دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۰ و ۱۱ مهر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احسان حیدریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۸۰۰۲۱۱۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۲اسماعیل اسماعیلیبهبهان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۸۰۰۱۹۱۱۰۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۳اکرم اردیانیشاهرود۸۹۲۵۹۰۲۱۹۸۰۰۱۷۰۲۵۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۴الهام اتحادیلاهیجان-گیلان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۸۰۰۱۵۹۹۰۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۵الهه ابوالحسنیشهرضا۸۹۲۵۹۰۲۱۹۸۰۰۱۹۲۹۳۰۰۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۶الهه نیک زادهکرمان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۸۰۰۱۶۷۱۷۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۷آمنه بهمن یاریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۹۸۰۰۱۷۴۵۶۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۸بهناز نوگلیدزفول۸۹۲۵۹۰۲۱۹۸۰۰۱۸۹۹۲۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۹پریسا بهرامیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۸۰۰۲۰۹۹۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۱۰پریسا بیگیاندیشه۸۹۲۵۹۰۲۱۹۸۰۰۲۰۳۲۴۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۱۱پریسا شفیع زادهنسیم شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۹۸۰۰۲۰۱۰۰۳۷۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۱۲پونه جلالیانانار۸۹۲۵۹۰۲۱۹۸۰۰۱۶۶۵۸۰۷۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۱۳تینا رحمتیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۸۰۰۲۱۸۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۱۴ذکیه خسروینجف آباد۸۹۲۵۹۰۲۱۹۸۰۰۱۹۴۰۳۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۱۵روحینا ایمانیارومیه۸۹۲۵۹۰۲۱۹۸۰۰۱۵۴۷۶۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۱۶روژین طهماسبیشهریار۸۹۲۵۹۰۲۱۹۸۰۰۲۰۲۲۹۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۱۷ریحانه شهنازیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۸۰۰۲۲۵۷۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۱۸ریحانه نصرتیهتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۸۰۰۲۲۰۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۱۹زهرا الاهیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۸۰۰۱۹۶۰۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۲۰زهرا بیاتبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۹۸۰۰۱۸۰۴۹۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۲۱زهرا خبازتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۸۰۰۲۱۹۰۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۲۲زهرا زارعیقزوین۸۹۲۵۹۰۲۱۹۸۰۰۱۵۲۱۲۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۲۳زهرا علیزادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۸۰۰۲۲۳۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۲۴زهرا مظاهریتیران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۸۰۰۱۹۳۳۴۰۸۵۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۲۵زهرا مقدمتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۸۰۰۲۲۴۶۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۲۶زهرا ولی زادهری۸۹۲۵۹۰۲۱۹۸۰۰۲۰۴۳۵۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۲۷زینب علی اکبرری۸۹۲۵۹۰۲۱۹۸۰۰۲۰۵۴۶۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۲۸زینب مرتضاییسمنان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۸۰۰۱۷۲۳۵۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۲۹سامرا مدنیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۸۰۰۱۹۷۱۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۳۰سعیده کریسرایسلمانشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۹۸۰۰۲۲۸۵۴۰۴۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۳۱سمیرا سلگینهاوند۸۹۲۵۹۰۲۱۹۸۰۰۱۸۱۴۸۰۶۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۳۲سمیرا صابرصومعه سرا۸۹۲۵۹۰۲۱۹۸۰۰۱۶۱۶۹۰۴۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۳۳سمیه دهقان فردسعادت شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۹۸۰۰۱۷۵۶۱۷۳۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۳۴سولماز قوانج زادهآق قلا۸۹۲۵۹۰۲۱۹۸۰۰۱۵۷۳۴۰۴۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۳۵سهیل فرحناکیکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۹۸۰۰۱۶۹۵۹۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۳۶شیرین فخر مقدمتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۸۰۰۲۲۱۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۳۷عاطفه پور عاشوریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۸۰۰۲۱۶۷۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۳۸عربورزنه۸۹۲۵۹۰۲۱۹۸۰۰۲۲۷۷۵۸۳۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۳۹علی شورابینیشابور۸۹۲۵۹۰۲۱۹۸۰۰۲۲۶۷۳۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۴۰فاطمه رنجبربردسیر۸۹۲۵۹۰۲۱۹۸۰۰۱۶۵۵۴۰۷۸۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۴۱فاطمه رئوفشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۹۸۰۰۱۷۶۷۶۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۴۲فاطمه زاعریبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۹۸۰۰۱۷۸۲۴۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۴۳فاطمه غلامیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۸۰۰۲۲۲۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۴۴فاطمه کار خیراناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۸۰۰۱۹۹۳۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۴۵فرشته امیدی فرقروه۸۹۲۵۹۰۲۱۹۸۰۰۱۵۱۰۳۰۶۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۴۶فرشته پاکدلمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۹۸۰۰۱۶۴۶۹۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۴۷فرناز شهبازینهاوند۸۹۲۵۹۰۲۱۹۸۰۰۱۸۲۵۸۰۶۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۴۸فریماه پیروزهکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۱۹۸۰۰۱۴۸۱۷۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۴۹فهیمه حبیبیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۹۸۰۰۱۶۲۴۹۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۵۰فهیمه طوسیسمنان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۸۰۰۱۷۱۲۵۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۵۱کیانوش باباییبانه۸۹۲۵۹۰۲۱۹۸۰۰۱۵۰۲۴۰۶۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۵۲لاهوتیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۸۰۰۲۱۰۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۵۳لیلا خلخالیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۸۰۰۲۱۳۴۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۵۴ماهرخبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۹۸۰۰۱۷۷۱۴۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۵۵مائده زارعیبندرماهشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۹۸۰۰۱۹۰۹۰۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۵۶مبینا عسگریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۸۰۰۲۰۸۸۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۵۷مبینا نوریتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۹۸۰۰۱۵۵۳۲۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۵۸محبت محمدیفارسان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۸۰۰۱۴۹۱۲۰۸۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۵۹محمد صادق دلگشاییاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۸۰۰۱۹۸۲۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۶۰مدینه گودرز وندهمدان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۸۰۰۱۸۳۷۳۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۶۱مرضیه باقری نسبرشت۸۹۲۵۹۰۲۱۹۸۰۰۱۶۰۷۸۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۶۲مرضیه بهرامیبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۹۸۰۰۱۷۹۳۴۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۶۳مرضیه صالحیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۹۸۰۰۱۷۳۴۶۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۶۴مریم جمشیدیانهمدان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۸۰۰۱۸۴۸۳۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۶۵مریم ملا حسنیاشتهارد۸۹۲۵۹۰۲۱۹۸۰۰۱۶۸۷۵۳۱۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۶۶مونار بشیریشادگان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۸۰۰۱۸۸۵۱۰۶۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۶۷مهدیه شمسیانبروجرد۸۹۲۵۹۰۲۱۹۸۰۰۱۸۷۵۴۰۰۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۶۸مهدیه عین اللهیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۸۰۰۲۰۷۷۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۶۹مهشاد شمساصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۸۰۰۱۹۵۹۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۷۰مهناز جدیدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۸۰۰۲۰۶۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۷۱میلاد فراهانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۸۰۰۲۱۷۸۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۷۲نادر قاسم پورچالوس۸۹۲۵۹۰۲۱۹۸۰۰۱۵۳۰۳۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۷۳ندا اخوتمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۹۸۰۰۱۶۳۵۹۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۷۴نسرین همتیزنجان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۸۰۰۱۵۸۹۰۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۷۵نسیم عابدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۸۰۰۲۱۴۵۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۷۶نیایش عباسیشهریار۸۹۲۵۹۰۲۱۹۸۰۰۲۰۰۰۸۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۷۷ویدا مرادیبروجرد۸۹۲۵۹۰۲۱۹۸۰۰۱۸۶۴۴۰۰۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۷۸هادی رحمانیبندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۱۹۸۰۰۱۵۶۳۱۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۷۹هدی کرمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۸۰۰۲۱۲۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۸۰هراتیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۸۰۰۲۱۵۶۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۸۱یگانه جان بزرگیازنا۸۹۲۵۹۰۲۱۹۸۰۰۱۸۵۸۸۰۶۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۱۲