دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۳۰ آذر

ردیفنام گمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اردکانی۶۵۵۰۸قزوین۲۰۱۲۸۰۰۲۷۷۰۰۷۰۰۲۵۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۲اریایی۶۵۳۶۷سیاهکل۲۰۱۲۸۰۰۲۷۷۰۰۷۰۵۶۲۰۴۴۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۳امیدعلی۶۵۲۴۰ایوانکی۲۰۱۲۸۰۰۲۷۷۰۰۱۵۷۹۵۰۳۵۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۴ایزدی۶۵۴۵۱خرامه۲۰۱۲۸۰۰۲۷۷۰۰۷۱۵۷۵۷۳۴۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۵باقری۶۵۴۴۹کمالشهر۲۰۱۲۸۰۰۲۷۷۰۰۷۱۹۰۵۳۱۹۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۶باقری۶۵۴۷۲شهر کرد۲۰۱۲۸۰۰۲۷۷۰۰۷۲۶۹۵۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۷بلوری۶۵۴۶۶بیرجند۲۰۱۲۸۰۰۲۷۷۰۰۷۱۷۹۰۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۸بیرانوند۶۵۲۹۵دره شهر۲۰۱۲۸۰۰۲۷۷۰۰۱۵۰۴۲۰۶۹۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۹بیگی۶۵۴۵۸سیرجان۲۰۱۲۸۰۰۲۷۷۰۰۷۳۰۶۲۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۱۰ترکی۶۵۴۸۶اسماعیل آباد۲۰۱۲۸۰۰۲۷۷۰۰۷۰۷۷۷۳۷۶۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۱۱جوهری۶۵۴۶۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۷۷۰۰۷۰۴۵۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۱۲حسین بیکی۶۵۴۶۴تنکابن۲۰۱۲۸۰۰۲۷۷۰۰۷۲۴۸۰۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۱۳حسین پور۶۵۳۱۲بیرجند۲۰۱۲۸۰۰۲۷۷۰۰۱۴۸۹۰۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۱۴حسینی۶۵۲۶۷همدان۲۰۱۲۸۰۰۲۷۷۰۰۱۵۲۵۷۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۱۵حیدری۶۵۴۵۶خومه زار۲۰۱۲۸۰۰۲۷۷۰۰۷۰۱۳۲۷۳۵۱۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۱۶خادمی۶۵۴۳۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۷۰۰۷۹۹۰۵۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۱۷خدایی۶۵۳۲۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۷۰۰۱۴۹۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۱۸دهقان۶۵۴۶۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۷۰۰۷۱۳۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۱۹رحمتی۶۵۳۳۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۷۰۰۱۵۴۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۲۰رستمی۶۳۴۱۴تایباد۲۰۱۲۸۰۰۲۷۷۰۰۷۲۳۷۲۰۹۵۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۲۱رضازاده۶۵۲۳۲هشترود۲۰۱۲۸۰۰۲۷۷۰۰۶۹۶۷۵۰۵۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۲۲رضایی۶۴۳۱۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۷۰۰۱۵۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۲۳رضایی۶۵۳۳۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۷۰۰۱۵۳۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۲۴رفیع جلال۶۵۳۴۹نظرآباد۲۰۱۲۸۰۰۲۷۷۰۰۷۳۱۷۰۰۳۳۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۲۵رمضانیان۶۵۴۴۷یزد۲۰۱۲۸۰۰۲۷۷۰۰۷۲۷۰۲۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۲۶سعیده۶۵۴۸۴پرند۲۰۱۲۸۰۰۲۷۷۰۰۷۱۲۵۲۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۲۷سلیمانیان۶۵۳۵۲بهنمیر۲۰۱۲۸۰۰۲۷۷۰۰۸۰۱۴۰۴۷۴۴۱۲۷۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۲۸سیفی۶۵۴۵۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۷۰۰۷۱۴۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۲۹شعربافیون۶۵۴۳۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۷۷۰۰۷۲۰۵۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۳۰شهپری۶۵۴۶۸میانه۲۰۱۲۸۰۰۲۷۷۰۰۷۹۷۹۰۰۰۵۳۱۱۹۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۳۱شکرانه۶۵۴۳۷صومعه سرا۲۰۱۲۸۰۰۲۷۷۰۰۷۹۶۸۲۰۴۳۶۱۱۹۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۳۲صالحیسده لنجان۲۰۱۲۸۰۰۲۷۷۰۰۷۹۸۹۷۸۴۷۴۱۱۹۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۳۳صلح جو۶۵۵۱۲برازجان۲۰۱۲۸۰۰۲۷۷۰۰۶۹۹۹۷۰۷۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۳۴طهماسبی۶۵۴۵۵رشت۲۰۱۲۸۰۰۲۷۷۰۰۷۰۲۴۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۳۵عزیززاده۶۵۳۶۸صومعه سرا۲۰۱۲۸۰۰۲۷۷۰۰۷۱۰۳۷۰۴۳۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۳۶علیزاده۶۴۳۶۲بدره۲۰۱۲۸۰۰۲۷۷۰۰۷۱۶۸۲۶۹۶۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۳۷علیمحمدی۶۵۴۳۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۷۰۰۷۲۵۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۳۸غلامی۶۵۴۴۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۷۰۰۷۲۲۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۳۹قلیچی۶۵۴۶۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۷۰۰۷۱۸۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۴۰قنبرزاده۶۵۵۰۹تبریز۲۰۱۲۸۰۰۲۷۷۰۰۶۹۴۶۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۴۱لطفی۶۵۴۶۰شاهرود۲۰۱۲۸۰۰۲۷۷۰۰۷۰۸۸۵۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۴۲محمدی۶۵۴۷۸قیدار۲۰۱۲۸۰۰۲۷۷۰۰۷۲۸۱۰۰۴۵۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۴۳محمدیان۶۵۴۶۲رفسنجان۲۰۱۲۸۰۰۲۷۷۰۰۶۹۸۹۰۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۴۴مرتمی۶۵۴۸۰عباس آباد۲۰۱۲۸۰۰۲۷۷۰۰۶۹۳۵۲۴۶۷۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۴۵ملکی۶۵۲۵۶اراک۲۰۱۲۸۰۰۲۷۷۰۰۸۰۲۴۷۰۰۳۸۱۲۷۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۴۶ملکی۶۵۲۸۰کرج۲۰۱۲۸۰۰۲۷۷۰۰۱۵۶۸۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۴۷مهرکیان۶۵۴۸۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۷۰۰۶۹۵۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۴۸موسوی۶۵۴۷۳آبیک۲۰۱۲۸۰۰۲۷۷۰۰۶۹۷۸۲۰۳۴۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۴۹موسوی۶۵۴۸۱قم۲۰۱۲۸۰۰۲۷۷۰۰۷۰۶۷۰۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۵۰موسوی۶۵۴۸۹قم۲۰۱۲۸۰۰۲۷۷۰۰۷۰۹۹۲۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۵۱مومنی مقدم۶۵۲۶۵کرمان۲۰۱۲۸۰۰۲۷۷۰۰۱۵۵۸۰۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۵۲میرکاظمی۶۵۳۵۰آستارا۲۰۱۲۸۰۰۲۷۷۰۰۷۲۹۱۷۰۴۳۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۵۳نویدی۶۵۴۷۹بانه۲۰۱۲۸۰۰۲۷۷۰۰۶۹۲۴۵۰۶۶۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۵۴هاشمی۶۵۲۸۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۷۷۰۰۷۰۳۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۵۵هاشمی۶۵۳۵۳دوگنبدان۲۰۱۲۸۰۰۲۷۷۰۰۷۳۲۷۷۰۷۵۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۵۶پناهی۶۵۳۲۲کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۲۷۷۰۰۱۴۷۸۲۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۵۷پوربرار۶۵۴۷۴بابلسر۲۰۱۲۸۰۰۲۷۷۰۰۷۱۱۴۵۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۵۸پورشمسیان۶۵۴۷۵رامسر۲۰۱۲۸۰۰۲۷۷۰۰۷۲۱۵۷۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۵۹گودرزی منش۶۵۴۷۱داراب-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۷۷۰۰۸۰۰۳۲۰۷۴۸۱۱۹۱۴۰۰/۱۰/۰۱