دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۲ شهریور

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱الناز رسولیمحمدشهر-البرز۸۹۲۵۹۰۲۱۶۸۰۰۱۲۹۶۸۳۱۷۷۸۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۳
۲الهام صفویماسال۸۹۲۵۹۰۲۱۶۸۰۰۱۳۴۶۹۰۴۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۳
۳امین رضاییارومیه۸۹۲۵۹۰۲۱۶۸۰۰۱۱۵۲۹۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۳
۴آزیتا دلفان آذریچالوس۸۹۲۵۹۰۲۱۶۸۰۰۱۱۹۰۷۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۳
۵آسیه پور قربانتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۸۰۰۱۴۴۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۳
۶خوشنوازاسدآباد(همدان)۸۹۲۵۹۰۲۱۶۸۰۰۱۳۷۹۳۰۶۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۳
۷زهرا اسدیقم۸۹۲۵۹۰۲۱۶۸۰۰۱۲۱۸۱۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۳
۸زهرا صادقیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۶۸۰۰۱۲۷۲۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۳
۹زهرا منافیمرند۸۹۲۵۹۰۲۱۶۸۰۰۱۳۳۹۱۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۳
۱۰ساره طاهری فردرودسر۸۹۲۵۹۰۲۱۶۸۰۰۱۳۶۹۷۰۴۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۳
۱۱سعیده بیاتیتویسرکان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۸۰۰۱۴۶۳۱۰۶۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۳
۱۲سمیرا رحیمی داروگرزنجان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۸۰۰۱۲۲۷۸۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۳
۱۳سمیه موسی پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۸۰۰۱۴۵۴۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۳
۱۴سهیلا غلام علی خواهکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۶۸۰۰۱۳۰۱۶۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۳
۱۵سید فرهاد کرد بچهلواسان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۸۰۰۱۴۱۹۵۰۳۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۳
۱۶سیما فتحیزاویه۸۹۲۵۹۰۲۱۶۸۰۰۱۱۸۳۴۳۹۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۳
۱۷عاطفه مشفقی-ساوجبلاغهشتگرد۸۹۲۵۹۰۲۱۶۸۰۰۱۳۱۰۸۰۳۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۳
۱۸علی نظر زادهمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۶۸۰۰۱۱۲۸۴۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۳
۱۹غزاله دریسشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۶۸۰۰۱۲۵۰۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۳
۲۰فاطمه ابراهیمیاردکان-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۶۸۰۰۱۲۸۱۴۰۷۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۳
۲۱فائزه علیخانیمهرگان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۸۰۰۱۱۶۸۰۳۴۹۱۳۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۳
۲۲فرخنده معماریبندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۱۶۸۰۰۱۲۳۴۹۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۳
۲۳فرشته پرورش نیاتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۸۰۰۱۴۲۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۳
۲۴ماریا الوان پورشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۶۸۰۰۱۲۶۱۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۳
۲۵محمد نژاد رضامرند۸۹۲۵۹۰۲۱۶۸۰۰۱۳۲۸۱۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۳
۲۶مریم رحیمیفریدونشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۶۸۰۰۱۱۳۱۰۰۸۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۳
۲۷مریم سادات امیریبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۶۸۰۰۱۱۷۴۲۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۳
۲۸مریم مرواریدیبیرجند۸۹۲۵۹۰۲۱۶۸۰۰۱۱۴۴۶۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۳
۲۹مریم موسویرامهرمز۸۹۲۵۹۰۲۱۶۸۰۰۱۲۰۴۲۰۶۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۳
۳۰معصومه خرمیاسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۶۸۰۰۱۴۰۴۴۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۳
۳۱مهری یوسف نیابندرانزلی۸۹۲۵۹۰۲۱۶۸۰۰۱۳۵۹۵۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۳
۳۲مهوان کریمیدرگز۸۹۲۵۹۰۲۱۶۸۰۰۱۴۷۷۵۰۹۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۳
۳۳نغمه رسولیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۶۸۰۰۱۲۴۹۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۳
۳۴نیایش عباسیشهریار۸۹۲۵۹۰۲۱۶۸۰۰۱۳۹۸۰۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۳
۳۵هانیه صبوریهمدان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۸۰۰۱۳۸۵۹۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۳
۳۶یکتا خلیلیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۸۰۰۱۴۳۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۳