دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۳ تا ۱۵ اردیبهشت

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اکرم حسنی سعدیکرمان۸۹۲۵۹۰۲۰۴۷۰۰۱۱۶۰۸۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۲الهام اتحادیلاهیجان-گیلان۸۹۲۵۹۰۲۰۴۷۰۰۱۲۱۲۳۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۳الهه رضاییقروه۸۹۲۵۹۰۲۰۴۷۰۰۰۹۹۳۷۰۶۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۴الهه کرمانیگنبد کاووس۸۹۲۵۹۰۲۰۴۷۰۰۰۸۳۸۰۰۴۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۵آزاده خسرویساری۸۹۲۵۹۰۲۰۴۷۰۰۰۹۳۲۲۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۶آمنه نعمتینوشهر۸۹۲۵۹۰۲۰۴۷۰۰۰۹۴۵۶۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۷بتول جعفریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۴۷۰۰۱۱۱۲۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۸بهناز عسکریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۴۷۰۰۱۱۲۳۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۹بیتا ضیایی مقدمکرمان۸۹۲۵۹۰۲۰۴۷۰۰۱۱۷۱۸۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۱۰پرستو پور فریدتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۴۷۰۰۱۴۸۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۱۱پریا جوادیکاشان۸۹۲۵۹۰۲۰۴۷۰۰۱۳۰۷۸۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۱۲پریسا حقوقی پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۴۷۰۰۱۳۵۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۱۳پونه مهدیانرشت۸۹۲۵۹۰۲۰۴۷۰۰۱۲۲۰۶۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۱۴حافظ آبادیسیرجان۸۹۲۵۹۰۲۰۴۷۰۰۱۱۹۵۹۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۱۵حمیده موسویفسا۸۹۲۵۹۰۲۰۴۷۰۰۱۱۰۹۸۰۷۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۱۶حنان اهل یرفاهواز۸۹۲۵۹۰۲۰۴۷۰۰۱۰۳۲۳۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۱۷حورا حاجی اکبریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۴۷۰۰۱۵۰۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۱۸رویا مصطفویگلپایگان۸۹۲۵۹۰۲۰۴۷۰۰۱۳۲۷۳۰۸۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۱۹رها نیک اندامتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۴۷۰۰۱۴۹۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۲۰زکیه همتییزد۸۹۲۵۹۰۲۰۴۷۰۰۰۹۲۴۹۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۲۱زهرا آخوندیاشکذر۸۹۲۵۹۰۲۰۴۷۰۰۰۹۰۰۰۸۹۴۱۶۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۲۲زهرا باقریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۴۷۰۰۱۲۹۱۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۲۳زهرا جلالیآمل۸۹۲۵۹۰۲۰۴۷۰۰۰۹۵۲۲۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۲۴زهرا طاهریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۴۷۰۰۱۴۱۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۲۵زهره نصیرییزد۸۹۲۵۹۰۲۰۴۷۰۰۰۹۱۳۹۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۲۶زینب قنواتیبندرماهشهر۸۹۲۵۹۰۲۰۴۷۰۰۱۰۵۱۵۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۲۷سارا بنی هاشمیانرامسر۸۹۲۵۹۰۲۰۴۷۰۰۰۹۶۱۷۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۲۸سحر حسینیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۴۷۰۰۱۵۱۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۲۹سحر رحیمیسنندج۸۹۲۵۹۰۲۰۴۷۰۰۰۹۷۵۶۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۳۰سلیمه حسینیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۴۷۰۰۱۴۷۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۳۱سمیه حاتمیسلماس۸۹۲۵۹۰۲۰۴۷۰۰۰۸۶۲۴۰۵۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۳۲عسگریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۴۷۰۰۱۴۶۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۳۳فاطمه آهنگریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۴۷۰۰۱۴۳۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۳۴فاطمه توفیق یارتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۴۷۰۰۱۳۶۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۳۵فاطمه جمشیدیبرازجان۸۹۲۵۹۰۲۰۴۷۰۰۱۰۷۶۹۰۷۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۳۶فاطمه ساعدیکرج۸۹۲۵۹۰۲۰۴۷۰۰۱۰۱۷۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۳۷فاطمه نور بخشتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۴۷۰۰۱۴۵۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۳۸فرناز معصومیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۴۷۰۰۱۴۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۳۹فریبا فراهانیاراک۸۹۲۵۹۰۲۰۴۷۰۰۰۷۸۵۲۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۴۰فریده مرندیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۴۷۰۰۱۲۷۹۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۴۱کبری ایاغرشت۸۹۲۵۹۰۲۰۴۷۰۰۱۲۳۱۶۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۴۲گلچین پوردزفول۸۹۲۵۹۰۲۰۴۷۰۰۱۰۶۴۲۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۴۳گلنوش حقیقت جواصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۴۷۰۰۱۲۴۶۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۴۴لعیا مرندیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۴۷۰۰۱۲۶۸۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۴۵لیلا خلخالیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۴۷۰۰۱۴۰۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۴۶لیلی عادلیکرمان۸۹۲۵۹۰۲۰۴۷۰۰۱۱۵۹۸۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۴۷ماندانا معماریقم۸۹۲۵۹۰۲۰۴۷۰۰۰۸۲۸۸۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۴۸محمد جواد یعقوبیتربت حیدریه۸۹۲۵۹۰۲۰۴۷۰۰۰۸۵۳۹۰۰۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۴۹محمدیتیران۸۹۲۵۹۰۲۰۴۷۰۰۱۳۱۰۸۰۸۵۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۵۰مرجان خردمنداصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۴۷۰۰۱۲۵۷۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۵۱مریم السادات امیریبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۰۴۷۰۰۱۰۹۲۲۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۵۲مریم پازوکیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۴۷۰۰۱۳۹۴۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۵۳مریم توسلیمحمدیه۸۹۲۵۹۰۲۰۴۷۰۰۰۸۰۲۵۰۳۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۵۴مریم صادقیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۴۷۰۰۱۴۴۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۵۵مریم کاشانکیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۴۷۰۰۱۳۷۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۵۶مسلم محمدیمیاندوآب۸۹۲۵۹۰۲۰۴۷۰۰۰۸۷۳۱۰۵۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۵۷مطهره رستگارشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۴۷۰۰۱۱۳۴۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۵۸ملیکا بدیعیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۴۷۰۰۱۱۴۵۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۵۹منصوره رمضانیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۰۴۷۰۰۰۸۴۰۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۶۰مهتاب رضاییانکرج۸۹۲۵۹۰۲۰۴۷۰۰۱۰۲۸۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۶۱مهدیه خلیلیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۴۷۰۰۱۲۸۰۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۶۲مهر انگیز مهدی زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۴۷۰۰۱۳۴۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۶۳مهسا سمندریاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۰۴۷۰۰۰۸۹۶۳۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۶۴میعاد شادکامبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۰۴۷۰۰۱۰۸۱۲۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۶۵مینا پروازرفسنجان۸۹۲۵۹۰۲۰۴۷۰۰۱۱۸۳۹۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۶۶مینا عربتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۴۷۰۰۱۳۸۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۶۷مینو یاقهاریاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۰۴۷۰۰۰۸۸۵۲۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۶۸نادره هادیانسیاهکل۸۹۲۵۹۰۲۰۴۷۰۰۱۲۰۴۴۰۴۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۶۹ناهید رضاییخرم آباد-لرستان۸۹۲۵۹۰۲۰۴۷۰۰۰۸۱۰۸۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۷۰ندا مخلصسنندج۸۹۲۵۹۰۲۰۴۷۰۰۰۹۸۶۶۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۷۱نسترن شفیعیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۰۴۷۰۰۱۰۴۳۳۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۷۲نفیسه آصفتبریز۸۹۲۵۹۰۲۰۴۷۰۰۰۷۹۱۲۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۷۳هدا روستاییهشتگرد۸۹۲۵۹۰۲۰۴۷۰۰۱۰۰۴۴۰۳۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۷۴هدی سرحدی زادهلواسان۸۹۲۵۹۰۲۰۴۷۰۰۱۳۳۷۴۰۳۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۶