دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ثبت شده در ۱۱ آبان

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابوطالبی۵۷۵۶۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۰۱۰۸۵۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۲احمدی۵۷۸۱۵همدان۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۱۴۵۶۷۰۰۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۳اسفندیارپور۵۸۰۹۰بروجن۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۱۴۶۷۵۰۸۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۴اسکندری۵۷۷۰۱قزوین۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۰۹۷۳۷۰۰۳۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۵اسکندری۵۷۷۱۰اهواز۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۰۱۱۹۲۰۰۰۶۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۶اسماعیلی۵۷۵۶۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۱۵۹۱۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۷اسماعیلی۵۷۷۲۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۰۹۸۴۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۸اکبرزاده۵۷۵۲۳آمل۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۱۱۵۳۰۰۰۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۹اکبری۵۷۶۷۸اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۰۱۲۰۰۰۰۰۸۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۱۰امیری۵۷۶۵۹خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۰۹۴۱۵۰۰۶۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۱۱انتظاری۵۸۰۸۱یزد۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۱۵۵۸۰۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۱۲بازرگان۵۸۰۷۹زنجان۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۱۱۳۱۵۰۰۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۱۳بدرخانی۵۷۵۶۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۱۰۳۰۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۱۴بزم ارا۵۷۵۷۷همدان۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۰۰۴۰۲۰۰۶۵۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۱۵بنی اسدی۵۸۰۸۷سمنان۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۱۶۳۷۷۰۰۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۱۶بنیامین۵۸۰۷۵مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۱۶۴۸۵۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۱۷پاینده۵۸۰۷۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۱۲۱۱۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۱۸پورکاوهتهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۱۰۰۸۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۱۹پیرحیاتی۵۷۶۸۷اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۱۵۲۵۷۰۰۳۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۲۰پیرو۵۷۸۱۸لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۱۴۸۹۰۰۰۴۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۲۱تابش۵۷۶۸۱بهبهان۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۰۹۵۲۲۰۶۳۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۲۲ترکمن۵۷۷۱۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۰۱۴۱۵۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۲۳تقیخانی۵۷۷۲۳کرج۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۱۴۴۶۰۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۲۴تیموری۵۷۷۵۳خورموج۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۱۶۸۱۵۰۷۵۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۲۵جعفری۵۸۰۶۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۰۰۵۱۰۰۰۰۷۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۲۶جوانمردی۵۷۷۰۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۰۱۵۲۲۰۰۰۷۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۲۷حاتمی۵۷۵۷۲کرمان۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۱۶۹۲۲۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۲۸حاجی علیلو۵۷۷۳۲ماکو۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۰۹۶۳۰۰۵۸۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۲۹حسین زاده۵۴۲۸۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۰۲۲۱۲۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۳۰حیدرزاده۵۸۰۷۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۱۴۳۵۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۳۱خانزادی۵۸۰۷۷دماوند۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۱۴۷۸۲۰۳۹۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۳۲خجسته۵۸۰۹۱لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۱۲۲۲۰۰۰۴۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۳۳دباغیان۵۸۰۴۳ساری۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۱۱۸۵۲۰۰۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۳۴دهقان۵۷۶۵۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۱۶۰۵۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۳۵رسولی۵۸۰۴۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۱۶۵۹۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۳۶رضاقلی۵۷۶۹۴کرج۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۰۱۶۳۰۰۰۰۳۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۳۷رکنی۵۷۶۰۹کرمان۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۱۶۷۰۷۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۳۸زارع فر۵۷۵۸۳کرج۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۱۰۱۸۷۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۳۹زاهدی۵۸۰۵۶زنجان۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۱۰۶۲۵۰۰۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۴۰زراسوند۵۷۷۶۶اهواز۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۱۱۷۴۵۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۴۱زهرا۵۷۷۵۸ایلام۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۱۳۰۱۷۰۶۹۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۴۲سروری۵۷۷۴۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۱۵۶۸۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۴۳سعیدی۵۷۶۸۲بابل۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۰۰۳۹۵۰۰۴۷۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۴۴سلطان زاده۵۸۰۴۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۱۲۴۳۵۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۴۵سلیمان زاده۵۷۷۳۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۱۳۴۴۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۴۶سمانه۵۸۰۳۸یزد۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۱۰۸۴۰۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۴۷سیدراثی۵۷۶۹۳تبریز۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۱۵۳۶۵۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۴۸شاکرین۵۷۷۵۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۱۰۷۳۲۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۴۹شاکرین۵۸۰۴۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۱۳۵۵۵۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۵۰شفیعی مقدم۵۷۵۷۴مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۰۹۹۵۲۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۵۱شفیق۵۸۰۶۵آمل۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۱۲۵۴۲۰۰۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۵۲شیل چی۵۷۵۷۰بندرانزلی۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۱۶۶۰۰۰۰۴۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۵۳صالحی۵۷۵۷۹اهواز۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۱۳۳۴۰۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۵۴صفراوغلی۵۸۰۷۶ایلخچی۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۱۳۹۸۵۵۳۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۵۵صفی خانی۵۸۰۶۶آباده۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۱۱۱۰۰۰۷۳۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۵۶طهماسبی۵۸۰۹۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۱۳۸۷۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۵۷عابدینی۵۴۱۹۶الیگودرز۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۱۰۲۹۵۰۶۸۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۵۸عاملی۵۷۶۶۸اردبیل۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۰۰۷۲۵۰۰۵۶۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۵۹عباسی۵۷۷۴۲ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۱۰۴۱۰۰۰۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۶۰عباسی۵۷۷۵۹مرند۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۱۴۱۳۷۰۰۵۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۶۱عدالت پور۵۸۰۵۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۰۲۰۹۷۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۶۲عسگری۵۷۷۳۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۱۵۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۶۳علوی۵۷۷۴۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۰۰۹۴۰۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۶۴علی پور۵۸۰۵۲آمل۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۱۵۰۴۲۰۰۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۶۵علیمرادی۵۸۰۸۳درگز۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۱۰۹۴۷۰۹۴۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۶۶غفوری نژاد۵۷۵۷۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۰۱۷۳۷۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۶۷غنی فتحی۵۷۷۰۷اردبیل۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۱۴۹۹۷۰۰۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۶۸فارسی۵۸۰۵۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۱۱۶۳۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۶۹فخری داریان۵۷۷۷۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۱۲۹۷۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۷۰فرجی۵۸۰۵۰تیکمه داش۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۱۳۱۲۵۵۴۹۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۷۱فردوسی۵۷۷۲۴جهرم۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۱۶۲۷۰۰۰۷۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۷۲فرزانفر۵۷۳۷۸اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۱۲۶۵۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۷۳فلاحی۵۸۰۹۶ساری۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۱۲۰۰۵۰۰۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۷۴قاسمیان۵۷۷۳۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۱۰۵۱۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۷۵قریشی۵۷۶۹۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۰۰۸۳۲۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۷۶قنبری۵۷۶۶۱کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۰۰۶۱۷۰۰۶۷۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۷۷کاظمی۵۶۱۸۲ساری۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۱۱۰۹۲۰۰۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۷۸کردبچه۵۸۰۶۳پاکدشت۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۱۱۹۶۰۰۳۳۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۷۹کریمی۵۸۰۳۷خرمدره۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۱۱۴۲۲۰۴۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۸۰کمالی۵۷۵۸۲یزد۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۱۷۰۶۷۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۸۱گلی۵۷۶۰۸بیرجند۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۰۱۸۴۵۰۰۹۷۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۸۲محبی۵۷۵۷۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۰۹۳۰۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۸۳محمدپور۵۷۸۱۷قائم شهر۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۱۲۳۲۷۰۴۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۸۴محمدزاده۵۷۷۲۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۱۵۷۹۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۸۵مرادی۵۸۰۴۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۰۲۱۰۵۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۸۶مرادی۵۸۰۵۱بندرامام خمینی۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۱۴۲۴۵۶۳۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۸۷مرادی۵۸۰۵۸اراک۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۱۲۷۵۷۰۰۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۸۸مردی۵۷۶۸۵تبریز۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۰۱۳۰۷۰۰۰۵۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۸۹مسعودی فرد۵۸۰۶۱کاشان۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۱۳۶۶۲۰۰۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۹۰معصومی۵۸۰۹۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۱۱۲۰۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۹۱مفتاح۵۸۰۶۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۱۲۸۶۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۹۲ملایی۵۸۰۹۴نی ریز۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۱۳۷۷۰۰۷۴۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۹۳منتظری۵۸۰۷۲یزد۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۱۴۰۳۰۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۹۴مهرنواز۵۷۶۶۹ساری۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۱۶۱۶۲۰۰۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۹۵مومنا۵۷۵۷۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۰۱۹۵۲۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۹۶میرزایی۵۷۶۷۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۱۵۸۰۲۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۹۷نعمانی۵۷۶۸۴کرمان۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۱۵۴۷۲۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۹۸هنرور۵۷۷۲۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۹۰۱۱۳۲۳۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳