دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۰ مرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اکرم اردمهنیشابور۸۹۲۵۹۰۲۱۳۵۰۰۰۲۱۲۰۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۱
۲الهام اتحادیلاهیجان-گیلان۸۹۲۵۹۰۲۱۳۵۰۰۰۲۴۲۷۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۱
۳الهام کهنسالبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۳۵۰۰۰۱۱۲۰۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۱
۴الهه حیدریشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۱۳۵۰۰۰۱۰۴۷۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۱
۵آرزو قربانیانکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۳۵۰۰۰۱۷۱۳۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۱
۶آیسا قنادیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۳۵۰۰۰۱۵۱۳۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۱
۷بنفشه عچریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۳۵۰۰۰۳۶۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۱
۸بیتا تسلیمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۳۵۰۰۰۳۸۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۱
۹پور رنجبرپاکدشت۸۹۲۵۹۰۲۱۳۵۰۰۰۳۴۰۸۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۱
۱۰رضا مهران نژادمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۳۵۰۰۰۲۳۴۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۱
۱۱زهرا نجاتیرشت۸۹۲۵۹۰۲۱۳۵۰۰۰۲۵۱۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۱
۱۲زینب طاهریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۳۵۰۰۰۳۷۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۱
۱۳سارا خانیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۳۵۰۰۰۲۲۳۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۱
۱۴سارا فرزانهاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۱۳۵۰۰۰۱۳۳۷۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۱
۱۵سارا مقدس زادهزرند۸۹۲۵۹۰۲۱۳۵۰۰۰۲۸۸۰۰۷۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۱
۱۶ساناز حیدر پورجیرفت۸۹۲۵۹۰۲۱۳۵۰۰۰۳۰۱۲۰۷۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۱
۱۷ساناز مصلاییشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۳۵۰۰۰۲۰۸۹۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۱
۱۸سپیده بهنودتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۳۵۰۰۰۴۳۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۱
۱۹سمیرا کاظمیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۳۵۰۰۰۱۹۷۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۱
۲۰سمیرا مقدمزنجان۸۹۲۵۹۰۲۱۳۵۰۰۰۱۲۱۰۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۱
۲۱عربورزنه۸۹۲۵۹۰۲۱۳۵۰۰۰۳۳۳۹۸۳۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۱
۲۲فائزه مقصودیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۳۵۰۰۰۴۰۳۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۱
۲۳فریده اخوانماسال۸۹۲۵۹۰۲۱۳۵۰۰۰۲۷۳۲۰۴۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۱
۲۴لیلا شمسینیمحمدیه۸۹۲۵۹۰۲۱۳۵۰۰۰۱۴۰۱۰۳۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۱
۲۵محمد حسن دهقانیقم۸۹۲۵۹۰۲۱۳۵۰۰۰۱۶۶۴۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۱
۲۶محمد حسین قلی زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۳۵۰۰۰۳۹۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۱
۲۷مرجان جاذبیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۳۵۰۰۰۱۸۶۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۱
۲۸مریم پور نامیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۳۵۰۰۰۴۱۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۱
۲۹مریم مهذبتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۳۵۰۰۰۴۴۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۱
۳۰مهسا سادات حسینیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۳۵۰۰۰۴۲۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۱
۳۱ندا ناصریفولادشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۳۵۰۰۰۳۱۳۵۰۸۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۱
۳۲نفیسه صدریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۳۵۰۰۰۳۲۲۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۱
۳۳ولی باستانیهشتپر (توالش گیلان)۸۹۲۵۹۰۲۱۳۵۰۰۰۲۶۱۲۰۴۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۱
۳۴هدی رفیعیرفسنجان۸۹۲۵۹۰۲۱۳۵۰۰۰۲۹۲۹۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۱
۳۵یگانه دامکشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۱۳۵۰۰۰۴۵۱۸۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۱
۳۶یگانه ذوالفغاریری۸۹۲۵۹۰۲۱۳۵۰۰۰۳۵۶۴۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۱