دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۰ خرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیم پور۹۲۸۶۷تبریز۲۰۱۲۸۰۱۰۷۳۰۰۷۴۴۳۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۱
۲اسدیانکرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۱۰۷۳۰۰۷۴۷۶۰۳۱۸۳۶۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۱
۳اسماعیلیان۹۲۹۶۰کیاشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۷۳۰۰۷۴۵۴۵۴۴۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۱
۴امامی مهر۹۲۸۸۰شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۱۰۷۳۰۰۷۵۴۵۰۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۱
۵امیدی۹۲۸۸۸گلستان (تهران)۲۰۱۲۸۰۱۰۷۳۰۰۷۵۶۶۵۳۷۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۱
۶ایرجی۹۲۹۳۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۷۳۰۰۷۵۲۳۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۱
۷بخشی۹۲۸۸۶آبسرد۲۰۱۲۸۰۱۰۷۳۰۰۷۵۵۵۷۳۹۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۱
۸بی ازار۹۲۹۶۸حسن آباد-تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۷۳۰۰۷۴۸۶۷۱۸۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۱
۹تحسینی۹۲۸۷۷تبریز۲۰۱۲۸۰۱۰۷۳۰۰۷۶۷۸۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۱
۱۰حسینیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۷۳۰۰۷۵۱۲۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۱
۱۱حیاتی۹۲۹۳۹بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۷۳۰۰۷۶۵۷۰۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۱
۱۲خاتم پورجغتای۲۰۱۲۸۰۱۰۷۳۰۰۷۴۳۳۰۰۹۶۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۱
۱۳رستگار۹۲۹۶۹رویان-مازندران۲۰۱۲۸۰۱۰۷۳۰۰۷۴۶۵۲۴۶۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۱
۱۴زارعی نزاد۹۲۸۸۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۷۳۰۰۷۵۰۲۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۱
۱۵ستاری۹۲۸۶۸همدان۲۰۱۲۸۰۱۰۷۳۰۰۷۵۹۸۷۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۱
۱۶شادان۹۲۹۳۷سنندج۲۰۱۲۸۰۱۰۷۳۰۰۷۶۶۷۷۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۱
۱۷صادقی۹۲۸۸۹اراک۲۰۱۲۸۰۱۰۷۳۰۰۷۶۱۴۰۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۱
۱۸صافی۹۲۸۸۱کرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۱۰۷۳۰۰۷۴۹۷۵۳۱۸۳۶۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۱
۱۹فرزانفر۹۲۸۸۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۷۳۰۰۷۵۷۷۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۱
۲۰قدرتی۹۲۹۴۲کرج۲۰۱۲۸۰۱۰۷۳۰۰۷۶۰۳۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۱
۲۱گلدار۹۱۶۱۲چهارباغ۲۰۱۲۸۰۱۰۷۳۰۰۷۶۳۵۵۳۳۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۱
۲۲مبشر۹۲۹۳۸نور۲۰۱۲۸۰۱۰۷۳۰۰۷۶۴۶۲۰۴۶۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۱
۲۳مرادی پور۹۲۸۸۷جم۲۰۱۲۸۰۱۰۷۳۰۰۷۵۳۴۲۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۱
۲۴مهدی پور۹۲۹۳۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۷۳۰۰۷۵۸۸۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۱
۲۵میری۹۲۸۸۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۷۳۰۰۷۶۲۴۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۱