دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ثبت شده در ۲۸ آبان

ردیفنام گمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱باقری نسب۵۹۸۹۴رشت۲۰۱۲۸۰۰۲۴۶۰۱۳۰۲۸۷۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۲برهمن۵۹۹۵۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۶۰۱۲۷۲۶۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۳بزرگی۵۹۸۲۱مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۴۶۰۱۲۹۲۹۲۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۴بهنام۵۹۸۸۶سیرجان۲۰۱۲۸۰۰۲۴۶۰۱۳۱۷۳۷۰۰۷۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۵بیدکی۵۹۹۴۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۶۰۱۲۹۹۴۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۶پاینده۵۹۷۷۵لنگرود۲۰۱۲۸۰۰۲۴۶۰۱۲۹۵۱۵۰۴۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۷پاینده۵۹۸۹۶قهستان۲۰۱۲۸۰۰۲۴۶۰۱۳۲۴۲۷۹۷۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۸پلویی۵۹۹۴۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۶۰۱۲۹۷۳۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۹پیروان۵۹۵۴۳۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۶۰۱۲۸۲۸۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۱۰جعفری۵۹۹۵۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۴۶۰۱۲۷۶۹۷۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۱۱جلالی راد۵۹۸۹۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۶۰۱۳۲۱۰۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۱۲حسن پوررامسر۲۰۱۲۸۰۰۲۴۶۰۱۲۹۱۸۵۰۴۶۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۱۳حسینی۵۹۲۳۴کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۲۴۶۰۱۲۹۰۷۷۰۰۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۱۴حمزه ای۵۹۷۱۷آبیک۲۰۱۲۸۰۰۲۴۶۰۱۲۸۹۳۲۰۳۴۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۱۵خدابخش۵۹۹۱۰رودسر۲۰۱۲۸۰۰۲۴۶۰۱۳۲۲۱۲۰۴۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۱۶خواجوی۵۹۸۸۳یزد۲۰۱۲۸۰۰۲۴۶۰۱۳۰۷۲۵۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۱۷دادگر۵۹۸۸۹کرج۲۰۱۲۸۰۰۲۴۶۰۱۳۲۵۳۵۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۱۸داکانی۵۹۸۹۰رامسر۲۰۱۲۸۰۰۲۴۶۰۱۳۰۵۱۰۰۴۶۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۱۹رزاقی۵۹۸۹۸الوند۲۰۱۲۸۰۰۲۴۶۰۱۳۲۰۹۷۰۳۴۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۲۰سالمی۵۹۹۵۰کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۲۴۶۰۱۲۹۸۳۷۰۰۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۲۱سعیدی۵۹۸۹۵بوکان۲۰۱۲۸۰۰۲۴۶۰۱۲۹۴۰۷۰۵۹۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۲۲سوسنی نیا۵۹۹۶۰جم۲۰۱۲۸۰۰۲۴۶۰۱۳۱۴۱۵۷۵۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۲۳شاد۵۹۹۶۱خمینی شهر۲۰۱۲۸۰۰۲۴۶۰۱۳۱۳۰۷۰۰۸۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۲۴شاکرین۵۹۹۰۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۴۶۰۱۳۱۹۵۲۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۲۵شریفی۵۹۷۷۲املش۲۰۱۲۸۰۰۲۴۶۰۱۲۷۹۲۰۴۴۹۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۲۶شمس۵۹۹۰۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۶۰۱۲۸۳۸۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۲۷عابدینی۵۰۶۶۵قدس۲۰۱۲۸۰۰۲۴۶۰۱۳۲۶۴۲۰۳۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۲۸عجب شیری۵۹۹۵۹عجب شیر۲۰۱۲۸۰۰۲۴۶۰۱۲۷۸۱۲۰۵۵۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۲۹عزیزی۵۹۸۰۰ملایر۲۰۱۲۸۰۰۲۴۶۰۱۳۲۳۲۰۰۶۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۳۰عظیمیارومیه۲۰۱۲۸۰۰۲۴۶۰۱۳۱۲۰۰۰۰۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۳۱فدایی۵۹۹۵۵۷تیران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۶۰۱۳۱۰۸۵۰۸۵۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۳۲فرجی۵۹۹۳۱بانه۲۰۱۲۸۰۰۲۴۶۰۱۳۰۹۴۰۰۶۶۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۳۳فرزانه۵۹۸۸۸گرمی۲۰۱۲۸۰۰۲۴۶۰۱۲۷۴۸۲۰۵۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۳۴قدیری۵۹۷۴۱سپاهان شهر(اصفهان)۲۰۱۲۸۰۰۲۴۶۰۱۳۱۶۳۰۸۱۷۹۹۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۳۵قلیچ پور۵۹۵۲۶کرج۲۰۱۲۸۰۰۲۴۶۰۱۲۸۵۰۲۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۳۶قمری۵۹۹۵۲مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۴۶۰۱۳۰۰۷۲۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۳۷قنبری۵۹۷۱۵تبریز۲۰۱۲۸۰۰۲۴۶۰۱۳۱۱۹۲۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۳۸کاویانی۵۹۹۲۹پردیس۲۰۱۲۸۰۰۲۴۶۰۱۲۹۶۲۲۱۶۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۳۹کرمانی۵۹۹۰۰مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۴۶۰۱۳۱۸۴۵۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۴۰کریم زاده۵۹۸۸۵کرج۲۰۱۲۸۰۰۲۴۶۰۱۲۷۵۹۰۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۴۱کریمی۵۹۹۵۳قروه۲۰۱۲۸۰۰۲۴۶۰۱۳۰۱۸۰۰۶۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۴۲کیانی۵۹۷۷۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۴۶۰۱۲۸۸۲۵۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۴۳مارکویی۵۹۷۶۹رامسر۲۰۱۲۸۰۰۲۴۶۰۱۳۰۸۳۲۰۴۶۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۴۴محبت پور۵۷۲۷۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۶۰۱۲۸۴۹۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۴۵مدبر۵۹۷۴۲بندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۲۴۶۰۱۲۸۱۷۲۰۰۷۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۴۶مرادنی۵۹۷۱۲خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۰۲۴۶۰۱۲۸۰۶۵۰۰۶۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۴۷مسیبی۵۹۹۴۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۶۰۱۳۰۶۱۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۴۸مشایخ۵۹۷۷۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۴۶۰۱۲۷۳۷۵۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۴۹مقسمی۵۹۹۰۱خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۰۲۴۶۰۱۳۰۳۹۵۰۰۶۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۵۰ملانظر۵۹۹۰۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۶۰۱۲۸۶۱۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۵۱مهدی خانیسلماس۲۰۱۲۸۰۰۲۴۶۰۱۳۱۵۲۲۰۵۸۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۵۲نجاری۵۹۹۰۵شهرجدیدسهند۲۰۱۲۸۰۰۲۴۶۰۱۳۰۴۰۲۰۵۳۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۵۳نوراللهی۵۹۷۱۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۶۰۱۲۷۷۰۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۵۴نوروزی۵۹۹۰۲گرگان۲۰۱۲۸۰۰۲۴۶۰۱۲۸۷۱۷۰۰۴۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۵۵هاشمی۵۹۷۶۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۶۰۱۲۹۳۰۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰