دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۶ آذر

ردیفنام گمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمد خانی۶۰۸۳۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۵۴۰۱۸۹۸۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۲اذرمیان۶۰۳۸۲بستان آباد۲۰۱۲۸۰۰۲۵۴۰۱۸۷۰۸۰۰۵۴۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۳اسدی۶۰۹۶۰ایلام۲۰۱۲۸۰۰۲۵۴۰۱۸۶۲۸۲۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۴اسماعیلی۶۰۸۲۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۵۴۰۱۸۹۵۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۵الهه نفر۶۰۹۱۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۵۴۰۱۸۸۰۹۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۶اوند۶۰۸۱۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۵۴۰۱۸۹۱۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۷باهر۶۰۹۵۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۵۴۰۱۸۹۹۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۸بهزاد۶۰۶۸۱شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۰۲۵۴۰۱۸۷۷۳۲۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۹خانیسلماس۲۰۱۲۸۰۰۲۵۴۰۱۸۹۴۳۵۰۵۸۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۱۰خسروینجف آباد۲۰۱۲۸۰۰۲۵۴۰۱۸۹۷۵۷۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۱۱خلجی۶۰۷۲۱ری۲۰۱۲۸۰۰۲۵۴۰۱۸۸۳۱۵۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۱۲دادگر۶۰۶۹۸کرج۲۰۱۲۸۰۰۲۵۴۰۱۸۶۱۷۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۱۳زرگوشی۶۰۸۸۸ایلام۲۰۱۲۸۰۰۲۵۴۰۱۸۹۰۰۵۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۱۴سبحانی۶۰۹۵۲بجنورد۲۰۱۲۸۰۰۲۵۴۰۱۸۷۴۱۰۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۱۵سلیمی۶۰۹۱۶ملارد۲۰۱۲۸۰۰۲۵۴۰۱۸۷۱۸۷۳۱۶۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۱۶شفعیی۶۰۸۶۵نیشابور۲۰۱۲۸۰۰۲۵۴۰۱۸۸۷۴۵۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۱۷شهریاری۶۰۹۶۹شمس اباد۲۰۱۲۸۰۰۲۵۴۰۱۸۸۱۰۰۱۸۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۱۸شوکوهی فر۶۰۹۴۴چناران۲۰۱۲۸۰۰۲۵۴۰۱۸۷۳۰۲۰۹۳۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۱۹شیرگاهی۶۰۸۷۹فریدونکنار۲۰۱۲۸۰۰۲۵۴۰۱۸۹۶۵۰۰۴۷۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۲۰شکاری۶۰۹۵۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۵۴۰۱۸۶۸۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۲۱صفاری۶۰۹۵۱چالوس۲۰۱۲۸۰۰۲۵۴۰۱۸۶۳۹۰۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۲۲صفری۶۰۸۰۴اسکو۲۰۱۲۸۰۰۲۵۴۰۱۸۹۲۲۰۰۵۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۲۳صفی زاده۶۰۹۰۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۵۴۰۱۸۷۹۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۲۴ضرغامی۶۰۹۵۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۵۴۰۱۸۶۵۰۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۲۵عرب زاده۶۰۹۴۶اسفراین۲۰۱۲۸۰۰۲۵۴۰۱۸۶۶۱۲۰۹۶۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۲۶عربی۶۰۹۰۶تبریز۲۰۱۲۸۰۰۲۵۴۰۱۸۷۲۹۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۲۷عمادی۶۰۹۷۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۵۴۰۱۸۶۷۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۲۸غفاری۶۰۹۰۸دزفول۲۰۱۲۸۰۰۲۵۴۰۱۸۹۳۲۷۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۲۹فروغی۶۰۵۴۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۵۴۰۱۸۸۹۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۳۰محمدزاده۶۰۹۴۸بناب۲۰۱۲۸۰۰۲۵۴۰۱۸۸۲۰۷۰۵۵۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۳۱مرجانی۵۷۷۶۱اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۰۲۵۴۰۱۸۸۸۵۲۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۳۲ملکی۶۰۹۵۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۵۴۰۱۸۷۸۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۳۳مهدوی۶۰۹۴۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۵۴۰۱۸۶۴۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۳۴موسوی۵۸۸۵۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۵۴۰۱۸۸۴۲۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۳۵میلانی مینا۶۰۹۴۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۵۴۰۱۸۶۰۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۳۶نعمت الهیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۵۴۰۱۸۷۵۱۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۳۷نیارکی۶۰۹۱۲کرج۲۰۱۲۸۰۰۲۵۴۰۱۸۷۶۲۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۳۸وحدتیان۶۰۸۲۰بجنورد۲۰۱۲۸۰۰۲۵۴۰۱۸۸۶۳۷۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۳۹ولیمحمدی۶۰۲۵۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۵۴۰۱۸۸۵۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۴۰پورجعفری۶۰۹۱۰رفسنجان۲۰۱۲۸۰۰۲۵۴۰۱۸۶۹۳۵۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۹/۰۸