دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۱ شهریور

ردیفنام گیرنده مقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اشرف تیمورینکا۸۹۲۵۹۰۲۱۶۷۰۰۱۶۲۵۶۰۴۸۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۲افسانه بهار لوشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۶۷۰۰۱۶۸۵۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۳افشار نیاپیشوا۸۹۲۵۹۰۲۱۶۷۰۰۱۷۷۱۰۰۳۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۴الهام اتحادیلاهیجان-گیلان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۷۰۰۱۵۰۶۱۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۵الهام کرمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۷۰۰۱۸۴۵۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۶الهام کریمیانیزد۸۹۲۵۹۰۲۱۶۷۰۰۱۳۹۱۷۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۷الهه حیدریزابل۸۹۲۵۹۰۲۱۶۷۰۰۱۳۲۰۷۰۹۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۸الهه خدا بخشیگلپایگان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۷۰۰۱۷۴۴۸۰۸۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۹امیر حسین محمدیدرگز۸۹۲۵۹۰۲۱۶۷۰۰۱۵۱۱۴۰۹۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۱۰امیر حسین نیرو مندمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۶۷۰۰۱۵۴۲۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۱۱انتصار فروزیانبندرماهشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۶۷۰۰۱۴۸۰۰۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۱۲ایوب شفیعیبهبهان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۷۰۰۱۴۶۹۰۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۱۳آذر نوش ولاد زادساری۸۹۲۵۹۰۲۱۶۷۰۰۱۵۸۸۳۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۱۴بنفشه محمدیاراک۸۹۲۵۹۰۲۱۶۷۰۰۱۳۶۴۲۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۱۵پروانه رضایی نیاجنت شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۶۷۰۰۱۶۷۰۵۷۴۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۱۶پریسا بهرامیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۷۰۰۱۹۰۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۱۷ترنم موسویساری۸۹۲۵۹۰۲۱۶۷۰۰۱۶۰۰۸۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۱۸توران نامداریفیروز آباد-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۶۷۰۰۱۶۴۱۰۰۷۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۱۹حسن رجب زادهبابل۸۹۲۵۹۰۲۱۶۷۰۰۱۶۳۲۹۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۲۰حسین ابو علیبهبهان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۷۰۰۱۴۷۰۰۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۲۱حمید مدنیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۶۷۰۰۱۵۲۰۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۲۲خرمیلار۸۹۲۵۹۰۲۱۶۷۰۰۱۷۱۴۶۰۷۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۲۳راحله رحمانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۷۰۰۱۸۸۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۲۴زهرا حیدریانمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۶۷۰۰۱۵۵۳۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۲۵زهرا نعمت اللهیارسنجان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۷۰۰۱۶۶۴۸۷۳۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۲۶زینب حاجیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۷۰۰۱۸۷۸۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۲۷سارا خضریسردشت-آذربایجان غربی۸۹۲۵۹۰۲۱۶۷۰۰۱۳۸۳۴۰۵۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۲۸ساناز واعظیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۶۷۰۰۱۴۱۴۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۲۹سبا علیزادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۷۰۰۱۹۵۷۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۳۰سپیده روزبهلانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۷۰۰۱۸۹۰۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۳۱سحر شریعتی رادسنندج۸۹۲۵۹۰۲۱۶۷۰۰۱۴۴۲۹۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۳۲سلیمه حسینیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۷۰۰۱۹۸۰۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۳۳سمیرا احمد زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۷۰۰۱۸۲۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۳۴سمیرا کریمیسمیرم۸۹۲۵۹۰۲۱۶۷۰۰۱۷۶۵۱۰۸۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۳۵سمیه امانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۷۰۰۱۹۳۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۳۶سمیه جوکارفسا۸۹۲۵۹۰۲۱۶۷۰۰۱۷۰۶۶۰۷۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۳۷سمیه حاتمیسلماس۸۹۲۵۹۰۲۱۶۷۰۰۱۳۷۳۷۰۵۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۳۸شادی شمسیگلپایگان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۷۰۰۱۷۳۳۷۰۸۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۳۹شبنم سجادیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۶۷۰۰۱۴۲۵۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۴۰صبا شریعتیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۷۰۰۱۹۷۹۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۴۱ضحی کیاساری۸۹۲۵۹۰۲۱۶۷۰۰۱۵۷۷۳۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۴۲طلوعیدامغان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۷۰۰۱۲۷۸۶۰۳۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۴۳عاطفه ابراهیمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۷۰۰۱۹۶۸۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۴۴عاطفه بوالحسنیزنجان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۷۰۰۱۲۸۳۲۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۴۵عاطفه عسگر رمکیرامسر۸۹۲۵۹۰۲۱۶۷۰۰۱۵۶۲۷۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۴۶فاطمه رستم زادهکهریزک۸۹۲۵۹۰۲۱۶۷۰۰۱۷۸۴۴۱۸۱۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۴۷فاطمه قدریبهبهان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۷۰۰۱۴۵۸۰۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۴۸فاطمه نجف علی پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۷۰۰۱۹۱۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۴۹فاطمه نریمانیخوراسگان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۷۰۰۱۷۵۱۷۸۱۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۵۰فرزانهاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۷۰۰۱۷۲۰۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۵۱کیمیا نیازیساری۸۹۲۵۹۰۲۱۶۷۰۰۱۵۹۹۳۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۵۲مجید کیانی فردنمین۸۹۲۵۹۰۲۱۶۷۰۰۱۳۱۱۲۰۵۶۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۵۳مرجان صادقیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۷۰۰۱۹۴۶۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۵۴مرضیه خرمیمامونیه۸۹۲۵۹۰۲۱۶۷۰۰۱۳۴۵۲۰۳۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۵۵مریم باریکانیشهریار۸۹۲۵۹۰۲۱۶۷۰۰۱۷۹۰۰۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۵۶مریم پاکدل رشنپرند۸۹۲۵۹۰۲۱۶۷۰۰۱۸۱۶۶۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۵۷مریم جعفریمصیری۸۹۲۵۹۰۲۱۶۷۰۰۱۶۵۳۴۷۳۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۵۸مریم غفاریقرچک۸۹۲۵۹۰۲۱۶۷۰۰۱۸۰۵۸۱۸۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۵۹مریم غلامیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۷۰۰۱۹۲۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۶۰مریم نوروزیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۷۰۰۱۸۵۶۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۶۱مسعود امینیاراک۸۹۲۵۹۰۲۱۶۷۰۰۱۳۵۳۲۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۶۲مصطفی حسینیگنبد کاووس۸۹۲۵۹۰۲۱۶۷۰۰۱۳۳۸۳۰۴۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۶۳مطهره کربلایییزد۸۹۲۵۹۰۲۱۶۷۰۰۱۴۰۳۲۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۶۴معصومه حکییمیقزوین۸۹۲۵۹۰۲۱۶۷۰۰۱۲۹۲۵۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۶۵معصومه ذکیانبیجار۸۹۲۵۹۰۲۱۶۷۰۰۱۴۳۶۹۰۶۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۶۶مهروز صندل نیاتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۷۰۰۱۸۶۷۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۶۷ناهید محمد زادهمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۶۷۰۰۱۵۳۱۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۶۸نغمه عابدیآباده۸۹۲۵۹۰۲۱۶۷۰۰۱۶۹۷۵۰۷۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۶۹نگار اسفندیار پوربروجن۸۹۲۵۹۰۲۱۶۷۰۰۱۳۰۸۶۰۸۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۷۰هدیه کرمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۶۷۰۰۱۸۳۴۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۷۱هوشنگ حسن جعفریرضوانشهر-گیلان۸۹۲۵۹۰۲۱۶۷۰۰۱۴۹۳۱۴۳۸۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۷۲یاسمین قاضی زادهبابلسر۸۹۲۵۹۰۲۱۶۷۰۰۱۶۱۳۹۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۶/۱۲