دسته‌بندی نشده

ادامه ی ارسالی های سفارشات ۱۶ بهمن

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱امینی۷۰۵۲۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۲۴۰۰۱۹۷۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۸
۲ابراهیم پور۷۴۰۲۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۲۴۰۰۲۳۹۳۰۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۰/۱۱/۱۸
۳اردستانی۷۴۰۱۵ورامین۲۰۱۲۸۰۰۳۲۴۰۰۲۲۱۵۷۰۳۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۸
۴اردی۷۴۱۳۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۲۴۰۰۲۲۸۱۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۸
۵اصغری۷۴۱۱۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۲۴۰۰۱۹۸۹۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۸
۶افرازیده۷۴۲۵۸گرگان۲۰۱۲۸۰۰۳۲۴۰۰۲۱۷۹۰۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۸
۷اقاجانی۷۱۴۹۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۲۴۰۰۲۰۹۹۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۸
۸امانی۷۳۹۷۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۲۴۰۰۲۲۶۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۸
۹بخشی نژاد۷۴۰۸۲بندرانزلی۲۰۱۲۸۰۰۳۲۴۰۰۲۱۴۶۷۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۸
۱۰بخشی۷۴۲۴۴آبسرد۲۰۱۲۸۰۰۳۲۴۰۰۲۲۵۸۷۳۹۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۸
۱۱برهانی۷۴۰۹۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۲۴۰۰۲۰۶۷۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۸
۱۲به سلوک۷۴۲۱۵همدان۲۰۱۲۸۰۰۳۲۴۰۰۲۱۶۸۲۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۸
۱۳بهرامی۷۴۰۷۴همدان۲۰۱۲۸۰۰۳۲۴۰۰۲۱۸۹۷۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۸
۱۴بهشتی۷۳۹۴۴نیشابور۲۰۱۲۸۰۰۳۲۴۰۰۲۱۳۶۰۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۸
۱۵بیجاری۷۴۲۲۶مشهد۲۰۱۲۸۰۰۳۲۴۰۰۱۹۴۶۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۸
۱۶پناهی۷۴۱۹۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۲۴۰۰۲۲۰۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۸
۱۷پوریان۷۴۱۲۷کرج۲۰۱۲۸۰۰۳۲۴۰۰۲۰۳۴۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۸
۱۸حسین پور۷۳۸۴۶چمستان۲۰۱۲۸۰۰۳۲۴۰۰۲۰۱۳۲۴۶۴۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۸
۱۹خاتم پور۷۳۶۱۶جغتای۲۰۱۲۸۰۰۳۲۴۰۰۲۲۷۰۲۰۹۶۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۸
۲۰خاکباز۷۲۶۸۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۲۴۰۰۲۱۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۸
۲۱خانمحمدی۷۳۶۶۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۲۴۰۰۱۹۵۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۸
۲۲خدایی۷۴۲۰۴تبریز۲۰۱۲۸۰۰۳۲۴۰۰۲۳۱۷۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۸
۲۳درگاهی۷۴۲۱۰لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۳۲۴۰۰۲۲۹۱۷۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۸
۲۴دواچی۷۳۶۲۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۲۴۰۰۱۹۹۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۸
۲۵زارعی۷۳۶۶۹فیروز آباد-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۲۴۰۰۲۳۸۲۲۰۷۴۷۱۱۹۱۴۰۰/۱۱/۱۸
۲۶زارعی۷۴۰۳۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۲۴۰۰۲۲۳۷۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۸
۲۷زارعی۷۴۲۴۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۲۴۰۰۲۰۰۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۸
۲۸سلیمانی مقدمتهران۲۰۱۲۸۰۰۳۲۴۰۰۲۴۱۸۲۰۰۰۰۱۲۷۱۴۰۰/۱۱/۱۸
۲۹سیدپورجوان۷۴۲۴۲کرج۲۰۱۲۸۰۰۳۲۴۰۰۲۱۲۵۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۸
۳۰شریعت۷۴۱۸۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۳۲۴۰۰۲۰۴۵۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۸
۳۱شعبانی۷۴۱۱۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۲۴۰۰۲۲۴۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۸
۳۲طلاکش۷۴۰۲۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۲۴۰۰۲۱۹۰۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۸
۳۳غفاری۷۴۰۲۴زنجان۲۰۱۲۸۰۰۳۲۴۰۰۲۱۰۳۷۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۸
۳۴فراهانی۷۴۱۸۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۲۴۰۰۲۳۲۷۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۸
۳۵کاردر۷۲۶۷۲آمل۲۰۱۲۸۰۰۳۲۴۰۰۲۳۷۱۵۰۰۴۶۱۱۹۱۴۰۰/۱۱/۱۸
۳۶کاظمی۷۳۱۷۴شهر کرد۲۰۱۲۸۰۰۳۲۴۰۰۲۰۷۷۷۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۸
۳۷کردیبابل۲۰۱۲۸۰۰۳۲۴۰۰۲۴۰۷۵۰۰۴۷۱۱۹۱۴۰۰/۱۱/۱۸
۳۸کریمی۷۴۲۵۴نور آباد۲۰۱۲۸۰۰۳۲۴۰۰۲۱۵۷۵۰۷۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۸
۳۹لسانی۷۴۰۱۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۲۴۰۰۲۰۲۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۸
۴۰لیوانی نژاد۷۳۹۶۹بندر گز۲۰۱۲۸۰۰۳۲۴۰۰۲۰۸۸۵۰۴۸۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۸
۴۱مزگی نژآد۷۴۰۸۱بیرجند۲۰۱۲۸۰۰۳۲۴۰۰۲۲۲۶۵۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۸
۴۲مقدم نیا۷۴۲۴۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۲۴۰۰۲۳۰۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۸
۴۳ملایی۷۴۱۲۲چاف وچمخاله۲۰۱۲۸۰۰۳۲۴۰۰۲۰۵۶۲۴۴۷۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۸
۴۴موذن۷۳۷۰۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۲۴۰۰۱۹۶۷۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۸
۴۵هدائیان۷۳۷۱۸شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۰۳۲۴۰۰۲۳۶۰۷۰۰۸۳۱۱۹۱۴۰۰/۱۱/۱۸
۴۶یونسی۷۴۰۷۷هشتپر۲۰۱۲۸۰۰۳۲۴۰۰۱۹۳۵۲۰۴۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۸