دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۳ دی

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱الهام اتحادیلاهیجان۸۹۲۵۹۰۲۲۹۰۰۰۰۳۹۱۸۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۴
۲برزان مرادیسنندج۸۹۲۵۹۰۲۲۹۰۰۰۰۲۹۴۶۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۴
۳پارسا آقا محمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۹۰۰۰۰۵۴۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۴
۴حلیمه حسینیعسلویه۸۹۲۵۹۰۲۲۹۰۰۰۰۳۷۴۱۷۵۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۴
۵دانیال جلالیسوسنگرد۸۹۲۵۹۰۲۲۹۰۰۰۰۴۱۰۵۰۶۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۴
۶رضوان دهقانکرندغرب۸۹۲۵۹۰۲۲۹۰۰۰۰۳۳۰۳۶۷۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۴
۷روژین قادریپاوه۸۹۲۵۹۰۲۲۹۰۰۰۰۳۲۸۰۰۶۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۴
۸زهرا حمامیانری۸۹۲۵۹۰۲۲۹۰۰۰۰۵۰۶۱۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۴
۹ستاره محبیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۹۰۰۰۰۳۵۹۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۴
۱۰سهیلا نجفیزنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۹۰۰۰۰۲۸۱۲۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۴
۱۱شبنم سجادیرامسر۸۹۲۵۹۰۲۲۹۰۰۰۰۲۶۸۶۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۴
۱۲فاطمه شیبانیانار۸۹۲۵۹۰۲۲۹۰۰۰۰۳۱۲۹۰۷۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۴
۱۳فاطمه غریبیری۸۹۲۵۹۰۲۲۹۰۰۰۰۵۱۷۱۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۴
۱۴فاطمه قاسمیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۹۰۰۰۰۴۸۱۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۴
۱۵فاطمه کلانتریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۹۰۰۰۰۵۶۰۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۴
۱۶کمال فرهی فرهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۹۰۰۰۰۲۷۱۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۴
۱۷کمیل پور صادقرودسر۸۹۲۵۹۰۲۲۹۰۰۰۰۴۰۱۵۰۴۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۴
۱۸کیانیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۹۰۰۰۰۴۲۴۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۴
۱۹لاله بازرگاناهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۹۰۰۰۰۴۳۵۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۴
۲۰محدثه کشاورزشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۹۰۰۰۰۴۷۰۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۴
۲۱محسن صحرا نورداوز۸۹۲۵۹۰۲۲۹۰۰۰۰۴۴۴۶۷۴۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۴
۲۲مرجان خرسندشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۹۰۰۰۰۴۵۸۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۴
۲۳مریم فاتحیدماوند۸۹۲۵۹۰۲۲۹۰۰۰۰۴۹۲۰۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۴
۲۴معصومه صفریبروجن۸۹۲۵۹۰۲۲۹۰۰۰۰۳۰۶۶۰۸۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۴
۲۵میرزاییتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۹۰۰۰۰۵۲۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۴
۲۶نامورجم۸۹۲۵۹۰۲۲۹۰۰۰۰۳۶۳۴۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۴
۲۷نسرین صابریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۹۰۰۰۰۴۶۹۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۴
۲۸نوشین کشتسانیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۹۰۰۰۰۳۴۸۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۴
۲۹هانیه عدالت پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۹۰۰۰۰۵۵۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۴
۳۰هدیه اسد پوررشت۸۹۲۵۹۰۲۲۹۰۰۰۰۳۸۸۱۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۴
۳۱یاسمن سروی نیاتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۹۰۰۰۰۵۳۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۴