دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۰ تا ۱۹ مهرماه

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اکرمی۱۰۲۲۰۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۹۸۰۰۱۷۶۳۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۱۲
۲بهشتی۱۰۲۲۳۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۹۸۰۰۱۷۱۹۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۱۲
۳پاکدامن۱۰۲۲۳۴هشتگرد۲۰۱۲۸۰۱۱۹۸۰۰۱۷۲۰۵۰۳۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۱۲
۴جلالی۱۰۲۲۳۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۹۸۰۰۱۷۷۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۱۲
۵رزاقی۱۰۲۲۳۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۹۸۰۰۱۶۹۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۱۲
۶زهره زادگان۱۰۲۲۰۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۹۸۰۰۱۷۰۹۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۱۲
۷مجیدی۱۰۲۲۳۹مریوان۲۰۱۲۸۰۱۱۹۸۰۰۱۷۴۲۰۰۶۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۱۲
۸محمدپور۱۰۲۲۳۸پرند۲۰۱۲۸۰۱۱۹۸۰۰۱۷۳۱۲۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۱۲
۹مرادی۱۰۲۲۳۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۹۸۰۰۱۷۵۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۱۲
۱۰اژدریان۱۰۲۲۹۶آمل۲۰۱۲۸۰۱۲۰۴۰۰۲۱۴۴۷۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۱۸
۱۱بنائیه۱۰۲۲۹۲بابلسر۲۰۱۲۸۰۱۲۰۴۰۰۲۰۵۴۲۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۱۸
۱۲جهرمی۹۶۰۷۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۰۴۰۰۲۱۵۵۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۱۸
۱۳چوپانکاره۱۰۲۲۹۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۰۴۰۰۲۱۱۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۱۸
۱۴خوراشاهی۱۰۱۵۲۱بجنورد۲۰۱۲۸۰۱۲۰۴۰۰۲۰۴۳۵۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۱۸
۱۵دادخواه۱۰۲۳۰۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۰۴۰۰۲۰۸۶۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۱۸
۱۶ربانی۱۰۲۳۰۴مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۰۴۰۰۲۱۶۶۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۱۸
۱۷شیرازی۱۰۲۳۰۳جویبار۲۰۱۲۸۰۱۲۰۴۰۰۲۰۶۵۰۰۴۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۱۸
۱۸قوام۱۰۲۳۰۷شهریار۲۰۱۲۸۰۱۲۰۴۰۰۲۰۹۷۲۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۱۸
۱۹کائید۹۹۹۹۱محمدشهر-البرز۲۰۱۲۸۰۱۲۰۴۰۰۲۱۰۱۷۳۱۷۷۸۱۱۱۴۰۱/۰۷/۱۸
۲۰موذن۱۰۲۳۰۵گالیکش۲۰۱۲۸۰۱۲۰۴۰۰۲۱۲۳۲۴۹۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۱۸
۲۱نوروزی۱۰۲۲۹۹پرند۲۰۱۲۸۰۱۲۰۴۰۰۲۰۷۵۷۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۱۸
۲۲هزراه۹۹۲۸۹کرمان۲۰۱۲۸۰۱۲۰۴۰۰۲۱۳۴۰۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۱۸
۲۳اخلمدی۱۰۲۳۱۳مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۰۶۰۰۲۰۱۳۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۰
۲۴افرادی۱۰۲۳۲۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۰۶۰۰۲۰۴۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۰
۲۵اهتمام۱۰۲۳۱۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۰۶۰۰۲۰۶۷۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۰
۲۶خادم۱۰۲۳۱۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۰۶۰۰۲۰۲۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۰
۲۷خانی۱۰۲۳۰۹نسیم شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۰۶۰۰۲۰۳۵۲۳۷۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۰
۲۸خوش اخلاق۱۰۲۳۱۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۰۶۰۰۲۰۵۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۰
۲۹سیدی۱۰۲۳۱۴شیروان۲۰۱۲۸۰۱۲۰۶۰۰۱۹۸۹۵۰۹۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۰
۳۰طالبی۱۰۲۳۱۹آبیک۲۰۱۲۸۰۱۲۰۶۰۰۱۹۹۰۲۰۳۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۰
۳۱محمدی۱۰۲۳۱۲اردبیل۲۰۱۲۸۰۱۲۰۶۰۰۲۰۰۳۰۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۷/۲۰