دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۰ و ۱۱ اردیبهشت

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احسان آسودگانتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۱۹۷۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۲اعظم میر آبلیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۲۰۷۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۳افسانه پاپیاندیمشک۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۰۳۹۷۶۰۶۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۴الهام اتحادیلاهیجان-گیلان۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۰۲۲۹۶۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۵الهام ساعدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۲۰۶۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۶الهام قربانیبهارستان(تهران)۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۰۴۲۴۶۳۷۶۵۴۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۷الهام قندالیگرمسار۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۱۵۰۸۴۰۳۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۸الهه حمزهاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۱۸۳۷۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۹انسیه مولاییهمدان۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۰۰۵۳۷۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۱۰ایمانه حسینیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۲۰۲۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۱۱آذین افضل زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۰۵۳۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۱۲آلا کوچکیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۱۵۹۲۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۱۳آوا برشیخوانسار۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۰۲۵۸۰۰۸۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۱۴آیدا قائم پوربناب۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۱۷۰۸۸۰۵۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۱۵آیسان طلوعیارومیه۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۰۱۲۲۷۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۱۶پروانه مقدمخرمدره۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۰۱۳۷۸۰۴۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۱۷پریسا بایرامیاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۰۰۴۳۰۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۱۸پریسا مهرزادتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۰۴۷۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۱۹پریسا نوروز زادهخسرو شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۰۰۷۱۵۵۳۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۲۰جمیله یوسفیاقلید۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۰۳۰۸۸۰۷۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۲۱حدیث رداییتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۱۹۴۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۲۲حسن نژادبجنورد۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۰۰۳۲۷۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۲۳حنان اهل یوفاهواز۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۰۳۶۳۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۲۴راضیه امیریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۱۸۱۴۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۲۵رجبیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۱۶۷۶۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۲۶رویا غلامیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۱۸۲۵۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۲۷زهرا اسماعیلیجم۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۱۶۲۸۰۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۲۸زهرا باقریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۱۸۶۰۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۲۹زهرا ثناییرباطکریم۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۱۸۹۹۰۰۳۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۳۰زهرا حاتم زادهگز برخوار۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۱۸۷۸۳۸۳۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۳۱زهرا راد مانشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۱۵۲۹۵۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۳۲زهرا سلیقهقم۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۱۶۶۹۸۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۳۳زهرا سلیقهقم۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۰۲۴۴۰۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۳۴زهرا عسگریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۲۰۱۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۳۵زینب کنگریتبریز۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۱۷۱۱۳۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۳۶ساجده اسلامیمحمودآباد-مازندران۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۰۳۳۵۷۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۳۷ساجده فاضلیبابلسر۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۰۳۴۸۴۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۳۸سارا امیرینوشهر۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۰۳۵۹۸۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۳۹سارا خرمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۲۰۰۱۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۴۰سحر خادمکرج۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۰۰۲۴۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۴۱سلین عبد اللهیجلفا۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۱۶۹۵۶۰۵۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۴۲سمیرا کاظمیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۰۲۸۶۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۴۳سمیه شاهپوریتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۱۷۵۶۶۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۴۴سمیه عبدالملکیخنج۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۱۷۷۶۹۷۴۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۴۵سهیلا نجفیزنجان۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۱۴۹۰۱۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۴۶سهیلا نجفیزنجان۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۰۱۴۲۰۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۴۷سید درداریبندرماهشهر۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۰۳۷۱۸۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۴۸سیما محمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۱۹۵۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۴۹شاه محمدیانرودهن۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۰۴۱۲۲۳۹۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۵۰شهروز یزدانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۰۴۸۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۵۱صهبا اتحادیهمشهد۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۱۶۰۳۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۵۲طیبه الیاسینورآباد (لرستان)۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۱۴۷۴۹۰۶۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۵۳عاطفه محمد حسینیقم۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۱۶۴۷۸۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۵۴عصمت هادی پورنجف آباد۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۰۲۶۷۴۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۵۵علی بنک دارتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۱۹۹۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۵۶علیرضا شفیعی پورمحلات۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۱۵۵۴۹۰۳۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۵۷غزاله سرداریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۰۵۰۲۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۵۸فاطمه آذر نیاری۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۱۹۰۵۴۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۵۹فاطمه بادرانیمیناب۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۰۱۱۲۵۰۷۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۶۰فاطمه برزگریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۰۵۱۳۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۶۱فاطمه دریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۱۹۲۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۶۲فاطمه رشیدیعباس آباد۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۰۳۲۱۲۴۶۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۶۳فاطمه سعیدیآمل۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۰۳۱۱۳۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۶۴فاطمه قلیچیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۰۵۴۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۶۵فاطمه کلاهدوزانتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۲۰۴۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۶۶فاطمه موسویفردیس۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۱۶۱۱۲۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۶۷فاطمه مهریساری۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۱۷۳۹۱۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۶۸فرشته آرشیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۰۲۷۶۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۶۹فرناز فولادیهاقزوین۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۰۱۶۲۳۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۷۰فریبا انصاری زادهمسجدسلیمان۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۰۴۰۰۱۰۶۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۷۱فریبا لطفیسروآباد۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۱۵۱۸۰۶۶۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۷۲فریماه معظیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۱۹۶۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۷۳فریناز سید بنک داراصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۱۸۴۸۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۷۴فوزیه پور اکبراراک۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۱۵۶۰۱۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۷۵کاظمیدره شهر۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۰۰۸۵۹۰۶۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۷۶کبرا قشقاییاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۱۸۵۹۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۷۷لیلا عبدینکا۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۱۷۶۴۹۰۴۸۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۷۸لیلی عادلیکرمان۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۰۱۸۹۱۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۷۹مائده منیریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۰۴۳۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۸۰مبینا فقیهلاهیجان-گیلان۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۰۲۱۸۶۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۸۱محدثه مهدی نژادانار۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۱۵۸۸۰۰۷۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۸۲محمد بهرامیکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۰۱۰۱۳۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۸۳محمد حسینیسنندج۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۰۰۶۵۷۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۸۴محمد نژادتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۱۹۱۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۸۵مرضیه ستاریبندرماهشهر۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۰۳۸۲۹۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۸۶مریم تشیرشت۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۱۴۸۵۴۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۸۷مریم حشمتیقم۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۰۲۳۳۰۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۸۸مریم زارعی نژادشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۰۲۹۷۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۸۹مریم کاردانبم۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۰۱۷۴۶۰۷۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۹۰مصطفی حسینیگنبد کاووس۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۱۵۴۵۲۰۴۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۹۱مصطفی محزون زادهیزد۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۰۰۹۳۲۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۹۲معصومه بیاضیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۱۹۸۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۹۳معصومه توکلیجعفریه۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۱۶۵۵۶۳۷۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۹۴معصومه جوکارفسا۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۱۷۸۹۳۰۷۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۹۵ملیحه محمدیقزوین۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۰۱۵۱۳۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۹۶منصوره رمضانیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۰۱۹۸۴۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۹۷مونا کاویانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۲۰۳۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۹۸مهدی ارانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۰۴۹۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۹۹مهدی خلیلیمیانه۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۱۶۸۹۱۰۰۵۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۱۰۰مهر انگیز مهدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۰۴۶۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۱۰۱مهراسا به نژادساری۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۱۷۲۸۱۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۱۰۲مهسا مرتضویتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۰۴۵۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۱۰۳مهشید مردانیقاسم آباد۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۰۲۰۲۲۹۵۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۱۰۴ندا اسکندریبم۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۱۵۷۸۳۰۷۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۱۰۵نسرین معممتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۰۴۴۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۱۰۶نسرین یوسفیانآران و بیدگل۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۱۸۸۱۰۰۸۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۱۰۷نسیم ربیعیشیرگاه۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۱۷۴۱۷۴۷۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۱۰۸نگار فیض آبادیبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۱۶۳۷۴۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۱۰۹نیکا آذر نیاتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۲۰۵۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۱۱۰نیلوفر علیمردانیکازرون۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۱۷۹۲۲۰۰۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۱۱۱نیلوفر یثربیبندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۱۵۳۰۸۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۱۱۲وجیهه ملتفتشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۱۸۰۳۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۱۱۳هاله مهدویتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۱۹۳۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۱۱۴یلدا عیسویتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۴۳۰۰۰۵۲۴۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۲/۱۲