دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۱و۱۲ آبان

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اعظم صادقیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۹۴۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۲اعظم کیخاییاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۷۵۱۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۳الهام اتحادیلاهیجان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۵۲۶۱۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۴الهام نکوییمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۴۳۸۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۵الهه احمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۲۱۲۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۶الهه زارعینتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۹۶۶۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۷الیکا شورامیفیروزکوه۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۸۷۳۷۰۳۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۸امیر پولاد بندتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۲۰۷۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۹انسیه رزاقیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۲۲۲۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۱۰آخوندیدماوند۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۸۸۳۷۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۱۱آلا کوچکیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۴۴۹۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۱۲آویشن امیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۲۲۶۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۱۳بهاره اسلامینوشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۳۵۴۲۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۱۴پریسا مهرزادتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۲۲۰۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۱۵تقویتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۹۷۷۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۱۶تینا پور اسکندرماسال۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۴۹۰۰۰۴۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۱۷جواد محققرشت۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۴۸۸۸۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۱۸حمید صفریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۷۴۰۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۱۹راضیه فارسیشاهین شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۸۴۱۸۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۲۰رحیمه زارعیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۷۱۶۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۲۱رضا عباسیرفسنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۶۱۰۸۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۲۲ریحانه صامعیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۲۰۰۴۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۲۳زهرا اسلامیاسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۸۶۰۵۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۲۴زهرا اکبریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۲۰۲۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۲۵زهرا چتر سفیددلوار۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۳۷۲۷۷۵۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۲۶زهرا رشیدیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۷۳۹۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۲۷زهرا عقابیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۲۱۵۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۲۸زهرا لطفیخوی۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۳۳۰۵۰۰۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۲۹زهره قدیریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۹۵۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۳۰زیباقزوین۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۳۱۳۰۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۳۱زیبا رضاییمیاندوآب۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۳۲۶۳۰۵۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۳۲زینب اسکندریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۲۲۳۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۳۳زینلب کارگرتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۲۰۱۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۳۴ژیلا امید فرمرند۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۵۹۳۹۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۳۵سپیده سماواتکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۳۸۷۱۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۳۶سپیده عابدینیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۵۸۰۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۳۷سپیده قاسم زادهبیله سوار۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۵۵۸۶۰۵۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۳۸ستاره احمدیرودهن۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۹۱۰۰۳۹۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۳۹سحر پرتویتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۲۱۹۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۴۰سمانه قاسمیاسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۸۹۳۵۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۴۱سمیرا پور زاهداناردبیل۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۵۶۲۹۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۴۲سمیرا رستمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۲۰۹۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۴۳سمیرا سینایینجف آباد۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۸۲۱۸۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۴۴سمیرا فراهانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۹۹۹۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۴۵سمیه امانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۲۰۴۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۴۶شبنم قاسم زادهکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۳۹۸۱۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۴۷شراره حسینیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۲۲۵۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۴۸شهرزاد پور معصومیکیاشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۵۱۴۹۴۴۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۴۹صصحرا قلی زادههشتپر (توالش گیلان)۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۵۰۰۵۰۴۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۵۰صفورا بنی نجاریاناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۷۸۴۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۵۱عقیل صادققم۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۲۸۲۵۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۵۲علویبهارستان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۸۳۴۶۸۱۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۵۳علی اکبر فاطمیداراب۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۶۹۵۱۰۷۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۵۴فاططمه بزرگمهراصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۷۹۵۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۵۵فاطمه ابراهیمیرشت۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۴۷۷۸۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۵۶فاطمه خبازیانیجم۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۳۶۳۴۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۵۷فاطمه خورشیدیبهبهان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۶۶۸۳۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۵۸فاطمه رحمانیشاهین شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۸۵۲۹۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۵۹فاطمه غلام نژادبابل۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۳۴۹۸۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۶۰فاطمه مردانینوکنده۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۲۶۰۰۴۸۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۶۱فاطمه موذنمیبد۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۵۴۱۷۰۸۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۶۲فرانک نامدارتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۹۲۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۶۳فرزانه قمشیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۸۱۸۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۶۴فرناز طیباتیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۲۱۶۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۶۵کیمیا شمی اللهیتویسرکان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۲۵۸۰۰۶۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۶۶گلناز نهاوندیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۲۱۳۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۶۷محمد خانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۲۲۴۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۶۸محمد میرزاییقم۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۲۲۷۲۵۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۶۹محمود لک زیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۴۲۷۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۷۰مدبریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۲۰۳۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۷۱مرتضی قاسمیفارسان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۲۷۲۰۰۸۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۷۲مرجان ملا نظرتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۲۰۵۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۷۳مرضیه سبحایناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۷۷۳۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۷۴مرضیه نوریترکالکی۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۶۵۰۰۶۴۵۶۰۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۷۵مریم امیریمرودشت۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۶۷۱۴۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۷۶مریم خورشید فرکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۲۴۰۵۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۷۷مریم ضیائیکرمان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۶۲۰۸۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۷۸مریم ملا حسنیاشتهارد۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۲۲۸۰۰۳۱۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۷۹مژگان داوریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۲۱۴۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۸۰مسعود طهماسبیشهریار۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۹۰۰۱۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۸۱منصوره هاشمیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۷۲۷۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۸۲مهتاب لقدسیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۲۱۷۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۸۳مهدیه تقی زادهمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۴۱۶۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۸۴مهسا آرزمچاف وچمخاله۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۴۵۷۳۴۴۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۸۵مهسا شریعتاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۸۰۷۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۸۶مهنا محمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۲۰۸۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۸۷مهناز امیریشهرجدیدصدرا۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۶۸۷۱۷۱۹۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۸۸مهناز خیامیمراغه۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۵۷۲۹۰۰۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۸۹مهیا طاهریقم۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۲۹۳۵۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۹۰مینا عربتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۲۲۱۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۹۱مینا موسی نژادتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۲۰۶۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۹۲ناهید افشان پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۲۱۰۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۹۳ندا رهنماشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۷۰۵۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۹۴ندا صبورآستانه اشرفیه۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۴۶۳۵۰۴۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۹۵ندا ملکیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۷۶۲۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۹۶نرگس حبیب الهیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۲۱۱۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۹۷نرگس سیدیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۶۳۷۱۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۹۸نشمیل هاشم زادهیزد۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۵۳۴۹۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۹۹نظریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۹۳۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۱۰۰نگار باقر پورکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۴۰۹۶۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۱۰۱نگین مصطفویتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۲۱۸۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۱۰۲نوال میاهیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۶۴۸۱۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۱۰۳هانیه خواجوییسیرجان۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۶۰۰۸۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۱۰۴هانیه درودیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۹۸۸۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۱۰۵یگانه درخشانقزوین۸۹۲۵۹۰۲۲۲۹۰۰۱۳۰۲۰۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۸/۱۳