دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۲ دی

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اکرم حسین زادهتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۸۹۰۰۱۵۳۱۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۲الهه آسودیتربت حیدریه۸۹۲۵۹۰۲۲۸۹۰۰۱۴۳۶۹۰۰۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۳آرزو ملایینوشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۸۹۰۰۱۵۸۴۸۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۴آرزو مهندسیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۹۰۰۱۷۱۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۵بیتا عصاریاندزفول۸۹۲۵۹۰۲۲۸۹۰۰۱۳۲۹۰۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۶جواد بدلینقده۸۹۲۵۹۰۲۲۸۹۰۰۱۴۲۰۷۰۵۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۷حبیبه سلیمانیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۸۹۰۰۱۵۱۷۴۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۸حمیدرضا ترکیاناردستان۸۹۲۵۹۰۲۲۸۹۰۰۱۴۰۱۰۰۸۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۹راضیه اختریتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۸۹۰۰۱۵۴۲۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۱۰رضا صفریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۹۰۰۱۶۴۸۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۱۱رها خلیفهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۸۹۰۰۱۴۶۵۹۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۱۲رها موذنیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۸۹۰۰۱۴۷۶۹۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۱۳زهرا صادقیسراب۸۹۲۵۹۰۲۲۸۹۰۰۱۵۵۳۴۰۵۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۱۴زهرا عظیمیاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۸۹۰۰۱۳۷۹۳۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۱۵زهرا مظفریاسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۸۹۰۰۱۶۰۹۱۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۱۶زهره ثمنهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۸۹۰۰۱۳۶۷۳۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۱۷سحر ماهرویانکرمان۸۹۲۵۹۰۲۲۸۹۰۰۱۲۹۱۴۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۱۸سعیده کرم سرایسلمانشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۸۹۰۰۱۵۶۴۸۰۴۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۱۹سمانه جعفریانتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۸۹۰۰۱۵۲۰۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۲۰سمیرا اردستانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۹۰۰۱۶۸۲۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۲۱سمیه زرین پیامتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۹۰۰۱۶۵۹۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۲۲سوگول رحمت آبادیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۹۰۰۱۷۲۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۲۳شیوا شایسته فرکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۸۹۰۰۱۵۰۶۴۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۲۴صدیقه فلاحیگیلانغرب۸۹۲۵۹۰۲۲۸۹۰۰۱۳۰۵۸۶۷۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۲۵طلا رداییتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۹۰۰۱۶۲۶۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۲۶غزاله چیزری فرتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۹۰۰۱۶۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۲۷غزاله ناد علی زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۹۰۰۱۷۳۷۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۲۸فاطمه لطفیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۸۹۰۰۱۴۹۴۹۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۲۹کیوان کوچکیانرامسر۸۹۲۵۹۰۲۲۸۹۰۰۱۵۷۷۸۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۳۰محبوبه جعفریبافق۸۹۲۵۹۰۲۲۸۹۰۰۱۳۳۶۵۰۸۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۳۱مرضیه شکوفه دوستارومیه۸۹۲۵۹۰۲۲۸۹۰۰۱۴۱۴۲۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۳۲مرضیه غلامیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۹۰۰۱۶۶۰۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۳۳مریم مهیمنیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۹۰۰۱۶۹۳۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۳۴معصومه حسینیرشت۸۹۲۵۹۰۲۲۸۹۰۰۱۳۱۷۱۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۳۵معصومه علیدادیاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۸۹۰۰۱۳۸۰۳۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۳۶مهسا آقا محمدیآزاد شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۸۹۰۰۱۳۴۲۴۰۴۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۳۷میترا حسنیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۸۹۰۰۱۴۸۸۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۳۸میثم مشایخینور۸۹۲۵۹۰۲۲۸۹۰۰۱۵۹۴۸۰۴۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۳۹میلاد توکلیدهاقان۸۹۲۵۹۰۲۲۸۹۰۰۱۳۹۷۵۰۸۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۴۰نادیا فراهانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۹۰۰۱۶۷۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۴۱ندا مهاجریشاهرود۸۹۲۵۹۰۲۲۸۹۰۰۱۳۵۵۲۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۴۲نسیم کریمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۹۰۰۱۷۰۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۴۳نسیم ناویسبزوار۸۹۲۵۹۰۲۲۸۹۰۰۱۴۴۹۰۰۰۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۴۴هادی حسینیاردکان۸۹۲۵۹۰۲۲۸۹۰۰۱۴۵۳۱۰۷۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۴۵هانیه دهقانتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۹۰۰۱۶۳۷۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۱۳