دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۷ آذر

ردیفنام گمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اسماعیلی۶۱۱۵۵ورزقان۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۲۰۰۷۲۵۴۵۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۲اصفهانیان۶۱۱۳۴قم۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۶۴۷۰۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۳افتخاری۶۱۰۹۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۵۵۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۴امامزاده۶۱۰۹۹آبادان۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۳۵۴۰۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۵امینی۶۱۱۰۰اهواز۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۲۱۹۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۶ایرانپور۶۱۰۱۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۳۸۶۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۷اکبرزادهکاشان۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۶۱۴۷۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۸بزرگی۶۱۱۲۲اندیمشک۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۶۸۰۰۰۶۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۹بلوگوری۶۱۱۲۰رشت۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۷۶۹۷۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۱۰بنی صدر۶۱۱۰۶همدان۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۹۰۷۷۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۱۱بهروزی زاد۶۱۰۱۷مراغه-آذربایجان شرقی۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۲۰۹۰۰۰۵۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۱۲بهمنی۶۱۰۷۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۲۰۲۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۱۳تابان۶۱۰۸۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۳۲۱۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۱۴تقی زاده۶۱۱۲۱تبریز۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۹۹۴۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۱۵تنکابنی۶۱۰۷۳آمل۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۹۶۲۲۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۱۶جانبزرگی۶۱۰۸۴باغستان۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۵۴۵۷۳۳۵۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۱۷جانپرور۶۱۰۱۹بجنورد۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۳۳۲۵۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۱۸جعفری۵۷۶۶۳سلماس۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۲۰۴۰۲۰۵۸۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۱۹جهاندار۶۱۰۸۹نوشهر۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۴۱۲۲۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۲۰جوادیانمیاندوآب۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۹۷۳۰۰۵۹۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۲۱جوان تبار۶۱۰۲۰لنگرود۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۴۳۳۷۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۲۲حسن زاده۶۱۰۰۰مرودشت۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۸۸۲۵۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۲۳حسینی۶۱۱۴۶هشتگرد۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۵۹۹۵۰۳۳۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۲۴حمامی۶۱۰۰۱گرگان۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۷۳۷۵۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۲۵حمیدیان۶۱۱۴۱سبزوار۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۸۷۱۷۰۰۹۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۲۶حیدری۶۱۱۰۸قم۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۹۱۸۵۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۲۷خانعفوییسیاهکل۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۱۸۳۷۰۴۴۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۲۸خسرونژاد۶۱۱۲۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۹۲۹۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۲۹خورسند۶۱۰۹۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۵۶۷۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۳۰دلاویز۶۱۰۰۲کرج۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۳۹۷۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۳۱رادشی۶۱۰۹۷قائم شهر۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۵۸۸۷۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۳۲راه نشین۶۱۰۱۴مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۲۹۵۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۳۳ربانی۶۱۰۷۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۵۷۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۳۴ربیعی۶۱۱۴۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۴۹۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۳۵رضایی۶۱۰۳۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۶۳۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۳۶رضایی۶۱۰۷۶شهرجدیدصدرا۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۹۸۳۷۷۱۹۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۳۷رضوی۶۱۱۳۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۸۱۷۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۳۸روحی پور۶۱۱۲۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۸۹۳۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۳۹زینل زاده۶۱۱۰۲اهواز۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۶۶۸۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۴۰سرسالاری۶۱۰۹۰کرمان۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۴۷۶۷۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۴۱سهرابی۶۱۱۲۴همدان۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۷۵۹۰۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۴۲شایان فرد۶۱۱۱۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۹۳۰۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۴۳شجاعی۶۱۱۰۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۲۰۱۸۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۴۴شریفی راد۶۱۱۰۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۷۲۶۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۴۵ششخانتهران۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۹۴۰۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۴۶شعبانی سروش۶۱۰۱۱لالجین۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۲۳۱۲۶۵۳۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۴۷شیرزادی۶۱۱۵۳قره ضیاءالدین۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۸۰۶۵۵۸۵۱۶۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۴۸شکرائی۶۱۰۳۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۷۸۱۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۴۹شکیبا۶۱۰۹۳سیرجان۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۴۲۳۰۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۵۰طالبی۶۱۱۴۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۲۲۰۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۵۱طاهری۶۱۱۲۹بندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۷۷۰۵۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۵۲عابدزاده۶۱۱۴۸اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۸۵۰۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۵۳عاصی۶۱۱۳۹کرج۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۷۰۵۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۵۴عباس زاده۶۱۰۸۶آمل۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۲۸۵۰۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۵۵عباسی۵۹۷۱۱تبریز۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۱۶۲۲۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۵۶عقلیی۶۱۰۳۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۴۵۵۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۵۷علیزاده۶۱۰۹۸رشت۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۶۰۴۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۵۸فتوحی۶۱۰۸۰یزد۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۱۷۳۰۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۵۹فرج زاده۶۱۰۷۸ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۵۰۲۷۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۶۰فرهمند صدر۶۱۰۳۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۷۴۸۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۶۱قاسم زاده۶۱۱۱۹کرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۴۰۱۵۳۱۸۳۶۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۶۲قاسمی۶۰۸۸۷بهشهر۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۲۵۲۷۰۴۸۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۶۳قنسولی۶۱۰۳۱مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۶۹۰۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۶۴لطفی۶۱۱۵۰شاهرود۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۳۷۵۵۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۶۵محمدی مهر۶۱۱۰۳بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۴۸۷۵۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۶۶محمدی۶۱۰۱۶سیاهکل۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۳۶۴۷۰۴۴۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۶۷محمدی۶۱۰۷۷زنجان۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۸۴۹۵۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۶۸محمدی۶۱۱۲۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۸۶۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۶۹محمدیان۶۱۰۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۶۲۵۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۷۰مرادی۶۱۱۴۲بندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۶۵۷۷۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۷۱مردی۶۱۰۸۸تبریز۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۳۴۳۲۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۷۲مستجاب۶۱۰۸۲بروجرد۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۱۹۴۵۰۰۶۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۷۳معصومه۶۱۱۳۰خرمدره۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۷۱۶۰۰۴۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۷۴مقدس۶۱۱۴۳بهبهان۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۳۱۱۰۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۷۵ملاحسینی۶۱۱۱۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۵۱۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۷۶ملکی زاده۶۱۰۹۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۶۷۹۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۷۷منزوی۶۱۰۹۵بومهن۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۲۶۳۵۱۶۵۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۷۸مهرابی۶۱۱۳۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۲۰۳۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۷۹مهیمنی۶۱۱۵۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۹۵۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۸۰میرزایی۶۱۰۶۸تبریز۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۷۹۲۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۸۱نقیلو۶۱۰۲۵ابهر۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۴۶۶۰۰۴۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۸۲هادی۶۱۰۲۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۵۳۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۸۳هرندی۶۱۰۱۳کرمان۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۳۰۰۲۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۸۴هوشنی۶۱۰۲۶عباس آباد۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۴۴۴۵۴۶۷۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۸۵وطنی۶۱۰۲۴ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۸۲۸۰۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۸۶یاریقلی۶۱۰۲۲هیدج۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۲۴۲۰۴۵۷۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۸۷یزدان پناه۶۱۰۸۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۲۷۴۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۸۸پناهی۶۱۱۱۱اهواز۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۸۳۸۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۸۹کرمی۶۱۰۲۹برازجان۲۰۱۲۸۰۰۲۵۵۰۲۱۵۲۴۲۰۷۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹