دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۱ آذر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱افشاری پور۱۰۵۱۴۳بم۲۰۱۲۸۰۱۲۴۸۰۰۸۵۰۹۲۰۷۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۲بهروزی۱۰۵۱۷۱تنکابن۲۰۱۲۸۰۱۲۴۸۰۰۸۵۵۳۰۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۳جوادی۱۰۵۱۳۶خمینی شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۴۸۰۰۸۵۲۰۷۰۰۸۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۴چناقلو۱۰۵۱۸۳ارومیه۲۰۱۲۸۰۱۲۴۸۰۰۸۶۱۱۲۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۵حبیبی۱۰۵۱۴۱گهرو۲۰۱۲۸۰۱۲۴۸۰۰۸۶۷۵۷۸۸۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۶حقانی۱۰۵۱۷۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۸۰۰۸۷۴۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۷دریکوند۱۰۵۱۳۹خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۲۴۸۰۰۸۶۹۷۲۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۸دیودوستیاسوج۲۰۱۲۸۰۱۲۴۸۰۰۸۷۸۷۷۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۹راستاد۱۰۵۱۲۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۴۸۰۰۸۷۱۲۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۱۰رحیم پور۱۰۴۸۶۹مسجدسلیمان۲۰۱۲۸۰۱۲۴۸۰۰۸۵۳۱۵۰۶۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۱۱رضاپوران۱۰۵۱۸۹فرخ شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۴۸۰۰۸۶۰۰۵۰۸۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۱۲رفعتی۱۰۵۱۲۴مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۴۸۰۰۸۷۲۳۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۱۳رمضانیان۱۰۴۹۹۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۴۸۰۰۸۷۳۴۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۱۴سلیمای کیا۱۰۴۹۴۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۸۰۰۸۷۵۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۱۵شاکیان۱۰۵۱۳۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۴۸۰۰۸۶۶۵۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۱۶شاهرضایی۱۰۵۱۴۰زاهدان۲۰۱۲۸۰۱۲۴۸۰۰۸۷۰۱۷۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۱۷شفعیی ثابت۱۰۵۱۲۸آستانه اشرفیه۲۰۱۲۸۰۱۲۴۸۰۰۸۶۵۴۲۰۴۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۱۸شیخی۱۰۵۱۷۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۴۸۰۰۸۶۲۲۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۱۹صادقیان۱۰۵۱۲۱کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۴۸۰۰۸۵۶۳۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۲۰صادقیان۱۰۵۱۷۲کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۴۸۰۰۸۶۳۲۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۲۱عیدی زاده۱۰۵۱۳۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۴۸۰۰۸۷۹۸۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۲۲قربانی۱۰۵۱۳۷خورزوق۲۰۱۲۸۰۱۲۴۸۰۰۸۶۸۶۵۸۳۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۲۳قلی زاده۱۰۵۱۸۰هشتپر (توالش گیلان)۲۰۱۲۸۰۱۲۴۸۰۰۸۵۹۶۰۰۴۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۲۴قلیخانی۱۰۵۱۳۴اندیشه۲۰۱۲۸۰۱۲۴۸۰۰۸۵۷۴۵۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۲۵کافی۱۰۵۱۲۵کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۴۸۰۰۸۵۴۲۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۲۶کرانی۱۰۵۱۲۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۴۸۰۰۸۵۱۰۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۲۷موسوی۱۰۵۱۴۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۸۰۰۸۷۶۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۲۸وایمند۱۰۵۱۳۲اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۴۸۰۰۸۵۸۵۲۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۲۹هادی زاده۱۰۵۱۷۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۴۸۰۰۸۷۷۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۳۰یونسی۱۰۵۱۴۲بانه۲۰۱۲۸۰۱۲۴۸۰۰۸۶۴۳۵۰۶۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۲