دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱ خرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اسرین شادانتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۴۰۰۰۶۶۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۲الی منصوریمشهد۸۹۲۵۹۰۲۰۶۴۰۰۰۳۲۵۴۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۳امیررضا نیکخواهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۶۴۰۰۰۴۷۹۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۴آرزو نور یزدانخرم آباد-لرستان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۴۰۰۰۳۹۵۶۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۵آستکیشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۰۶۴۰۰۰۵۱۰۱۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۶آمنه سالار عارفیپرند۸۹۲۵۹۰۲۰۶۴۰۰۰۶۲۲۵۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۷پریا جعفریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۴۰۰۰۶۵۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۸پژمان یونس نژادهشتپر (توالش گیلان)۸۹۲۵۹۰۲۰۶۴۰۰۰۵۶۴۹۰۴۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۹ترانه حمید نژادپل سفید۸۹۲۵۹۰۲۰۶۴۰۰۰۵۴۷۶۰۴۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۱۰حانیه میرزاییپاکدشت۸۹۲۵۹۰۲۰۶۴۰۰۰۶۱۱۵۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۱۱حدیث حسنوندالشتر۸۹۲۵۹۰۲۰۶۴۰۰۰۳۸۳۱۰۶۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۱۲حضوریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۴۰۰۰۶۹۵۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۱۳زهرا باقریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۴۰۰۰۳۷۹۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۱۴زهرا وزیریآبادان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۴۰۰۰۴۲۴۰۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۱۵سارا صادقیان رادبندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۰۶۴۰۰۰۳۶۴۲۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۱۶سارا قویدلقدس۸۹۲۵۹۰۲۰۶۴۰۰۰۶۳۲۲۰۳۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۱۷سارا محمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۴۰۰۰۶۷۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۱۸شیلان یارضویراور۸۹۲۵۹۰۲۰۶۴۰۰۰۵۹۱۰۰۷۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۱۹عاطفه موسی خانیقزوین۸۹۲۵۹۰۲۰۶۴۰۰۰۴۱۲۰۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۲۰عسگریدماوند۸۹۲۵۹۰۲۰۶۴۰۰۰۶۴۶۶۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۲۱فاطمه ابراهیمیاردکان-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۶۴۰۰۰۴۹۹۳۰۷۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۲۲فاطمه اکبریانشهربابک۸۹۲۵۹۰۲۰۶۴۰۰۰۵۸۰۷۰۷۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۲۳فاطمه سدریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۴۰۰۰۷۱۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۲۴فرناز شهبازینهاوند۸۹۲۵۹۰۲۰۶۴۰۰۰۴۴۷۶۰۶۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۲۵فرنگیس زنگانهلاهیجان-گیلان۸۹۲۵۹۰۲۰۶۴۰۰۰۵۷۹۵۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۲۶فروزان عباسیرامهرمز۸۹۲۵۹۰۲۰۶۴۰۰۰۴۳۴۲۰۶۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۲۷فهیمه جعفریقم۸۹۲۵۹۰۲۰۶۴۰۰۰۳۵۸۴۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۲۸کوثر عبدالله زادهچابکسر۸۹۲۵۹۰۲۰۶۴۰۰۰۵۵۰۰۴۴۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۲۹کیمیا فقیه عبدالهییکلاردشت۸۹۲۵۹۰۲۰۶۴۰۰۰۵۳۷۶۴۶۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۳۰گلایین افضلشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۶۴۰۰۰۵۰۲۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۳۱مرضیه نجفیبجنورد۸۹۲۵۹۰۲۰۶۴۰۰۰۳۳۷۴۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۳۲مریم خسرویتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۴۰۰۰۶۸۴۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۳۳مریم علوی منششیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۶۴۰۰۰۴۸۰۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۳۴مریم فیض بخشمحمدیه۸۹۲۵۹۰۲۰۶۴۰۰۰۴۰۹۸۰۳۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۳۵مریم کاردانبم۸۹۲۵۹۰۲۰۶۴۰۰۰۶۰۳۵۰۷۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۳۶مریم مرادیاقلید۸۹۲۵۹۰۲۰۶۴۰۰۰۴۶۸۳۰۷۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۳۷مهری نوردیملایر۸۹۲۵۹۰۲۰۶۴۰۰۰۴۵۶۶۰۶۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۳۸نسیم ذاکریتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۶۴۰۰۰۷۰۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۳۹هاجر فلکیشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۰۶۴۰۰۰۵۲۱۲۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۴۰هدا روستاییهشتگرد۸۹۲۵۹۰۲۰۶۴۰۰۰۳۴۹۵۰۳۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۰۲