دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۰ خرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اکرم مشهدیفردیس۸۹۲۵۹۰۲۰۷۳۰۰۰۴۲۲۹۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۲بهاره شباکتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۳۰۰۰۶۲۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳بهناز ذاکریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۳۰۰۰۶۰۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۴حلیمه صفری نژاداسفراین۸۹۲۵۹۰۲۰۷۳۰۰۰۳۶۰۰۰۹۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۵روح الله موسویرامهرمز۸۹۲۵۹۰۲۰۷۳۰۰۰۵۲۴۲۰۶۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۶زهرا علیزادهترکالکی۸۹۲۵۹۰۲۰۷۳۰۰۰۵۱۳۹۶۴۵۶۰۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۷سعید کاظمیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۳۰۰۰۳۰۳۷۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۸سعیده فتاح زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۳۰۰۰۶۳۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۹سمیرا سالاریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۳۰۰۰۶۶۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۱۰سمیه کاشفمرند۸۹۲۵۹۰۲۰۷۳۰۰۰۴۷۹۸۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۱۱سوین قاسمی نژادبافت۸۹۲۵۹۰۲۰۷۳۰۰۰۳۴۶۳۰۷۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۱۲سیده فاطمه مظلومآمل۸۹۲۵۹۰۲۰۷۳۰۰۰۴۵۹۱۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۱۳شیوا سلطانیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۳۰۰۰۵۳۷۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۱۴عاطفه دلاوریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۳۰۰۰۶۵۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۱۵عاطفه کرمانی نژادبادرود۸۹۲۵۹۰۲۰۷۳۰۰۰۵۵۳۷۸۷۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۱۶عاطفه وطن خواهبندرماهشهر۸۹۲۵۹۰۲۰۷۳۰۰۰۵۰۹۱۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۱۷علی اکبر نوری پورماکو۸۹۲۵۹۰۲۰۷۳۰۰۰۴۰۱۸۰۵۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۱۸غزال مسعودیسنقر۸۹۲۵۹۰۲۰۷۳۰۰۰۳۹۹۷۰۶۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۱۹فاطمه کاظمیاهواز۸۹۲۵۹۰۲۰۷۳۰۰۰۴۹۰۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۲۰فاطمه مقتدر نژادعباس آباد۸۹۲۵۹۰۲۰۷۳۰۰۰۴۴۶۹۴۶۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۲۱فاطمه مهدی پورخوی۸۹۲۵۹۰۲۰۷۳۰۰۰۴۱۷۸۰۰۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۲۲فاطمه نور بخشتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۳۰۰۰۶۴۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۲۳فریبا هلالیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۰۷۳۰۰۰۴۶۶۴۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۲۴کیخاییاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۳۰۰۰۵۴۸۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۲۵لیلا آشناییاهواز۸۹۲۵۹۰۲۰۷۳۰۰۰۴۸۹۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۲۶محبوبه محبوبیخوانسار۸۹۲۵۹۰۲۰۷۳۰۰۰۵۷۵۱۰۸۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۲۷محدثه عدالتیفردوس۸۹۲۵۹۰۲۰۷۳۰۰۰۳۵۰۷۰۹۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۲۸محسن حق گودامغان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۳۰۰۰۲۹۷۳۰۳۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۲۹محمد بیاتازنا۸۹۲۵۹۰۲۰۷۳۰۰۰۳۲۵۲۰۶۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۰مرضیه خرمیمامونیه۸۹۲۵۹۰۲۰۷۳۰۰۰۲۸۵۲۰۳۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۱مرضیه دوستیچادگان۸۹۲۵۹۰۲۰۷۳۰۰۰۵۶۰۷۰۸۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۲مریم اسماعیلیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۳۰۰۰۶۱۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۳مریم بهادریکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۰۷۳۰۰۰۳۸۳۹۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۴مریم رضاییشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۷۳۰۰۰۳۳۴۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۵معصومه فرضیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۳۰۰۰۵۸۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۶مقدممشهد۸۹۲۵۹۰۲۰۷۳۰۰۰۳۱۴۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۷مهرانگیز مهدی زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۳۰۰۰۵۹۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۸مهشید شکوهیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۷۳۰۰۰۶۷۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۹هانیه صباحی پورکرج۸۹۲۵۹۰۲۰۷۳۰۰۰۴۳۱۳۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۴۰هدی رضاییایلام۸۹۲۵۹۰۲۰۷۳۰۰۰۳۷۶۹۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۱۱