۱۲۹۱۰۰۳۶۷۷۰۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۵۲نادری۱۱۰۳۴۵پاوه۲۰۱۲۸۰۱۲۹۱۰۰۳۱۰۵۵۰۶۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۵۳ناصری۱۱۰۳۷۸گرمه۲۰۱۲۸۰۱۲۹۱۰۰۳۲۱۷۵۰۹۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۵۴ناظمی۱۱۰۳۶۷مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۹۱۰۰۳۵۹۷۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۵۵ندیمی۱۱۰۲۱۲اردبیل۲۰۱۲۸۰۱۲۹۱۰۰۳۱۲۷۰۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۵۶نعیمی۱۱۰۲۲۰رفسنجان۲۰۱۲۸۰۱۲۹۱۰۰۳۵۴۳۵۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۵۷نیازی اصفهانی۱۱۰۲۲۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۹۱۰۰۳۵۱۱۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۵۸وثوق۱۱۰۳۳۲دماوند۲۰۱۲۸۰۱۲۹۱۰۰۳۵۲۲۰۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۵۹وثوقی۱۱۰۲۵۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۹۱۰۰۳۳۸۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۶۰ورزند۱۱۰۳۶۶لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۲۹۱۰۰۳۴۵۳۰۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۶۱یدالله پور۱۱۰۳۶۸بهنمیر۲۰۱۲۸۰۱۲۹۱۰۰۳۳۷۳۲۴۷۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۶۲یله۱۱۰۳۳۳کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۹۱۰۰۳۶۴۴۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۱۵