دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۲ تا ۱۴ اردیبهشت

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمدیایلام۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۰۶۳۳۰۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۲اخوت۹۰۰۰۳شهر کرد۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۰۹۲۶۰۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۳اردش۹۰۰۷۲بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۰۶۲۲۲۰۰۷۹۱۲۷۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۴اصفهانی۹۰۱۰۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۱۲۱۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۵اکبریتهران۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۰۶۸۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۶امینی۸۹۹۷۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۰۸۴۶۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۷بختیاری۸۹۹۹۵پیشوا۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۱۱۹۲۰۰۳۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۸براتی۸۹۹۹۸اهواز۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۰۸۳۵۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۹بهمئی۸۹۹۷۹امیدیه۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۰۸۶۷۷۶۳۷۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۱۰بیاتزنجان۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۰۶۱۱۵۰۰۴۵۱۱۹۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۱۱بیرانوند۹۰۰۲۶دره شهر۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۱۳۵۱۵۰۶۹۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۱۲پورشمسیان۸۹۹۹۳رامسر۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۱۲۹۳۲۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۱۳پورصادق کسما۹۰۰۱۸بندرانزلی۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۰۷۹۸۷۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۱۴پورقربان۹۰۰۲۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۱۲۶۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۱۵جعفری۸۹۹۲۵بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۱۳۳۰۰۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۱۶جوشن۸۹۹۹۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۰۷۷۷۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۱۷جهانگیری۹۰۰۱۴سیرجان۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۱۰۶۸۵۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۱۸حسین زاده۸۹۹۹۲خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۰۷۱۲۷۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۱۹حسینی۹۰۱۰۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۱۱۲۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۲۰حمزه ای۹۰۰۹۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۱۲۰۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۲۱حیدری۹۰۰۹۰خمینی شهر۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۰۹۹۱۲۰۰۸۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۲۲خدری۸۹۸۸۴آبادان۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۱۳۰۷۷۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۲۳خزایینوشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۰۵۶۴۰۰۴۶۵۱۱۹۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۲۴دماوندی۹۰۱۰۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۱۰۷۹۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۲۵دهقانی۹۰۰۰۰تفت۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۱۲۳۸۷۰۸۹۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۲۶رادمهر۹۰۰۸۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۰۹۳۶۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۲۷رجب زاده۸۹۹۲۱ساری۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۰۷۲۳۵۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۲۸رضایی زاده۹۰۰۲۵صفاشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۰۹۷۹۷۷۳۹۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۲۹رضوی۹۰۰۱۶کرج۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۱۱۷۰۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۳۰رمضانپور۸۹۹۹۶مشهد۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۱۱۶۹۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۳۱رهبری۹۰۰۰۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۰۷۰۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۳۲زارعیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۰۶۰۰۷۰۰۰۷۱۲۷۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۳۳سعیدنیا۸۹۹۲۷سیرجان۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۰۹۰۴۵۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۳۴سعیدی افشار۹۰۰۰۱مریوان۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۱۲۴۹۵۰۶۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۳۵سلماسی۸۷۰۱۵اراک۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۰۵۹۶۲۰۰۳۸۱۱۹۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۳۶سیدیان۸۹۹۷۳اهواز۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۱۲۲۸۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۳۷سیفی۸۹۹۲۸آمل۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۰۷۵۵۷۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۳۸شمشیری۹۰۰۰۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۱۳۷۳۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۳۹صابریکرمان۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۰۶۵۴۵۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۴۰صافدل۹۰۰۳۰گناباد۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۰۹۴۷۵۰۹۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۴۱طالبی۸۹۹۹۴آبیک۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۱۳۶۲۲۰۳۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۴۲طاهری فرد۹۰۰۸۰کلاچای۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۱۲۷۱۷۰۴۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۴۳طهرانی۸۹۹۶۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۱۲۸۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۴۴عابدی۸۹۴۶۱ری۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۰۸۸۹۲۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۴۵عباسی۸۹۲۸۸ابهر۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۱۱۸۱۲۰۴۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۴۶عسگری۸۹۹۸۸هادیشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۱۳۴۰۷۰۵۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۴۷علیخانی۹۰۰۳۵اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۰۶۶۵۲۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۴۸علیزاده۸۹۹۶۵ری۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۰۶۴۳۷۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۴۹غنی پور۸۹۹۷۶بندرانزلی۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۰۷۶۶۵۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۵۰غیایی۹۰۰۹۱ملایر۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۰۸۱۴۰۰۶۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۵۱فارسی۸۹۹۸۳شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۱۰۰۴۰۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۵۲فاضل مقدم۸۹۹۶۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۰۸۲۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۵۳فرخ تاج۹۰۰۹۹اهواز۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۱۱۵۹۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۵۴فلاحی۸۹۹۹۹ازنا۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۱۰۲۵۵۰۶۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۵۵قاسمی۸۹۲۲۲بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۱۰۵۷۷۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۵۶قاسمی۹۰۰۳۴مشهد۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۰۹۶۹۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۵۷قاسمی۹۰۰۹۲کرمان۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۱۰۳۶۲۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۵۸قرایی۹۰۰۲۷بهبهان۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۰۷۴۵۰۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۵۹کاظمی۸۹۹۷۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۱۰۹۰۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۶۰کاظمیون۹۰۰۷۱نجف آباد۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۰۷۸۸۰۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۶۱کبیر۹۰۰۸۸نمین۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۱۰۱۴۷۰۵۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۶۲کریمی۸۹۹۷۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۱۳۱۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۶۳کی۹۰۰۱۰حاجی آباد-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۰۹۸۰۵۷۴۸۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۶۴گرگری۸۹۹۸۲هادیشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۱۱۴۸۲۰۵۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۶۵مالمیر۸۹۹۷۲همدان۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۰۸۵۷۰۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۶۶متولی۸۹۹۸۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۰۷۳۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۶۷محمدی فرد۸۹۹۸۵بهبهان۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۰۶۷۶۰۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۶۸محمدی۸۹۹۶۹خاوران۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۱۰۸۰۰۷۴۵۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۶۹محمدی۹۰۰۰۸تبریز۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۰۸۹۰۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۷۰مختاری۹۰۰۰۶قائم شهر۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۰۸۷۸۵۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۷۱مددیتهران۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۰۵۸۵۵۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۷۲مردانی۸۹۹۹۷خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۱۰۴۷۰۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۷۳مردی۹۰۰۹۷کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۰۸۰۳۲۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۷۴مصطفی۸۹۲۰۱پاکدشت۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۱۱۰۵۲۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۷۵مولوی پور۸۹۹۷۷سامان-چهارمحال و بختیاری۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۱۳۲۹۲۰۸۸۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۷۶مویدی۹۰۱۰۶کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۰۹۵۸۲۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۷۷مهدیان۸۹۹۲۲تسوج۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۰۶۹۷۵۵۳۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۷۸میری۹۰۰۷۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۱۱۱۶۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۷۹ناصح۸۹۹۲۶تبریز۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۰۹۱۵۲۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۸۰نقدی۹۰۰۷۸بهشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۱۱۳۷۵۰۴۸۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۸۱نوربخششهر کرد۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۰۵۷۴۷۰۰۸۸۱۱۹۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۸۲نوری ازاد۹۰۱۰۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۴۶۰۱۱۲۵۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۵