دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ثبت شده در ۲۰ و ۲۱ آبان

ردیفنام گمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمی۵۹۱۲۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۹۳۵۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۲اتش پرور۵۹۱۳۱رشت۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۹۴۹۴۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۳احسنی۵۹۱۳۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۹۴۲۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۴احمدی۵۹۰۶۲قزوین۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۹۰۲۳۷۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۵احمدی۵۹۱۲۹قم۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۹۴۰۷۲۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۶اخباری۵۹۱۵۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۹۱۲۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۷اخروی۵۹۰۹۱کاشمر۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۹۲۷۰۰۰۹۶۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۸ارجمند۵۸۹۹۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۹۴۴۰۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۹اردشیری۵۹۱۴۵گیلانغرب۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۹۲۸۰۷۶۷۸۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۱۰ارمون۵۹۱۴۶رشت۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۸۷۴۳۲۰۰۰۴۱۱۹۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۱۱اسدپور۵۹۱۶۱نور۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۸۷۳۲۵۰۴۶۴۱۱۹۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۱۲اسفندیار پور۵۹۰۳۴بروجن۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۸۸۰۱۵۰۸۸۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۱۳اسماعیلی۵۹۱۳۵ورزقان۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۸۹۴۵۷۵۴۵۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۱۴اسکافی۵۹۱۷۴بهبهان۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۸۹۶۷۲۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۱۵افلاطونیان۵۹۰۷۲یزد۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۹۲۱۵۵۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۱۶امیدی فرد۵۹۱۵۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۹۱۵۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۱۷امینی خواهکهریزک۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۸۹۷۸۰۱۸۱۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۱۸اکبرزاد۵۹۰۷۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۸۷۷۵۵۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۱۹اکبرزاده۵۹۰۳۲آمل۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۹۳۶۰۵۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۲۰بادسار۵۹۱۶۲مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۸۹۰۲۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۲۱باقری۵۹۱۴۷کاشان۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۸۸۱۲۲۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۲۲باقریان۵۹۱۶۶مبارکه-اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۸۸۷۶۷۰۸۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۲۳بخشی۵۸۹۹۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۹۲۵۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۲۴بهرامی۵۹۰۴۹نشتارود۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۹۵۲۰۰۴۶۸۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۲۵بهزاد۵۹۰۶۷مراغه-آذربایجان شرقی۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۹۰۱۳۰۰۰۵۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۲۶تقی پور۵۹۰۳۳محمودآباد-مازندران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۹۴۵۱۰۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۲۷توکلی فرد۵۹۰۷۱برازجان۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۸۹۸۸۷۰۷۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۲۸جدیدالاسلامی۵۹۰۸۱زابل۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۸۹۹۹۵۰۹۸۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۲۹جعفری۵۸۱۹۹آبش احمد۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۸۷۶۴۷۵۴۶۷۱۱۹۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۳۰جعفری۵۹۰۶۶لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۹۰۵۶۰۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۳۱جوانمردی۵۹۱۵۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۹۲۴۷۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۳۲حسنی۵۹۰۳۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۸۶۳۱۲۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۳۳خان زاد۵۹۰۸۴آمل۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۹۴۷۲۵۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۳۴خجسته۵۹۰۶۱لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۹۰۷۷۵۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۳۵خلفی۵۹۱۷۳یاسوج۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۹۴۶۱۷۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۳۶خواجه ئیان۵۹۱۳۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۹۲۲۶۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۳۷خواجویی۵۹۰۰۰کرمان۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۸۸۲۳۰۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۳۸راستگو۵۹۰۸۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۸۸۵۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۳۹رفیعیان۵۸۹۰۷سمنان۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۸۶۷۴۲۰۰۳۵۱۱۹۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۴۰زاهدی۵۹۱۶۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۹۳۷۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۴۱سالاری۵۹۰۸۷داراب-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۹۴۳۹۵۰۷۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۴۲سرلک۵۹۰۷۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۹۵۰۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۴۳سلگی۵۹۱۷۹نهاوند۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۹۱۰۳۵۰۶۵۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۴۴شالچی۵۹۰۸۹آران و بیدگل۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۹۵۱۹۲۰۸۷۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۴۵شریعتی۵۹۰۵۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۸۹۵۶۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۴۶شفاهی۵۹۱۶۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۹۱۱۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۴۷شهریاری۵۹۰۵۴فولادشهر۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۹۱۷۸۷۰۸۴۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۴۸شیرین وند۵۹۰۴۸اردبیل۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۸۹۲۴۲۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۴۹صفراوغلی۵۹۰۶۹ایلخچی۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۹۱۸۹۵۵۳۵۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۵۰صمدپور۵۹۱۴۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۹۳۸۲۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۵۱عابدی۵۹۰۹۰قزوین۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۹۳۹۲۷۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۵۲عبقری۵۹۰۵۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۹۳۰۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۵۳علومی۵۹۱۳۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۸۶۲۰۵۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۵۴علیزاده۵۹۱۸۱اندیشه۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۹۱۴۶۵۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۵۵غفاری۵۹۱۷۲فیروزکوه۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۸۶۱۹۷۰۳۹۸۱۱۹۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۵۶غلامی۵۹۰۷۴کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۹۲۹۱۵۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۵۷فرجزاده۵۹۰۳۶ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۹۱۹۰۲۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۵۸فرشیدیان۵۸۹۱۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۸۷۱۱۰۰۰۰۷۱۱۹۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۵۹فرنیا۵۹۱۶۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۸۷۹۷۰۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۶۰فضلی۵۹۰۶۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۹۰۳۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۶۱قاسمی۵۸۷۹۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۹۰۶۶۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۶۲قندی۵۹۱۲۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۸۶۵۲۷۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۶۳مالانی۵۹۱۵۳تایباد۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۸۸۶۶۰۰۹۵۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۶۴مبشری۵۹۱۸۰یزد۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۹۴۱۸۰۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۶۵متقی۵۹۱۶۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۸۸۴۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۶۶متین۵۸۹۳۱شاهرود۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۸۶۹۵۷۰۰۳۶۱۱۹۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۶۷محمدینائین۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۸۹۱۳۵۰۸۳۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۶۸محمدی۵۹۰۲۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۸۸۸۷۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۶۹محمدی۵۹۱۲۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۹۰۹۹۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۷۰محمودوند۵۹۰۰۱لواسان۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۹۰۸۸۲۰۳۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۷۱محمودی۵۸۹۸۸نوشهر۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۸۶۸۵۰۰۴۶۵۱۱۹۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۷۲مرادی۵۹۰۶۰رشت۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۹۲۰۴۷۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۷۳مرادی۵۹۰۸۲مرودشت۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۹۱۶۸۰۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۷۴مرادی۵۹۰۸۶سرمست۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۸۸۹۸۲۶۷۷۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۷۵مرادیان۵۹۱۷۸اهر۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۸۹۳۵۰۰۵۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۷۶مقدم۵۹۱۴۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۹۲۶۹۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۷۷مهریزی۵۸۷۵۷کرج۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۸۶۴۲۰۰۰۰۳۱۱۹۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۷۸موسوی۵۹۰۴۱خمام۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۹۳۴۹۰۰۴۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۷۹ناصح حسینی۵۹۱۵۵مریوان۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۹۳۲۷۵۰۶۶۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۸۰نباتی۵۹۰۷۹ملارد۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۹۰۴۵۲۳۱۶۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۸۱نجاریه۵۹۰۵۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۹۳۱۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۸۲نعیمی۵۸۸۵۶مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۸۷۰۰۲۰۰۰۹۱۱۹۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۸۳نور۵۹۰۸۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۹۴۸۳۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۸۴نوین۵۹۰۴۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۹۳۳۸۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۸۵هوشمند۵۹۰۷۷تبریز۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۸۷۸۶۲۰۰۰۵۱۱۹۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۸۶یارمحمدی۵۹۰۵۰بجنورد۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۸۷۵۴۰۰۰۹۴۱۱۹۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۸۷یاریقلیهیدج۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۸۶۰۹۰۴۵۷۳۱۱۹۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۸۸پورشیخی۵۹۱۵۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۹۲۳۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۸۹کاسبیان۵۹۱۲۶بابل۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۸۸۳۳۷۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۹۰کاظمی۵۹۰۵۷رامسر۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۹۰۰۲۲۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۹۱کرمی۵۹۱۳۸کرج۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۸۷۲۱۷۰۰۰۳۱۱۹۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۹۲کیانی۵۹۱۵۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۹۱۳۵۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۹۳گل کارتهران۲۰۱۲۸۰۰۲۳۸۰۰۸۶۶۳۵۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۰/۰۸/۲۲