دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱۰ تا ۱۴ فروردین

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیم زاده۱۲۲۶۱۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۲۶۸۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۲ابوبکری۱۲۲۶۵۷تایباد۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۹۵۷۱۰۹۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۳اذرشب۱۲۲۶۲۷تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۸۲۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۴ارزو۱۲۲۶۰۰چاف وچمخاله۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۳۰۷۷۹۴۴۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۵امجدیان۱۲۲۶۰۹سنندج۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۱۵۰۱۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۶اویسی۱۲۲۶۲۱تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۳۳۹۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۷بابایی۱۲۲۶۵۵تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۳۹۵۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۸بانشی۱۲۲۶۴۲مرودشت۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۴۹۲۳۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۹برخوردار۱۲۲۵۵۷کرمان۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۹۶۷۲۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۱۰بردبار۱۲۲۶۹۳فسا۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۵۲۵۵۰۷۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۱۱برزگر۱۲۲۶۲۹زنجان۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۴۸۲۸۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۱۲برنون۱۲۲۶۴۰تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۹۸۸۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۱۳بهروزی۱۲۲۶۳۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۵۳۷۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۱۴پاکدامن۱۲۲۵۳۹پرند۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۸۵۸۹۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۱۵پورسیدیحیی۱۲۲۶۲۲سیرجان۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۹۹۲۳۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۱۶پورقربان۱۲۲۶۴۵تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۴۰۶۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۱۷تفقدی۱۲۲۶۱۵یزد۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۹۲۶۹۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۱۸تقوی۱۲۲۶۵۴رشت۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۲۷۶۷۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۱۹تکلی۱۲۲۵۲۶تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۳۰۸۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۲۰توکلی نژاد۱۲۲۶۲۵دزفول۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۱۹۸۹۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۲۱ثامنیان۱۲۲۶۷۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۶۸۴۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۲۲جبروتیتهران۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۱۷۱۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۲۳جعفری۱۲۲۶۰۸امیدیه۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۷۶۹۹۶۳۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۲۴جعفری۱۲۲۶۴۴سنندج۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۷۲۱۱۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۲۵جلیلی۱۲۲۵۳۴تبریز۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۲۴۴۶۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۲۶جمشیدی۱۲۲۶۸۷نقده۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۴۶۸۹۰۵۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۲۷جوکار۱۲۲۶۶۳فسا۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۸۹۴۷۰۷۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۲۸حلوایی پور۱۲۲۶۵۱نجف شهر۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۳۰۰۳۸۷۸۱۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۲۹خرم۱۲۲۶۷۰تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۲۲۷۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۳۰خلیلی۱۲۲۶۱۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۴۲۷۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۳۱دغلاوی۱۲۲۵۲۷اهواز۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۶۶۰۴۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۳۲ذاکر۱۲۲۶۶۹اهواز۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۸۴۹۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۳۳ذوقی۱۲۲۶۰۷زاویه۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۸۱۸۶۳۹۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۳۴رشیدی۱۲۲۶۴۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۵۹۴۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۳۵رضازاده۱۲۲۲۱۸تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۵۷۴۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۳۶رضایی۱۲۲۵۳۱تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۲۸۳۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۳۷روانفر۱۲۲۶۵۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۲۰۳۶۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۳۸روستایی۱۲۲۵۵۰تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۵۵۲۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۳۹زارعی۱۲۲۵۲۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۱۶۸۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۴۰سرانجام۱۲۲۶۰۳قزوین۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۶۴۸۴۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۴۱سلمانی۱۲۲۶۱۷شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۳۶۰۸۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۴۲سنجار۱۲۲۵۳۸تبریز۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۶۵۸۴۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۴۳شاهسون۱۲۲۵۹۹تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۶۳۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۴۴شکرانی۱۲۲۵۶۰رشت۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۳۰۴۳۳۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۴۵صادقی۱۲۲۴۳۳رباطکریم۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۴۳۳۸۰۳۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۴۶صالحی۱۲۲۶۳۹تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۵۰۷۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۴۷صداقت۱۲۲۶۴۱تنکابن۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۷۷۲۳۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۴۸صفرپور۱۲۲۶۴۶کرج۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۸۳۵۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۴۹صفری۱۲۲۶۱۹پارس آباد۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۷۵۲۳۰۵۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۵۰صفوی۱۱۹۵۷۱ماسال۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۷۱۴۲۰۴۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۵۱صنعتگر۱۲۲۶۱۰کرمان۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۵۱۹۴۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۵۲صنعتی۱۲۲۶۵۸مراغه-آذربایجان شرقی۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۷۳۰۴۰۰۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۵۳صیوریان۱۲۲۶۱۶مراغه-آذربایجان شرقی۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۷۹۶۵۰۰۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۵۴طالبی۱۲۲۶۷۵تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۸۸۷۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۵۵عباسی۱۲۲۶۶۸کرج۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۳۰۵۳۳۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۵۶عباسیان۱۲۲۶۴۷تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۴۱۷۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۵۷علیمحمدی۱۲۲۶۲۴لنگرود۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۴۵۵۹۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۵۸فارسی۱۲۲۶۷۲شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۳۰۱۴۶۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۵۹فاضلی۱۲۲۵۵۵بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۹۱۴۵۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۶۰فتحی۱۲۲۴۲۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۴۴۸۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۶۱فتحی۱۲۲۶۵۳عجب شیر۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۵۴۴۲۰۵۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۶۲قاسمی نژاد۱۰۱۹۱۴بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۲۱۹۷۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۶۳قاسمی۱۲۲۶۱۱پاکدشت۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۹۳۷۶۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۶۴قریشی۱۲۲۶۹۴تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۷۸۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۶۵قصابی۱۲۲۵۳۲تبریز۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۴۷۹۱۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۶۶کائید۱۰۹۶۸۱محمدشهر-البرز۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۱۸۲۷۳۱۷۷۸۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۶۷کریمیان۱۲۲۶۶۵قم۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۷۴۲۱۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۶۸کناری۱۲۲۵۳۷یاسوج۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۷۰۸۶۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۶۹کهنسال۱۲۲۶۰۱بوشهر۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۳۱۷۰۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۷۰کیوان مهر۱۲۲۵۵۴تبریز۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۶۹۲۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۷۱کیوانی مهر۱۲۲۵۴۶بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۵۶۶۹۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۷۲گل بهار۱۲۲۵۲۴اهواز۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۹۷۳۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۷۳گوبانی۱۲۲۵۱۳آبادان۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۳۰۳۵۳۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۷۴مبین۱۲۲۵۵۳همدان۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۳۴۹۴۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۷۵محمدی۱۲۲۵۲۸تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۳۵۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۷۶مرادی۱۲۲۵۴۰کاسگرمحله۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۳۷۱۰۴۷۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۷۷مطرودی۱۲۲۶۳۸شادگان۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۶۱۱۱۰۶۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۷۸ملاحسنی۱۲۲۶۲۶اشتهارد۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۲۳۴۲۳۱۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۷۹ملک احمدی۱۲۲۵۳۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۳۸۲۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۸۰منجزی۱۲۲۶۸۸اصفهان۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۵۸۳۸۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۸۱مودب زاده قایم مقامی۱۲۲۶۶۶تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۱۴۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۸۲موسوی۱۲۲۴۰۸تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۸۰۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۸۳موسویان۱۲۲۵۲۵تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۳۲۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۸۴مهرعلیان۱۲۲۶۶۴تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۲۵۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۸۵میرزایی۱۲۲۶۷۷ایذه۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۶۰۵۵۰۶۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۸۶میری۱۲۲۶۷۱تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۳۰۲۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۸۷نجفی۱۲۲۶۰۲لیسار۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۸۷۳۳۴۳۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۸۸نصرتیه۱۲۲۶۳۳تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۹۴۴۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۸۹نظری زاده۱۲۲۶۳۴تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۶۲۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۹۰نعمت پور۱۲۲۶۲۳بابل۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۸۶۵۵۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۹۱نیکبخت۱۲۲۵۳۶مشهد۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۲۹۳۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۹۲ولائی۱۲۲۶۷۳ساوه۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۶۷۶۵۰۰۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۹۳هدائیان۱۲۲۵۵۲شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۹۰۸۷۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۹۴یارویسی۱۲۲۵۴۸شاهیندژ۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۲۳۰۵۵۰۵۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۹۵یزدانی۱۲۲۵۵۶تهران۲۰۱۲۸۰۲۰۱۵۰۱۳۰۶۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۱/۱۵