دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱ و ۲ خرداد

ردیفنام گمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمدلو۹۱۹۶۱اراک۲۰۱۲۸۰۱۰۶۵۰۱۰۰۹۰۲۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۲ارجمندی۹۱۹۲۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۶۵۰۱۰۳۵۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۳ارزم۹۲۰۶۰چاف وچمخاله۲۰۱۲۸۰۱۰۶۵۰۱۰۴۸۴۵۴۴۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۴افشار۹۲۰۱۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۶۵۰۱۰۲۹۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۵بابایی۹۱۹۹۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۶۵۰۱۰۳۱۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۶باغبان۹۱۹۱۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۶۵۰۱۰۱۶۹۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۷باقری پور۹۱۹۹۲محمودآباد-مازندران۲۰۱۲۸۰۱۰۶۵۰۰۹۹۷۵۵۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۸باقری۹۱۹۱۷بم۲۰۱۲۸۰۱۰۶۵۰۱۰۰۶۸۰۰۷۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۹بیگی۹۱۹۴۴نوشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۶۵۰۱۰۱۴۷۷۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۱۰پورمحمدی۹۱۹۳۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۶۵۰۰۹۹۹۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۱۱پیروزسرخس۲۰۱۲۸۰۱۰۶۵۰۱۰۱۳۷۰۰۹۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۱۲پیمان۹۱۹۵۱سیریک۲۰۱۲۸۰۱۰۶۵۰۱۰۳۰۷۲۷۹۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۱۳جبالبارزی۹۱۹۴۷سیرجان۲۰۱۲۸۰۱۰۶۵۰۱۰۱۱۵۵۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۱۴جلالی پور۹۱۹۳۴جغتای۲۰۱۲۸۰۱۰۶۵۰۱۰۵۴۲۷۰۹۶۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۱۵جلالی۹۱۸۸۵دهبارز۲۰۱۲۸۰۱۰۶۵۰۱۰۱۷۰۰۰۷۹۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۱۶جوکار۹۲۰۳۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۶۵۰۱۰۵۱۰۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۱۷چوکامی۹۱۹۳۶لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۰۶۵۰۱۰۳۹۴۰۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۱۸حاتمی۹۲۰۶۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۶۵۰۱۰۴۴۱۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۱۹حسینی۹۲۰۷۱قم۲۰۱۲۸۰۱۰۶۵۰۱۰۲۸۲۰۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۲۰حسینی۹۲۰۷۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۶۵۰۱۰۳۸۳۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۲۱حق پناه۹۲۰۳۲اهواز۲۰۱۲۸۰۱۰۶۵۰۱۰۲۱۶۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۲۲حیدری۸۹۸۲۹بندرگناوه۲۰۱۲۸۰۱۰۶۵۰۱۰۲۳۸۲۰۷۵۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۲۳حیدری۹۱۹۳۳دیواندره۲۰۱۲۸۰۱۰۶۵۰۱۰۰۳۵۷۰۶۶۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۲۴خادمی۹۱۸۸۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۶۵۰۱۰۰۲۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۲۵خدری زاده۹۲۰۴۶اهواز۲۰۱۲۸۰۱۰۶۵۰۱۰۵۸۵۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۲۶خلیلیان۹۲۰۵۵مراغه-آذربایجان شرقی۲۰۱۲۸۰۱۰۶۵۰۱۰۵۲۱۲۰۰۵۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۲۷خوگر۹۲۰۳۴ارومیه۲۰۱۲۸۰۱۰۶۵۰۱۰۴۲۰۰۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۲۸داوطلب۹۱۹۴۹بومهن۲۰۱۲۸۰۱۰۶۵۰۱۰۳۶۱۷۱۶۵۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۲۹درخشندهشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۶۵۰۱۰۰۷۸۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۳۰دنیوی۹۲۰۳۰مشهد۲۰۱۲۸۰۱۰۶۵۰۱۰۴۰۸۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۳۱رحمتیان۹۲۰۴۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۶۵۰۱۰۲۰۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۳۲رستمی۹۲۰۱۲رشت۲۰۱۲۸۰۱۰۶۵۰۱۰۴۷۳۷۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۳۳رضایی۹۲۰۴۳بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۶۵۰۱۰۱۹۱۵۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۳۴رفیعی۹۱۹۶۲بلداجی۲۰۱۲۸۰۱۰۶۵۰۱۰۴۵۲۲۸۸۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۳۵روستایی۹۲۰۰۲شهریار۲۰۱۲۸۰۱۰۶۵۰۱۰۲۵۹۷۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۳۶رئیسی۹۱۹۴۸اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۶۵۰۱۰۳۲۸۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۳۷سعیدپور۹۲۰۷۵بستک۲۰۱۲۸۰۱۰۶۵۰۱۰۲۷۱۲۰۷۹۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۳۸سلجوقی۹۱۹۳۲ارزوئیه۲۰۱۲۸۰۱۰۶۵۰۱۰۰۱۴۲۷۸۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۳۹سلطانی۹۱۹۳۸سنندج۲۰۱۲۸۰۱۰۶۵۰۱۰۵۷۵۰۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۴۰سلطانی۹۲۰۶۸اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۶۵۰۱۰۲۶۰۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۴۱سلیمانی۹۱۹۲۶سنندج۲۰۱۲۸۰۱۰۶۵۰۱۰۳۴۰۲۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۴۲سیفی۹۲۰۷۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۶۵۰۱۰۴۹۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۴۳شارعی۹۱۹۳۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۶۵۰۱۰۱۰۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۴۴شهشهانی۹۱۹۲۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۶۵۰۱۰۰۸۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۴۵صفی۹۱۸۷۱کرج۲۰۱۲۸۰۱۰۶۵۰۱۰۵۵۳۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۴۶طالع۸۵۳۱۷لنگرود۲۰۱۲۸۰۱۰۶۵۰۱۰۵۶۴۲۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۴۷طاهری۹۱۹۴۲خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۰۶۵۰۰۹۸۶۳۵۰۰۶۸۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۴۸عباسی۹۱۹۲۳زنجان۲۰۱۲۸۰۱۰۶۵۰۱۰۱۵۸۵۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۴۹عساکره۹۱۹۵۶بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۶۵۰۱۰۰۰۳۵۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۵۰علی گلی۹۲۰۱۳نوشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۶۵۰۱۰۳۷۲۵۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۵۱علی محمدی۸۲۳۰۵ترکمانچای۲۰۱۲۸۰۱۰۶۵۰۱۰۳۳۹۵۵۳۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۵۲غواصی۹۲۰۵۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۶۵۰۱۰۵۳۲۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۵۳قاسمی۹۱۹۴۶خرمدره۲۰۱۲۸۰۱۰۶۵۰۱۰۱۲۶۲۰۴۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۵۴کاظمی۹۱۹۳۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۶۵۰۱۰۰۴۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۵۵گرجی۹۲۰۶۵قزوین۲۰۱۲۸۰۱۰۶۵۰۱۰۴۳۰۷۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۵۶گل بهارشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۶۵۰۱۰۴۱۹۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۵۷مطهری۹۱۹۲۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۶۵۰۰۹۹۸۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۵۸موحد۹۱۹۲۵ساری۲۰۱۲۸۰۱۰۶۵۰۱۰۰۵۷۲۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۵۹مومن زاده۹۲۰۸۰پرند۲۰۱۲۸۰۱۰۶۵۰۱۰۲۴۹۰۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۶۰نثری۹۲۰۴۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۶۵۰۱۰۱۸۰۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۶۱نجفی۹۲۰۴۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۶۵۰۱۰۲۲۷۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۶۲نصیری۹۱۷۵۰محمودآباد-مازندران۲۰۱۲۸۰۱۰۶۵۰۱۰۵۰۹۷۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۶۳نوروزی۹۲۰۷۰اهواز۲۰۱۲۸۰۱۰۶۵۰۱۰۴۶۳۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۶۴یکه باش۷۵۲۴۷شاهرود۲۰۱۲۸۰۱۰۶۵۰۰۹۸۷۴۲۰۰۳۶۱۲۷۱۴۰۱/۰۳/۰۳